Raporty dotyczące klientów

Dzięki poniższym raportom możesz uzyskać przydatne informacje na temat swoich klientów, takie jak średnia liczba zamówień, średnie sumy zamówień i oczekiwana wartość zakupu:

 • Klienci w czasie
 • Pierwsza sprzedaż w porównaniu ze sprzedażą powracającego klienta
 • Klienci według lokalizacji
 • Powracający klienci
 • Jednorazowi klienci
 • Analiza kohorty klientów
 • Poziom przewidywanych wydatków

Ze względu na sposób generowania raportów klientów mogą one nie wyświetlać całej aktywności w Twoim sklepie z ostatnich 12 godzin. Jednakże po otwarciu raportu Sprzedaż nowym klientom vs. sprzedaż powracającym klientom dane są aktualne z dokładnością do kilku sekund. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Dane w raportach dotyczących klientów są oparte na całej historii zamówień nowych klientów w danym raporcie, a nie tylko na zamówieniach złożonych w wybranym przedziale czasu. Na przykład, jeśli przeglądasz tylko raport z listopada, nowy klient z tego miesiąca nadal jest wyświetlany jako klient powracający, nawet jeśli dokonał drugiego zakupu w grudniu.

Uzyskaj dostęp do raportów dotyczących klientów

Kroki:

Klienci w czasie

Raport Historia klientów przedstawia liczbę klientów, którzy złożyli zamówienia w Twoim sklepie.

Możesz wybrać jednostkę czasu w rozwijanym menu Grupuj wg, aby sterować sposobem grupowania danych.

Tabela raportu zawiera dwa wiersze dla każdej jednostki czasu, jeśli istnieją oba typy klientów: jeden dla nowych klientów i jeden dla powracających klientów. Nowy klient to klient, który złożył pierwsze zamówienie w Twoim sklepie. Powracający klient to klient, który złożył zamówienie, przy czym jego historia obejmuje już co najmniej jedno zamówienie.

Dla każdej jednostki czasu możesz wyszukać następujące dane:

 • Liczba nowych klientów (kupujących po raz pierwszy), którzy złożyli zamówienie w tym czasie. Taka grupa klientów jest często nazywana nową kohortą klientów.
 • Liczba powracających klientów, którzy złożyli zamówienie w tym czasie.

Pierwsza sprzedaż w porównaniu ze sprzedażą powracającego klienta

Raport Sprzedaż nowym klientom vs. sprzedaż powracającym klientom przedstawia wartość zamówień złożonych przez nowych i powracających klientów.

Możesz kliknąć opcję Grupuj według, aby wybrać jednostkę czasu, według której ma być przedstawiona łączna sprzedaż na wykresie. Może to być godzina, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, godzina dnia, dzień tygodnia lub miesiąc roku. Jednostka czasu określa sposób grupowania łącznej sprzedaży.

Tabela raportu zawiera dwa wiersze dla każdej jednostki czasu, jeśli istnieją oba typy klientów: jeden dla nowych klientów i jeden dla powracających klientów. Nowy klient to klient, który złożył pierwsze zamówienie w Twoim sklepie. Powracający klient to klient, który złożył zamówienie, przy czym jego historia obejmuje już co najmniej jedno zamówienie.

Dla każdej jednostki czasu możesz wyszukać następujące dane:

 • Liczba zamówień złożonych przez każdą grupę klientów
 • wartość zamówień (łączna sprzedaż) złożonych przez każdą grupę klientów

Klienci według lokalizacji

Raport Klienci według lokalizacji wyświetla dane dotyczące nowych klientów uporządkowan ych według lokalizacji geograficznej. Nowi klienci są uporządkowani według lokalizacji geograficznej na podstawie domyślnego adresu w panelu administracyjnym Shopify.

Dla każdego regionu geograficznego możesz znaleźć:

 • Liczba nowych klientów, którzy złożyli swoje pierwsze zamówienie w wybranym przedziale czasu
 • Łączna liczba zamówień złożonych przez tych klientów od czasu ich pierwszego zamówienia
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Wartości Zamówienia i Suma wydana do daty bieżącej bazują na całej historii zamówień nowych klientów w raporcie, a nie tylko zamówień, które zostały złożone w wybranym przedziale czasu.

Powracający klienci

Raport Powracający klienci przedstawia dane dotyczące wszystkich klientów, których historia zamówień obejmuje co najmniej dwa zamówienia.

Dla każdego klienta przedstawione są następujące dane:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia
 • Data najnowszego zamówienia
 • Liczba złożonych zamówień
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Jednorazowi klienci

Raport Jednorazowi klienci przedstawia dane dotyczące wszystkich klientów, których historia zamówień obejmuje tylko jedno zamówienie.

Dla każdego klienta przedstawione są następujące dane:

 • Imię i nazwisko/nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacja o akceptacji działań marketingowych przy składaniu najnowszego zamówienia
 • Data pierwszego zamówienia.
 • Liczba złożonych zamówień, czyli 1
 • Wartość zamówienia, w tym podatki, rabaty, koszty wysyłki i wszelkie zwroty

Analiza kohort klientów

Raport Analiza kohort klientów przedstawia dane dotyczące pozyskiwania i zatrzymywania klientów. Kohorta to grupa klientów, którzy mają podobne cechy. W raporcie Analiza kohort klientów klienci są pogrupowani w kohorty na podstawie daty złożenia pierwszego zamówienia.

Możesz użyć tego raportu, aby dowiedzieć się, którzy z Twoich klientów dokonali powtórnych zakupów, i zidentyfikować najbardziej wartościowych klientów. Takie informacje ułatwią Ci podjęcie decyzji o tym, kiedy i jakich klientów retargetować, oraz pomogą Ci zidentyfikować klientów o niższej wartości.

Analiza kohort klientów zawiera następujące elementy:

Tabela analizy kohort

W tabeli analizy kohort wyświetlane są dane o powtarzających się zakupach klientów na podstawie daty ich pierwszego zakupu. Każdy wiersz reprezentuje kohortę klientów, którzy dokonali pierwszego zakupu w tym samym okresie. W pierwszej kolumnie wyświetla się nazwa kohorty na podstawie tygodnia, miesiąca lub kwartału pierwszego zakupu. W drugiej kolumnie wyświetlana jest suma wybranego wskaźnika dla każdego wiersza kohorty. W trzeciej kolumnie wyświetlany jest wybrany wskaźnik dla pierwszych zamówień kohorty. Pozostałe kolumny zawierają wybrany wskaźnik na przestrzeni tygodni, miesięcy lub kwartałów od pierwszego zamówienia. Kolumna „Okres 0” zawiera powtarzające się zamówienia od klientów z kohorty, które zostały złożone w tym samym okresie, co ich pierwsze zamówienie.

Przykład: Twój klient Jan dokonał pierwszego zakupu w lutym 2022 roku. Kolejnego zakupu dokonał w lutym 2022 roku, czerwcu 2022 roku i we wrześniu 2022 roku. W miesięcznej analizie kohort dla 2022 roku Jan znajdzie się w kohorcie lutowej i będzie traktowany jako powracający klient w miesiącu 0, miesiącu 4 i miesiącu 7.

Raport można dostosować w następujący sposób:

 • zmienić okres, według którego kohorty są pogrupowane
 • zmienić okres wyświetlany w raporcie
 • zmiana wyświetlanego wskaźnika, takiego jak liczba klientów, wskaźnik retencji klientów, sprzedaż brutto, sprzedaż netto lub średnia wartość zamówienia
 • uwzględnić przewidywane wartości dla wskaźnika Średnia kwota wydana przez klienta
 • zastosować filtry, aby określić, którzy klienci są uwzględnieni w analizie cohort (kryteria włączenia do kohorty). Istnieją dwa typy filtrów: filtry pierwszego zamówienia i filtry klientów (dotyczące klientów w kohorcie)
 • wyświetlić skumulowane i nieskumulowane wskaźniki sprzedaży

Wykres wskaźnika retencji

Na wykresie wskaźnika retencji wyświetlany jest wskaźnik retencji wszystkich nowych klientów w okresie przedstawionym w raporcie. Możesz również wyświetlić następujące porównania:

 • Porównanie z poprzednim okresem
 • Porównanie z poprzednim rokiem
 • Porównanie pomiędzy kohortami

Ponadto możesz wyświetlić wskaźnik retencji dla klientów we wszystkich kohortach dla wybranego okresu lub wybrać jedną kohortę, aby wyświetlić dla niej wskaźnik retencji.

Szczegóły analizy kohort

Dostęp do szczegółów analizy kohort możesz uzyskać, klikając Wszystko, albo konkretny okres w kolumnie Kohorta. Dla każdej kohorty możesz znaleźć poniższe dane:

 • sprzedaż brutto, netto i całkowita dla wybranej kohorty
 • średnia wartość zamówienia i średnia liczba zamówień na klienta w kohorcie
 • średnia kwota wydana przez klienta
 • łączna liczba nowych lub powracających klientów i łączna liczba złożonych przez nich zamówień
 • koszyki z najlepiej sprzedającym się produktami sprzedanymi klientom w wybranej kohorcie
 • najlepsze kanały marketingowe odpowiedzialne za skierowanie klientów z danej kohorty do Twojej firmy
 • najlepsze kanały sprzedaży, które przetwarzały zamówienia kohorty
 • przegląd poziomu przewidywanych wydatków dla kohorty
 • stosunek zamówień zawierających zakupy jednorazowe do zamówień obejmujących zakupy subskrypcyjne
 • najlepsze lokalizacje geograficzne klientów w kohorcie

Przewidywane wartości

Opcja Przewidywane wartości wyświetla prognozy dotyczące przyszłej kwoty wydatków na kohortę klientów. Aby aktywować funkcję w raporcie Analiza kohorty klientów, wybierz opcję Średnia kwota wydana przez klienta jako wyświetlany wskaźnik, a następnie aktywuj przełącznik Prognozowane wartości. Dane prognozowania są wyświetlane z fioletowym wyróżnieniem w przyszłych miesiącach w tabeli i jako fioletowa linia na wykresie liniowym.

Te prognozy są oparte na danych z Twojego sklepu, opracowanych z ostatnich 24 miesięcy dla każdej kohorty w celu oszacowania oczekiwanej średniej kwoty wydanej na klienta w każdej kohorcie. Jeśli dane z 24 miesięcy nie są dostępne, przełącznik Przewidywane wartości nie będzie widoczny i nie będzie można wyświetlić danych prognozy. Dane nie są oparte na informacjach z innych sklepów lub średnich dla Twojej branży i dane nie są udostępniane żadnym innym sklepom.

Filtry włączenia do kohorty

Istnieją dwa rodzaje filtrów, które można zastosować w celu ustalenia, którzy klienci są uwzględnieni w analizie kohort:

 • Filtry pierwszego zamówienia (cechy pierwszego zamówienia klienta): kanał sprzedaży, kanał marketingowy, typ marketingu, nazwa produktu, subskrypcja
 • Filtry klientów (cechy klientów w kohorcie): kraj, region, miasto, status subskrypcji e-maili

Korzystanie z raportu Analiza kohort na potrzeby segmentacji klientów

Możesz wykorzystać dane z raportu Analiza kohort klientów do tworzenia segmentów klientów spośród kohort klientów o wysokiej wartości.

Na przykład, jeśli kohorta klientów dla czerwca 2022 roku wykazuje wysoką retencję, możesz utworzyć segment klientów za pomocą instrukcji First_order_date BETWEEN 2022-06-01 AND 2022-06-30 .

Dowiedz się więcej o segmentacji klientów.

Poziom przewidywanych wydatków

W raporcie Przewidywany poziom wydatków wyświetlana jest przewidywana wartość każdego klienta w wybranej kohorcie. Raport ten może pomóc w dotarciu do klientów, którzy należą do kohort o najwyższej wartości. W kohorcie znajdują się poniższe dane dla każdego klienta:

 • nazwa/nazwisko klienta
 • poziom przewidywanych wydatków
 • status subskrypcji e-mail
 • data złożenia ostatniego zamówienia przez klienta
 • Liczba złożonych zamówień
 • Łączna kwota, jaką wydali, z uwzględnieniem podatków, rabatów, kosztów wysyłki i wszelkich zwrotów

Dowiedz się więcej o sposobie ustalania poziomu przewidywanych wydatków.

Klienci obarczeni ryzykiem

Lojalni klienci

Dostosuj raporty klientów

Aby dostosować raporty o swoich klientach, możesz użyć funkcji filtrowania i edytowania.

Poniżej przedstawiono przykładowe filtry i kolumny.

Filtry w raportach klientów

Lista filtrów dla raportów dotyczących Klientów z uwzględnieniem kategorii, nazwy i definicji filtra.
Kategoria filtra Nazwa filtra - definicja
Customer
 • E-mail klienta - adres e-mail powiązany z klientem.
 • Nazwa klienta - imię i nazwisko klienta.
Atrybuty klienta
 • Akceptuje marketing - czy klienci wyrazili zgodę na kierowanie do nich działań marketingowych przy składaniu ostatniego zamówienia.
 • Jest jednorazowym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje tylko 1 zamówienie.
 • Jest powracającym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje więcej niż 1 zamówienie.
Segment klienta
 • Jest uśpionym klientem - klienci z niskim prawdopodobieństwem powrotu w celu dokonania kolejnego zakupu. Od 16 sierpnia 2023 r. raport ten nie jest już dostępny.
 • Jest obiecującym klientem - klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i stają się lojalnymi klientami.
Lokalizacja
 • Miasto/kraj/region - miasto, kraj i region klientów ustalane na podstawie ich domyślnego adresu w panelu administracyjnym Shopify.

Kolumny w raportach klientów

Lista kolumn dla raportów dotyczących Klientów, z uwzględnieniem kategorii, nazwy i definicji kolumny.
Kategoria kolumny Nazwa kolumny - definicja
Customer
 • E-mail klienta - adres e-mail powiązany z klientem.
 • Nazwa klienta - imię i nazwisko klienta.
 • Klienci - łączna liczba klientów kupujących po raz pierwszy i klientów powracających, którzy złożyli zamówienie w wybranym przedziale czasu.
Atrybuty klienta
 • Akceptuje marketing - czy klienci wyrazili zgodę na kierowanie do nich działań marketingowych przy składaniu ostatniego zamówienia.
 • Jest jednorazowym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje tylko 1 zamówienie.
 • Jest powracającym klientem - klienci, których historia zamówień obejmuje więcej niż 1 zamówienie.
Segment klienta
 • Jest uśpionym klientem - klienci z niskim prawdopodobieństwem powrotu w celu dokonania kolejnego zakupu. Od 16 sierpnia 2023 r. raport ten nie jest już dostępny.
 • Jest obiecującym klientem - klienci, którzy mają szacowane wysokie prawdopodobieństwo powrotu i stają się lojalnymi klientami.
Pierwsze zamówienie
 • Pierwsze zamówienie (dzień/miesiąc/tydzień/rok) - data pierwszego zamówienia klienta.
Ostatnie zamówienie
 • Ostatnie zamówienie (dzień/miesiąc/tydzień/rok) - data ostatniego zamówienia klienta.
Lokalizacja
 • Miasto/kraj/region - miasto, kraj i region klientów ustalane na podstawie ich domyślnego adresu w panelu administracyjnym Shopify.
Zamówienia
 • Wydana kwota - łączna kwota wydana przez klientów, w tym podatki, rabaty, koszty wysyłki i zwroty kosztów. Załóżmy, że klient zamówił w Twoim sklepie dwa artykuły o wartości 50 USD, nie zapłacił podatku, otrzymał 10% rabatu na jeden z artykułów, wydał 10 USD na wysyłkę i otrzymał 7 USD zwrotu kosztów z tytułu opóźnienia wysyłki. W tym przykładzie Dotychczasowe wydatki ogółem oblicza się w następujący sposób: 50 + 45 + 10 - 7 Wynik wynosi 98 USD.
 • Zamówienia - liczba zamówień, które złożył klient.
 • Kwota wydana na zamówienie - średnia kwota, którą klienci wydali na wszystkie swoje zamówienia. Oblicza się ją poprzez podzielenie całkowitej kwoty wydatków klientów przez łączną liczbę ich zamówień.
Czas
 • Dzień/miesiąc/tydzień - dzień, miesiąc i tydzień złożenia zamówienia.

Przykład dostosowania: Kierowanie kampanii e-mailowej do powracających klientów

Jeśli chcesz skorzystać z kampanii e-mailowej, aby zachęcić powracających klientów do dokonania kolejnego zakupu, możesz dostosować raport Powracający klienci w taki sposób, aby przedstawiał on tylko powracających klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Tworzenie raportu dla przedstawionego przykładu:

Raport jest teraz ograniczony do powracających klientów, którzy akceptują marketing.

Następnie możesz wyeksportować raport do pliku CSV i używać wszystkich adresów e-mail w pliku na potrzeby prowadzenia kampanii e-mailowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo