Sử dụng Python trong Sổ tay

ShopifyQL Notebooks hiện đã hỗ trợ khả năng kết hợp khối mã Python vào Sổ tay mới và Sổ tay hiện có. Điều này sẽ cho phép bạn truy xuất (qua yêu cầu http), kết hợp và trực quan hóa dữ liệu trong Sổ tay bằng một số thư viện dữ liệu mạnh mẽ nhất hiện có.

Thương nhân Plus đã cài đặt ứng dụng ShopifyQL Notebooks sẽ có thể sử dụng khối mã Python.

  1. Sau khi đã vào ứng dụng và truy cập sổ tay mới hoặc hiện có, bạn có thể thêm khối mã Python mới vào Sổ tay.
  2. Sau khi thêm khối mã, bạn có thể nhập mã Python hoặc chọn từ một trong các mẫu dựng sẵn.
  3. Có một cách khác để bắt đầu là sử dụng Sổ tay tham khảo có tiêu đề "Bài 3 - Làm việc với khối mã Python!" gồm các mẫu dựng sẵn để làm ví dụ cùng với một số trường hợp sử dụng chuyên sâu, ví dụ như kết hợp hai khung dữ liệu ShopifyQL với nhau.

Khối mã sử dụng Python phiên bản 3.10.2.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí