Cài đặt thẻ quà tặng

Bạn có thể thay đổi cài đặt thời hạn thẻ quà tặng, kích hoạt Thẻ Apple Wallet và thiết lập tự động thực hiện đối với thẻ quà tặng trong Shopify.

Quản lý cài đặt hết hạn thẻ quà tặng

Bạn có thể đặt thẻ quà tặng hết hạn sau một khoảng thời gian cụ thể. Theo mặc định, thẻ quà tặng không hết hạn vì tại một số quốc gia, để thẻ quà tặng hết hạn là bất hợp pháp. Nếu bạn đặt ngày hết hạn thì thẻ sẽ hết hạn sau 5 năm theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi thời gian hết hạn.

Các bước thực hiện:

Kích hoạt Thẻ Apple Wallet

Bạn có thể kích hoạt Thẻ Apple Wallet để khách hàng có thể sử dụng thẻ quà tặng trên thiết bị iOS trong Apple Wallet. Với Thẻ này, khách hàng có thể kiểm tra số dư thẻ quà tặng và quy đổi thẻ quà tặng tại cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Sau khi kích hoạt Thẻ Apple Wallet, thẻ quà tặng được gửi qua email sẽ có nút Thêm vào Apple Wallet.

Hủy kích hoạt Thẻ Apple Wallet

Sau khi bạn hủy kích hoạt Thẻ Apple Wallet đối với sản phẩm thẻ quà tặng, thẻ quà tặng mới sẽ không có nút Thêm vào Apple Wallet nhưng vẫn có thể sử dụng Thẻ Apple Wallet hiện có.

Các bước thực hiện:

Cập nhật cài đặt thực hiện tự động của thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng mặc định được đặt thành tự động thực hiện khi đơn hàng được thanh toán và khách hàng sẽ nhận được email thông báo. Bạn có thể thay đổi cài đặt thực hiện thành thực hiện thủ công tất cả các mặt hàng trong đơn hàng, bao gồm cả thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí