Hướng dẫn sử dụng siêu đối tượng

Siêu đối tượng giúp bạn thêm và lưu trữ thông tin bổ sung có cấu trúc cho cửa hàng. Bạn có thể sử dụng siêu đối tượng trên trang quản trị Shopify để lưu trữ dữ liệu hoặc tạo nội dung có cấu trúc, có thể sử dụng lại và hiển thị trong cửa hàng trực tuyến. Sau đây là một số ví dụ về siêu đối tượng và nơi bạn có thể sử dụng:

 • Thêm và hiển thị các loại vải cho sản phẩm trên trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.
 • Tạo và hiển thị CÂU HỎI THƯỜNG GẶP về sản phẩm trên trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.
 • Tạo hồ sơ đại sứ hoặc người có ảnh hưởng bao gồm hình ảnh và văn bản rồi hiển thị hồ sơ trên một trang của cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể thêm siêu đối tượng vào sản phẩm, bộ sưu tập, khách hàng, đơn hàng và các phần khác của cửa hàng ngay trên trang quản trị Shopify.

Nếu có chủ đề Online Store 2.0 thì bạn có thể kết nối siêu đối tượng với chủ đề bằng cách tạo tham chiếu siêu đối tượng có trường thông tin bổ sung. Nếu đang sử dụng chủ đề cũ hoặc nếu muốn thêm các loại trường thông tin bổ sung mà chủ đề của bạn không hỗ trợ, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề hoặc thuê Đối tác của Shopify hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Hướng dẫn giới thiệu điểm nổi bật của sản phẩm

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và hiển thị siêu đối tượng tùy chỉnh cho điểm nổi bật của sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

Kiến thức bạn sẽ nhận được

Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ đạt được những điều sau:

 • Tạo siêu đối tượng cho điểm nổi bật của sản phẩm
 • Tạo nhiều mục nhập cho điểm nổi bật của sản phẩm bằng siêu đối tượng đã tạo
 • Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung dẫn chiếu đến siêu đối tượng
 • Kết nối mục nhập tới sản phẩm cụ thể
 • Đăng mục nhập siêu đối tượng

Bước một: Tạo một siêu đối tượng

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Trong mục Siêu đối tượng, nhấp vào Thêm định nghĩa.
 3. Đặt tên cho định nghĩa siêu đối tượng là Điểm nổi bật của sản phẩm.
 4. Nhấp vào Thêm trường và chọn loại nội dung bạn muốn hiển thị trong siêu đối tượng này. Trường sẽ xác định nội dung hiển thị trong siêu đối tượng, và mỗi trường có tổ hợp tùy chọn và quy trình xác thực riêng.

  • Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xây dựng siêu đối tượng điểm nổi bật của sản phẩm bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, chú thích và mô tả sẽ hiển thị. Để thêm trường đầu tiên, chọn Tệp.
 5. Định cấu hình loại và thông tin xác thực. Đặt tên cho trường là Hình ảnh, sau đó nhập mô tả ngắn gọn.

 6. Trong mục Quyền truy cập, Cửa hàng được tự động chọn. Giữ nguyên trạng thái lựa chọn này vì tùy chọn này cho phép cửa hàng truy cập và hiển thị nội dung.

 7. Thêm trường hình ảnh vào siêu đối tượng. Chọn Thêm trường > Tệp.

  • Đặt tên cho trường này là Hình ảnh.
  • Bỏ chọn Video để giới hạn siêu đối tượng này là chỉ hiển thị hình ảnh.
  • Nhập mô tả.
  • Nhấp vào Thêm khi xong.
 8. Thêm trường tiêu đề vào siêu đối tượng. Lần này, chọn Thêm trường > Văn bản một dòng làm loại trường. Thực hiện những việc sau:

  • Đặt tên trường này là Tiêu đề.
  • Chọn Sử dụng trường này làm tên hiển thị để sử dụng trường này làm tên mục nhập trong chỉ mục.
  • Nhập mô tả.
  • Nhấp vào Thêm khi xong.
 9. Thêm trường chú thích vào siêu đối tượng. Nhấp vào Thêm trường > Văn bản một dòng. Thực hiện những việc sau:

  • Đặt tên trường này là Chú thích.
  • Nhập mô tả.
  • Nhấp vào Thêm khi xong.
 10. Thêm trường mô tả vào siêu đối tượng. Nhấp vào Thêm trường > Văn bản nhiều dòng. Thực hiện những việc sau:

  • Đặt tên trường này là Mô tả.
  • Nhập mô tả.
  • Nhấp vào Thêm khi xong.
 11. Lưu định nghĩa siêu đối tượng mới.

Sau khi lưu định nghĩa siêu đối tượng, bạn có thể bắt đầu tạo mục nhập.

Bước hai: Tạo mục nhập

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Nội dung.
 2. Nhấp vào định nghĩa siêu đối tượng Tiêu điểm sản phẩm để làm cơ sở cho mục nhập mới, sau đó nhấp vào Thêm mục nhập.
 3. Hoàn tất các trường cho mục nhập:

  • Nhấp vào Chọn hình ảnh và chọn hoặc tải lên hình ảnh cho điểm nổi bật của sản phẩm này.
  • Thêm Tiêu đềMô tả.
 4. Trạng thái sẽ tự động đặt thành Đang hoạt động. Nếu chưa sẵn sàng sử dụng mục nhập thì bạn có thể thay đổi trạng thái thành Bản nháp.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Mục nhập có Mã điều khiển đã tạo, đây là mã nhận dạng duy nhất dành riêng cho một mục nhập nội dung duy nhất. Bạn không nên chỉnh sửa mã điều khiển sau khi đã bắt đầu kết nối mục nhập tới các phần của cửa hàng. Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của việc thay đổi mã điều khiển mục nhập sau khi sử dụng trong cửa hàng.

Lặp lại các bước trên để tạo thêm ba mục nhập dựa trên định nghĩa siêu đối tượng điểm nổi bật của sản phẩm.

Sau khi lưu mục nhập và định nghĩa siêu đối tượng, bạn có thể tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung dẫn chiếu đến siêu đối tượng.

Bước ba: Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung dẫn chiếu đến siêu đối tượng

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Trong mục Trường thông tin bổ sung, nhấp vào Sản phẩm.
 3. Nhấp vào Thêm định nghĩa. Nhập tên duy nhất và mô tả cho định nghĩa, sau đó nhấp vào Chọn loại nội dung.
 4. Nhấp vào Chọn loại rồi nhấp vào Siêu đối tượng.
 5. Trong mục Tham chiếu, chọn định nghĩa siêu đối tượng bạn muốn tham chiếu. Chọn Điểm nổi bật của sản phẩm. Điều này sẽ giới hạn định nghĩa sản phẩm cho trường thông tin bổ sung là chỉ hiển thị mục nhập liên quan đến siêu đối tượng điểm nổi bật của sản phẩm.
 6. Xác định xem định nghĩa này có thể hiển thị một mục nhập hay một danh sách mục nhập. Trong ví dụ này, chọn tùy chọn Danh sách mục nhập.
 7. Trong mục Quyền truy cập, tùy chọn Cửa hàng được mặc định chọn.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Tiếp theo, bạn sẽ kết nối các mục nhập với sản phẩm bạn muốn hiển thị mục nhập trên đó.

Bước bốn: Kết nối sản phẩm với mục nhập

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị điểm nổi bật của sản phẩm.

 3. Trong ví dụ này, chúng ta cần hiển thị một số nhưng không phải tất cả mục nhập điểm nổi bật của sản phẩm đã tạo. Trong mục Trường thông tin bổ sung sản phẩm, nhấp vào trường mục nhập bên cạnh trường thông tin bổ sung Điểm nổi bật của sản phẩm. Nếu không nhìn thấy điểm nổi bật của sản phẩm trong danh sách trường thông tin bổ sung rồi nhấp vào Hiển thị tất cả.

 4. Nhấp vào Chọn mục nhập. Trong bước này, bạn sẽ chọn mục nhập muốn hiển thị trên sản phẩm cụ thể này. Chọn hai trong số các điểm nổi bật của sản phẩm.

 5. Quay lại trang sản phẩm. Chọn một sản phẩm khác và làm theo bước vừa rồi để chỉ định hai mục nhập điểm nổi bật của sản phẩm khác nhau cho sản phẩm.

Tiếp theo, bạn sẽ đăng siêu đối tượng lên cửa hàng trực tuyến.

Bước năm: Đăng mục nhập lên cửa hàng trực tuyến

Sau khi kết nối các mục nhập với sản phẩm, giờ là bước để bạn hiển thị mục nhập trên cửa hàng. Trong bước này, bạn sẽ sử dụng trình biên tập chủ đề để chọn các khối và mục sẽ liên kết đến các mục nhập siêu đối tượng.

Sau khi thêm mục hoặc khối, bạn có thể chọn một trường thông tin bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng nguồn động kết nối:

Biểu tượng Kết nối nguồn động

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Tùy chỉnh.
 3. Trong menu thả xuống ở đầu màn hình, chọn Sản phẩm > Sản phẩm mặc định. Thao tác này sẽ tải mẫu sản phẩm mặc định trong trình biên tập chủ đề.
 4. Nhấp vào Thêm mục ở thanh bên trái và chọn Nhiều hàng làm loại mục mới.
 5. Nhấp vào hàng đầu tiên của mục Nhiều hàng.

  • Cài đặt cho khối đầu tiên sẽ hiển thị ở thanh bên phải. Trong khối cột, bạn có thể chọn hình ảnh, chèn tiêu đề, thêm chú thích và thêm mô tả theo cách thủ công. Bạn cũng có thể nhấp vào từng biểu tượng nguồn dữ liệu và liên kết cài đặt khối với mục nhập bạn muốn.
 6. Nhấp vào Kết nối nguồn động bên cạnh tên khối để chọn Điểm nổi bật của sản phẩm. Trình biên tập chủ đề sẽ điền các mục nhập điểm nổi bật của sản phẩm vào khối nhiều hàng mới.

 7. Định cấu hình các khối còn lại trong mục Nhiều hàng hoặc xóa các khối không sử dụng.

 8. Nhấp vào Lưu để đăng mục nhập điểm nổi bật của sản phẩm.

Mục nhập của bạn chỉ hiển thị trên các sản phẩm đã kết nối và mục này sẽ không đăng nếu không có sản phẩm được kết nối với mục nhập. Như vậy, bạn có thể thiết lập một mẫu sản phẩm duy nhất phù hợp với mọi sản phẩm của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí