Tạo mục nhập

Tạo mục nhập mới

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng.
 2. Nhấp vào Thêm mục nhập. Nếu bạn có nhiều định nghĩa siêu đối tượng, chọn định nghĩa mà mục nhập mới sẽ dựa vào đó.
 3. Hoàn tất các trường cho mục nhập. Các trường này được xác định bằng siêu đối tượng.
 4. Không bắt buộc: Đặt trạng thái cho siêu đối tượng. Mục nhập mới sẽ được đặt thành Đang hoạt động theo mặc định. Đang hoạt động có nghĩa là mục nhập đã sẵn sàng để hiển thị trên cửa hàng, nhưng khách hàng sẽ không thể thấy mục nhập khi bạn chưa đăng. Nếu mục nhập được đặt thành Bản nháp thì bạn sẽ không thể đăng mục nhập đó lên cửa hàng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Mã điều khiển của mục nhập

Mục nhập của bạn có mã điều khiển được tạo, đây là mã nhận dạng duy nhất, có thể đọc, an toàn với URL và dành riêng cho một mục nhập duy nhất. Bạn không nên chỉnh sửa mã điều khiển mục nhập sau khi đã bắt đầu sử dụng mục nhập trong cửa hàng. Nếu bạn chỉnh sửa mã điều khiển mục nhập và mã này đang được sử dụng tại các phần khác của cửa hàng thì mọi tham chiếu được thiết lập thủ công trong cửa hàng bị sẽ ảnh hưởng, kể cả trong Liquid. Chỉnh sửa mã điều khiển mục nhập có thể dẫn đến lỗi Liquid hoặc tình trạng không có mục nhập kết nối với sản phẩm, bộ sưu tập và các phần khác của trang quản trị Shopify.

Chỉnh sửa mục nhập

Bạn có thể chỉnh sửa mục nhập bất cứ lúc nào trong mục Nội dung > trang quản trị Siêu đối tượng.

Nếu mục nhập được đăng ở bất kỳ đâu trong cửa hàng thì các chỉnh sửa của bạn sẽ tự động có hiệu lực tại bất cứ vị trí nào mục nhập được dùng.

Nếu muốn thay đổi các trường mà mục nhập sử dụng thì bạn cần chỉnh sửa siêu đối tượng thay vì riêng từng mục nhập.

Bước:

 1. Nhấp vào mục nhập để tải thông tin chi tiết.
 2. Thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với mục nhập.
 3. Sử dụng menu thả xuống để đặt trạng thái thành Bản nháp hoặc Đang hoạt động.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa mục nhập

Bạn sẽ không thể hoàn tác nếu xóa mục nhập.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng.
 2. Nhấp vào mục nhập bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa. Văn bản xác nhận sẽ hiển thị để xác nhận rằng bạn muốn xóa mục nhập.
 4. Nhấp vào Xóa để xóa mục nhập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí