Tổng quan về dữ liệu tùy chỉnh

Dữ liệu tùy chỉnh giúp bạn mở rộng mô hình dữ liệu của Shopify và tạo mô hình của riêng bạn bằng cách sử dụng trường thông tin bổ sung và siêu đối tượng.

Loại trường thông tin bổ sung

Bạn có thể tạo các loại trường thông tin bổ sung sau:

 • Trường thông tin bổ sung có định nghĩa: Đây có thể là định nghĩa tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh.

  • Tiêu chuẩn: Các định nghĩa này được tự động định cấu hình cho bạn và có thiết kế tương thích rộng rãi trên Shopify. Vì định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn tuân thủ các tiêu chuẩn được áp dụng trên tất cả các cửa hàng Shopify nên ứng dụng, chủ đề và các phần khác của cửa hàng đều hỗ trợ loại định nghĩa này. Bạn có thể thêm danh mục sản phẩm vào trường thông tin bổ sung sản phẩm tiêu chuẩn để các trường thông tin bổ sung đó chỉ hiển thị trên sản phẩm của danh mục sản phẩm cụ thể. Tìm hiểu thêm về định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn.
  • Tùy chỉnh: Những định nghĩa này chỉ có trong cửa hàng của bạn. Sử dụng định nghĩa tùy chỉnh cho bất kỳ trường thông tin bổ sung nào không có định nghĩa tiêu chuẩn, hoặc nếu bạn muốn di chuyển các trường thông tin bổ sung phi cấu trúc hiện có sang một định nghĩa.
 • Trường thông tin bổ sung phi cấu trúc: Đây là các trường thông tin bổ sung không có định nghĩa. Bạn có thể chỉnh sửa trường thông tin bổ sung không có định nghĩa. Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa trường thông tin bổ sung không có định nghĩa.

 • Trường thông tin bổ sung do ứng dụng sở hữu: Những định nghĩa này được tạo bằng ứng dụng trong Shopify App Store.

Định nghĩa trường thông tin bổ sung

Định nghĩa trường thông tin bổ sung gồm những phần sau:

 • Tên: dùng để nhận dạng trường thông tin bổ sung trên trang quản trị Shopify, chẳng hạn như Color.
 • Không gian tên và khóa: mã nhận dạng duy nhất cho trường thông tin bổ sung của bạn. Bạn có thể sử dụng không gian tên để nhóm các trường thông tin bổ sung tương tự, nhưng mỗi không gian tên và khóa phải là duy nhất. Ví dụ: custom.color.
 • Mô tả (không bắt buộc): cho phép bạn thêm thông tin mô tả, chẳng hạn như giá trị cần nhập cho trường thông tin bổ sung.
 • Loại: loại dữ liệu mà trường thông tin bổ sung lưu trữ, chẳng hạn như văn bản, tệp hoặc URL.
 • Danh mục (chỉ dựa trên định nghĩa trường thông tin bổ sung sản phẩm tiêu chuẩn): Danh mục sản phẩm tiêu chuẩn liên kết với trường thông tin bổ sung sản phẩm tiêu chuẩn.
 • Xác thực (không bắt buộc): các quy tắc đối với giá trị nhập vào, chẳng hạn như giới hạn ký tự hoặc giá trị tối thiểu và tối đa.
 • Tùy chọn: nơi có sẵn trường thông tin bổ sung để sử dụng.
  • Quyền truy cập: Bạn có thể cấp cho trường thông tin bổ sung quyền truy cập vào Cửa hàng. Như vậy, bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung trong chủ đề bằng nguồn động. Tìm hiểu thêm về quyền truy cập.
  • Tính năng: Sử dụng làm bộ lọc trên trang quản trị cho phép bạn sử dụng trường thông tin bổ sung để lọc nội dung tìm kiếm sản phẩm trên trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về lọc sản phẩm. Sử dụng trong bộ sưu tập tự động cho phép bạn sử dụng trường thông tin bổ sung để tạo bộ sưu tập tự động. Tìm hiểu thêm về bộ sưu tập tự động theo trường thông tin bổ sung.

Bạn có thể thực hành sử dụng trường thông tin bổ sung bằng cách thêm hướng dẫn chăm sóc sản phẩmthêm cửa sổ bật lên vào trang sản phẩm.

Xác định vị trí trường thông tin bổ sung của ứng dụng chỉ đọc

Bạn có thể truy cập danh sách trường thông tin bổ sung mà ứng dụng của bạn sở hữu trong một tài nguyên cụ thể.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, chuyển đến một tài nguyên có trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Bạn có thể truy cập trang sản phẩm.
 2. Trong mục Trường thông tin bổ sung, nhấp vào Hiển thị tất cả.
 3. Nhấp vào Thao tác khác > Xem trường thông tin bổ sung của ứng dụng chỉ đọc.

Các loại siêu đối tượng

Có hai thành phần chính đối với siêu đối tượng:

 1. Định nghĩa - nhóm các trường xác định cấu trúc của đối tượng. Phần này được quản lý trong Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify.
 2. Mục nhập - nội dung hoặc dữ liệu cho siêu đối tượng. Mục nhập được tạo và quản lý trong Nội dung > Siêu đối tượng trên trang quản trị Shopify.

Đây là những loại định nghĩa siêu đối tượng sau:

 • Tiêu chuẩn: Các định nghĩa này được tự động định cấu hình cho bạn và có thiết kế tương thích rộng rãi trên Shopify. Vì định nghĩa siêu đối tượng tiêu chuẩn tuân thủ các tiêu chuẩn được áp dụng trên tất cả các cửa hàng Shopify nên ứng dụng, chủ đề và các phần khác của cửa hàng đều hỗ trợ loại định nghĩa này.
 • Tùy chỉnh: Những định nghĩa này chỉ có trong cửa hàng của bạn. Tạo một siêu đối tượng tùy chỉnh khi không có định nghĩa tiêu chuẩn nào đáp ứng nhu cầu của bạn.
 • Siêu đối tượng do ứng dụng tạo: Những định nghĩa này do ứng dụng tạo.

Cấu trúc siêu đối tượng

Khi tạo định nghĩa siêu đối tượng, bạn chỉ định những thông tin sau:

 • Tên: dùng để nhận dạng trường thông tin bổ sung trên trang quản trị Shopify, chẳng hạn như Authors.
 • Loại: loại dữ liệu mà trường thông tin bổ sung lưu trữ, chẳng hạn như văn bản, tệp hoặc URL.
 • Trường: xác định loại nội dung bạn muốn hiển thị trong siêu đối tượng

  • Mỗi trường đều có tên (bắt buộc), mô tả, loại và quy tắc xác thực, chẳng hạn như giới hạn ký tự, giá trị tối thiểu và giá trị tối đa hoặc giá trị đặt sẵn.
  • Tên hiển thị được chỉ định cho một tên trường duy nhất và được dùng để xác định mục nhập siêu đối tượng riêng lẻ. Bạn có thể thay đổi trường đã chỉ định tên hiển thị vào bất kỳ lúc nào. Tên hiển thị được tự động chỉ định cho trường văn bản đầu tiên trong mục nhập siêu đối tượng hoặc được tự động tạo nếu không có trường văn bản nào trong định nghĩa siêu đối tượng.
  • Ví dụ: Bạn có thể thêm một trường cho văn bản và chỉ định trường này là tên hiển thị, thêm một trường cho hình ảnh và một trường cho màu.
 • Tùy chọn: nơi có siêu đối tượng để sử dụng.

  • Quyền truy cập: Theo mặc định, quyền truy cập Cửa hàng được kích hoạt cho siêu đối tượng. Như vậy, bạn có thể kết nối siêu đối tượng trong chủ đề bằng nguồn động. Bạn có thể hủy kích hoạt quyền truy cập Cửa hàng. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn truy cập.
  • Tính năng: Bạn có thể sử dụng siêu đối tượng để tạo trang web. Tìm hiểu thêm về xây dựng trang web bằng siêu đối tượng.

Bạn có thể thực hành sử dụng siêu đối tượng bằng cách thêm điểm nổi bật của sản phẩm.

Xác định vị trí siêu đối tượng do ứng dụng tạo

Bạn có thể truy cập các siêu đối tượng do ứng dụng kiểm soát trên trang quản trị Shopify bằng cách lọc định nghĩa siêu đối tượng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng.
 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:
  • Nhấp vào biểu tượng sắp xếp, sau đó sắp xếp theo Được thêm bởi. Siêu đối tượng sẽ sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên người hoặc ứng dụng đã thêm siêu đối tượng.
  • Nhấp vào Thêm bộ lọc > Được thêm bởi, sau đó chọn tên ứng dụng để xem các siêu đối tượng được ứng dụng đó thêm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí