Quản lý gói đăng ký

Sau khi đã cài đặt ứng dụng gói đăng ký và thiết lập tại cửa hàng, bạn có thể cần tìm kiếm đơn hàng hoặc khách hàng để quản lý thông tin về đơn hàng sắp tới hoặc thông tin thanh toán.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc trạng thái gói đăng ký để sắp xếp khách hàng nhằm tìm gói đăng ký đang hoạt động, bị tạm dừng, bị hủy và đã hết hạn. Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc trạng thái gói đăng ký để tìm kiếm và cập nhật thông tin thanh toán đã lưu của khách hàng nếu phương thức thanh toán của khách hàng hết hạn hoặc nếu khách hàng muốn thêm phương thức thanh toán mới.

Cung cấp sản phẩm gói đăng ký nghĩa là khách hàng có đơn hàng lặp lại thường xuyên. Bạn có thể sắp xếp và quản lý đơn hàng, cập nhật thông tin gói đăng ký của khách hàng và quản lý quá trình thực hiện đã lên lịch trong trang quản trị Shopify.

Quản lý khách hàng

Khi cung cấp gói đăng ký cho khách hàng, bạn có thể cần tìm kiếm, sắp xếp và chỉnh sửa hồ sơ khách hàng. Ví dụ: Bạn có thể lọc khách hàng theo Thanh toán không thành công để kiểm tra xem có khách hàng nào cần cập nhật thông tin thanh toán nhằm tiếp tục gói đăng ký hay không.

Trạng thái gói đăng ký

 • Gói đăng ký sản phẩm đang hoạt động
 • Gói đăng ký sản phẩm đã tạm dừng
 • Gói đăng ký sản phẩm đã hủy
 • Gói đăng ký sản phẩm đã hết hạn
 • Chưa từng đăng ký
 • Thanh toán không thành công

Đang lọc danh sách khách hàng

Bạn có thể sắp xếp danh sách khách hàng theo trạng thái gói đăng ký.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.

 2. Trong mục bộ lọc, nhấp vào More filters (Bộ lọc khác) > Product subscriptions (Gói đăng ký sản phẩm).

 3. Chọn trạng thái gói đăng ký bạn muốn sử dụng để lọc khách hàng.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn xóa lựa chọn bộ lọc, nhấp vào Clear (Xóa).

Xem gói đăng ký của khách hàng

Khi khách hàng mua sản phẩm gói đăng ký, thông tin gói đăng ký của họ được hiển thị trong hồ sơ khách hàng. Bạn có thể xem sản phẩm mà khách hàng đã đăng ký và khi đơn hàng tiếp theo được lên lịch trong mục Active subscriptions (Gói đăng ký đang hoạt động).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.

 2. Nhấp vào khách hàng bạn muốn xem thông tin gói đăng ký.

 3. Trong mục Active product subscriptions (Gói đăng ký sản phẩm đang hoạt động), nhấp vào thông tin bạn muốn xem:

Quản lý phương thức thanh toán của khách hàng

Nếu bạn bán sản phẩm gói đăng ký và cần khách hàng cập nhật thông tin thanh toán vì thanh toán không thành công, bạn có thể cập nhật hồ sơ của khách hàng trong trang quản trị Shopify.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên khách hàng.

 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Thao tác khác.

 4. Nếu bạn muốn khách hàng tự cập nhật thông tin thanh toán của họ, hãy thực hiện như sau:

 5. Đối với một số phương thức thanh toán, nếu bạn muốn cập nhật thủ công phương thức thanh toán của khách hàng, hãy thực hiện như sau:

 6. Nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán của khách hàng, nhấp vào Delete card (Xóa thẻ).

Để tăng tính bảo mật, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu xác nhận phương thức thanh toán. Ngân hàng của khách hàng có thể tạo thử thách cho các lần thử thanh toán định kỳ, nghĩa là khách hàng cần xác nhận thủ công phương thức mua và thanh toán.

Nếu khách hàng cần xác nhận phương thức thanh toán cho đơn hàng, Shopify sẽ gửi cho khách hàng email chứa liên kết đến cửa hàng của bạn để xác nhận thanh toán.

Quản lý đơn hàng

Bạn có thể quản lý các đơn hàng thanh toán theo lượt giao hàng và đơn hàng gói đăng ký trả trước từ trang quản trị Shopify.

Đơn hàng thanh toán theo lượt giao hàng chỉ có một mặt hàng gói đăng ký trên mỗi đơn hàng. Đơn hàng thanh toán theo lượt giao hàng mới sẽ được tạo đều đặn bằng ứng dụng gói đăng ký và xuất hiện trong danh sách Đơn hàng. Đơn hàng thanh toán theo lượt giao hàng được quản lýthực hiện như các đơn hàng không phải gói đăng ký.

Các đơn hàng gói đăng ký trả trước được thanh toán trước nhưng đã lên lịch thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Đơn hàng gói đăng ký trả trước có trạng thái Đã lên lịch cho đến ngày thực hiện. Khi đến ngày thực hiện, trạng thái đơn hàng cập nhật thành Chưa thực hiện và bạn có thể thực hiện đơn hàng. Sau đó, trạng thái của đơn hàng đổi lại thành Đã lên lịch cho đến ngày thực hiện tiếp theo và chu trình sẽ bắt đầu lại. Khi đơn hàng có trạng thái Đã lên lịch, bạn có thể theo dõi đơn hàng trên trang Đơn hàng, nhưng không cần thực hiện thao tác nào.

Trên đơn hàng, bạn có thể xem lại tất cả mặt hàng của đơn hàng gói đăng ký trả trước, được sắp xếp thành thẻ thực hiện Đã thực hiện, Chưa thực hiệnĐã lên lịch. Quá trình thực hiện đã lên lịch tiếp theo của đơn hàng được nêu trong thẻ thực hiện Đã lên lịch. Nhấp vào View all fulfillments (Xem tất cả quá trình thực hiện) để hiển thị tất cả quá trình thực hiện đã lên lịch.

Lọc và sắp xếp đơn hàng gói đăng ký trả trước

Bạn có thể lọc trang Đơn hàng theo trạng thái thực hiện Đã lên lịch để hiển thị công việc thực hiện sắp tới mà chưa cần thực hiện ngay.

Để hiển thị đơn hàng gói đăng ký trả trước đã sẵn sàng để thực hiện, lọc trang Đơn hàng theo trạng thái Chưa thực hiện. Theo mặc định, trang Đơn hàng được sắp xếp theo ngày. Điều này có nghĩa là đơn hàng gói đăng ký trả trước đã sẵn sàng để thực hiện có thể xếp dưới cùng danh sách đơn hàng chưa thực hiện. Để hiển thị những đơn hàng này, bạn có thể sắp xếp trang Đơn hàng theo ngày cũ nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.

 2. Nhấp vào Trạng thái thực hiện rồi chọn Chưa thực hiện.

 3. Nhấp vào Sắp xếp.

 4. Chọn Date (oldest first) (Ngày (cũ nhất trước)).

Chỉnh sửa đơn hàng gói đăng ký trả trước

Bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng có mục đã lên lịch thực hiện để thêm và xóa mặt hàng không theo lịch, nhưng bạn không thể chỉnh sửa mặt hàng đã lên lịch thực hiện. Ví dụ: Nếu đơn hàng bao gồm sản phẩm gói đăng ký và sản phẩm không có gói đăng ký, bạn có thể chỉnh sửa sản phẩm không có gói đăng ký nhưng không thể chỉnh sửa sản phẩm gói đăng ký.

Bạn không thể sao chép đơn hàng gói đăng ký trả trước.

Hủy và hoàn tiền đơn hàng gói đăng ký trả trước

Bạn có thể hủy đơn hàng gói đăng ký trả trước chưa được thực hiện. Nếu đã thực hiện bất kỳ mặt hàng đã lên lịch nào, bạn không thể hủy đơn hàng, nhưng có thể hoàn tiền toàn bộ và một phần đối với các mặt hàng đã thực hiện và đã lên lịch.

Nếu khách hàng hủy đơn hàng, bạn vẫn có thể cần hoàn tiền đơn hàng theo cách thủ công. Khi đó, một thông báo sẽ xuất hiện trên đơn hàng.

Khi hoàn tiền đơn hàng từ trang Đơn hàng, bạn có thể phải hủy đơn hàng trong cả ứng dụng gói đăng ký.

Giữ lại hàng trong kho

Hàng trong kho cho mỗi chu kỳ đơn hàng gói đăng ký trả trước được giữ lại khi đến ngày thực hiện. Toàn bộ đơn hàng gói đăng ký không được giữ lại khi đơn hàng được tạo. Để giữ lại hàng trong kho cho quá trình thực hiện đã lên lịch trước ngày thực hiện, bạn có thể thực hiện sớm đơn hàng đã lên lịch.

Thực hiện đơn hàng gói đăng ký trả trước

Khi đơn hàng đã lên lịch đến ngày thực hiện, trạng thái của đơn hàng cập nhật thành Chưa thực hiện và bạn có thể thực hiện đơn hàng.

Thực hiện sớm đơn hàng gói đăng ký đã thanh toán trước

Bạn không thể lên lịch lại quá trình thực hiện đã lên lịch nhưng có thể chọn thực hiện đơn hàng sớm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.

 2. Chọn đơn hàng bạn muốn thực hiện sớm.

 3. Trong mục Đã lên lịch, nhấp vào Fulfill early (Thực hiện sớm).

 4. Xem lại thông tin thực hiện đơn hàng, rồi nhấp vào Mark as unfulfilled (Đánh dấu là chưa thực hiện. Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành Chưa thực hiện và bạn có thể thực hiện các mặt hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí