Tham chiếu siêu đối tượng

Nếu bạn muốn sử dụng siêu đối tượng trong một phần cụ thể của Shopify, chẳng hạn như sản phẩm, đơn hàng hoặc khách hàng, hãy tạo tham chiếu trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Nếu bạn xây dựng siêu đối tượng "Tính năng sản phẩm" và muốn sử dụng siêu đối tượng này trên trang sản phẩm, bạn có thể tạo trường thông tin bổ sung của sản phẩm dẫn chiếu siêu đối tượng cụ thể này. Tham chiếu cho phép bạn hiển thị "Tính năng sản phẩm" duy nhất trên các sản phẩm cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể dẫn chiếu mục nhập có tên "Bền vững" đến sản phẩm A và mục nhập có tên "Chất liệu" đến Sản phẩm B.

Tạo tham chiếu đến siêu đối tượng

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Chọn phần cửa hàng mà bạn muốn tạo tham chiếu. Ví dụ: Sản phẩm.
 3. Nhấp vào Add definition (Thêm định nghĩa).
 4. Trong trường Tên, nhập tên cho định nghĩa của bạn.
 5. Nhấp vào Chọn loại > Siêu đối tượng. Bạn nên đặt tên trường thông tin bổ sung này giống với tên của siêu đối tượng để sau này dễ tìm. Bạn cũng có thể chọn Tham chiếu hỗn hợp để có thể chọn nhiều loại siêu đối tượng.
 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Chọn Một giá trị nếu bạn chỉ cần hiển thị một mục nhập cho mỗi sản phẩm.
  • Chọn Danh sách giá trị nếu bạn muốn hiển thị nhiều mục nhập trong một sản phẩm.
 7. Chọn Cửa hàng để cho phép cửa hàng truy cập nội dung trường thông tin bổ sung.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi đã thiết lập mối quan hệ giữa tài nguyên và siêu đối tượng, bạn sẽ kết nối các mục nhập cụ thể với sản phẩm cụ thể mà bạn muốn hiển thị siêu đối tượng trên đó.

Kết nối mục nhập

Sau khi đã thiết lập siêu đối tượng, thêm một số mục nhập và tạo định nghĩa tham chiếu siêu đối tượng, bạn đã có thể liên kết các mục nhập riêng lẻ đến các phần khác của cửa hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, chuyển đến phần cửa hàng bạn muốn hiển thị mục nhập nội dung. Ví dụ: Bạn có thể truy cập trang sản phẩm trên trang quản trị từ trang Sản phẩm.
 2. Trong mục Trường thông tin bổ sung, xác định vị trí định nghĩa tùy chỉnh mà bạn đã tạo trước đó rồi nhấp vào tên định nghĩa. Nếu bạn không thấy định nghĩa trường thông tin bổ sung đã tạo, hãy nhấp vào Hiển thị tất cả.
 3. Nhấp vào Chọn mục nhập. Menu thả xuống chỉ hiển thị tất cả mục nhập trùng khớp với loại đó. Nếu thiết lập định nghĩa để chấp nhận một danh sách giá trị thì bạn có thể chọn nhiều mục nhập.
 4. Lặp lại các bước trên để liên kết các mục nhập đến sản phẩm khác, nếu cần.

Bạn cũng có thể tạo mục nhập từ nguồn được tham chiếu. Bạn có thể nhấp vào Tạo mới để tạo mục nhập mới, sau đó mục nhập này sẽ được Sản phẩm A tự động dẫn chiếu và cũng có thể được dẫn chiếu đến các sản phẩm khác.

Tạo tham chiếu hỗn hợp

Bạn có thể tạo tham chiếu hỗn hợp bằng các bước tạo tham chiếu.

Bạn chỉ có thể kết nối tham chiếu hỗn hợp với cửa hàng của bạn qua Liquid hoặc API Storefront dành cho Cửa hàng tùy chỉnh và Hydrogen.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu tùy chỉnh dành cho nhà phát triển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí