Quản lý cài đặt thẻ quà tặng

Bạn có thể kích hoạt Thẻ Apple Wallet, chọn gửi thẻ quà tặng theo mặc định hoặc tùy chỉnh, thay đổi cài đặt hết hạn thẻ quà tặng và thiết lập thực hiện tự động cho thẻ quà tặng trong Shopify.

Quản lý cài đặt hết hạn thẻ quà tặng

Bạn có thể đặt thẻ quà tặng hết hạn sau một khoảng thời gian cụ thể. Theo mặc định, thẻ quà tặng không hết hạn vì tại một số quốc gia, để thẻ quà tặng hết hạn là bất hợp pháp. Nếu bạn đặt ngày hết hạn thì thẻ sẽ hết hạn sau 5 năm theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi thời gian hết hạn.

Các bước thực hiện:

Quản lý cài đặt Gửi theo mặc định dành cho email thẻ quà tặng

Bạn có thể sử dụng cài đặt Gửi theo mặc định để quản lý việc bạn có muốn gửi email cho khách hàng theo mặc định sau khi tạo thẻ quà tặng hay không.

Các bước thực hiện:

Kích hoạt Thẻ Apple Wallet

Bạn có thể kích hoạt Thẻ Apple Wallet để khách hàng có thể sử dụng thẻ quà tặng trên thiết bị iOS trong Apple Wallet. Với Thẻ này, khách hàng có thể kiểm tra số dư thẻ quà tặng và quy đổi thẻ quà tặng tại cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Sau khi kích hoạt Thẻ Apple Wallet, thẻ quà tặng được gửi qua email sẽ có nút Thêm vào Apple Wallet.

Hủy kích hoạt Thẻ Apple Wallet

Sau khi bạn hủy kích hoạt Thẻ Apple Wallet đối với sản phẩm thẻ quà tặng, thẻ quà tặng mới sẽ không có nút Thêm vào Apple Wallet nhưng vẫn có thể sử dụng Thẻ Apple Wallet hiện có.

Các bước thực hiện:

Trải nghiệm khách hàng

Khách hàng có thể tải Thẻ Apple Wallet xuống thiết bị iOS từ email thông báo nhận được khi mua thẻ quà tặng. Thẻ quà tặng được gửi qua email sẽ có nút Thêm vào Apple Wallet. Khách hàng có thể nhấp vào nút này để mở thẻ quà tặng tự động trong Apple Wallet.

Thẻ này hiển thị thông tin cửa hàng, số dư hiện tại của thẻ quà tặng và một mã QR duy nhất.

Khi khách hàng xuất trình thẻ quà tặng bằng cách sử dụng Apple Wallet, bạn có thể quét mã QR bằng máy quét 2D hoặc camera trên iPad khi đang dùng ứng dụng Shopify POS.

Khách hàng đã tải Thẻ về có thể nhận thông báo trên thiết bị iOS khi ở gần cửa hàng. Khách hàng có thể vô hiệu hóa thông báo này từ trong Apple Wallet trên màn hình chi tiết của Thẻ. Màn hình chi tiết còn hiển thị điều khoản dịch vụ của cửa hàng.

Cập nhật cài đặt thực hiện tự động của thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng mặc định được đặt thành tự động thực hiện khi đơn hàng được thanh toán và khách hàng sẽ nhận được email thông báo. Bạn có thể thay đổi cài đặt thực hiện thành thực hiện thủ công tất cả các mặt hàng trong đơn hàng, bao gồm cả thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí