Kết nối miền của bên thứ ba với Shopify cho trang tài khoản khách hàng mới

Đối với tài khoản khách hàng mới, bạn có thể tạo miền phụ dựa trên tên miền chính của cửa hàng trực tuyến trỏ đến trang tài khoản khách hàng của bạn.

Tên miền bạn tạo là miền phụ của miền chính mà bạn sử dụng cho cửa hàng của mình. Miền phụ trở thành tên miền chính cho trang tài khoản khách hàng của bạn, ngoại trừ trang đăng nhập. Miền của trang đăng nhập sẽ vẫn là shopify.com/<shop_id>/auth.

Trước khi bắt đầu

Để hoàn tất quy trình này, bạn cần có những thông tin sau:

 • thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba
 • yêu cầu của nhà cung cấp tên miền

Bước 1: Tạo miền phụ cho trang tài khoản khách hàng

Trong trường hợp này, bạn bắt đầu quy trình từ mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng trên trang quản trị Shopify thay vì mục Cài đặt > Miền. Nếu bạn cố gắng bắt đầu từ mục cài đặt Miền thì bạn sẽ không thể tạo miền phụ cho các trang tài khoản khách hàng mới.

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục URL, nhấp vào Thay đổi miền. Hộp thoại Thay đổi miền tài khoản khách hàng sẽ hiển thị.
 3. Trong trường Miền tài khoản khách hàng, nhập chuỗi mô tả xác định tên miền là miền được sử dụng cho tài khoản khách hàng. Ví dụ: Nếu bạn nhập chuỗi account, bạn tạo URL sau cho khách hàng: account.your-store.com.
 4. Nhấp vào Tiếp tục. Bạn sẽ chuyển đến trang Kết nối miền hiện có trong phần cài đặt Miền.
 5. Để thay đổi cài đặt tài khoản nhà cung cấp tên miền, nhấp vào Làm theo hướng dẫn cài đặt. Bạn sẽ chuyển đến trang web của nhà cung cấp tên miền.

Bước 2: Tạo bản ghi CNAME mới trong cài đặt tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba

 1. Trên trang web của nhà cung cấp tên miền, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Tìm cài đặt DNS hoặc phần quản lý miền.
 3. Thực hiện những việc sau.

  1. Tạo bản ghi CNAME mới.
  2. Thay đổi tên Máy chủ thành chuỗi bạn đã tạo cho tên miền phụ của tài khoản khách hàng. Ví dụ: account.
  3. Trỏ bản ghi CNAME đến shops.myshopify.com.
 4. Lưu thay đổi. Bạn sẽ quay lại trang Kết nối miền hiện có trong trang quản trị Shopify.

Bước 3: Xác minh rằng miền tài khoản khách hàng đã kết nối với Shopify

 1. Trên trang Kết nối miền hiện có, nhấp vào Xác minh kết nối.
 2. Sau khi kết nối và xác minh tên miền tài khoản khách hàng, nhấp vào Quay lại tài khoản khách hàng. Trên trang Tài khoản khách hàng, nhãn Connected hiển thị trong trường Tài khoản khách hàng mới.

Có thể mất tới 48 tiếng để xác minh miền của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí