Xác minh quyền sở hữu

Nếu nhận được thông báo rằng miền của bên thứ ba đã kết nối với cửa hàng khác, bạn cần xác minh quyền sở hữu miền để kết nối toàn bộ miền với cửa hàng. Bạn có thể xác minh miền theo cách tự động hoặc thủ công.

Có thể mất tới 48 tiếng để xác minh miền của bạn. Sau khi xác minh, miền của bạn sẽ được liệt kê ở trạng thái đã kết nối trên trang Miền.

Tự động xác minh miền

Nếu bạn mua miền từ Google Domains, GoDaddy hay 1&1 IONOS, bạn có thể kết nối miền tới Shopify bằng phương pháp tự động. Khi bạn tự động kết nối miền của bên thứ ba với Shopify, miền đó sẽ được xác minh quyền sở hữu miền.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).
 3. Nhập miền của bạn, chẳng hạn như johns-apparel.info, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Thông báo hiển thị cho biết miền đã được kết nối với cửa hàng Shopify khác. Nhấp vào Tự động kết nối.
 5. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào nhà cung cấp tên miền của bên thứ ba và cho phép nhà cung cấp tên miền thêm bản ghi TXT vào cài đặt miền của bạn.
 6. Làm theo lời nhắc từ nhà cung cấp tên miền của bên thứ ba.
 7. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ quay lại trang miền và miền của bạn bắt đầu quá trình xác minh. Sau khi xác minh, miền sẽ được liệt kê ở trạng thái đã kết nối trên trang Miền.

Xác minh miền theo cách thủ công

Để xác minh quyền sở hữu miền theo cách thủ công, cần thêm một bản ghi TXT duy nhất vào cài đặt Hệ thống tên miền (DNS) của miền.

Trước khi bắt đầu, đảm bảo rằng nhà cung cấp tên miền của bên thứ ba được thiết lập đúng cách để kết nối với Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).
 3. Nhập miền của bạn, chẳng hạn như johns-apparel.info, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Thông báo hiển thị cho biết miền đã được kết nối với cửa hàng Shopify khác. Nhấp vào Kết nối thủ công. Nếu thông báo này không hiển thị thì miền của bạn chưa được thêm vào cửa hàng Shopify khác và bạn có thể làm theo các bước thông thường để kết nối miền.
 5. Sao chép giá trị bản ghi TXT duy nhất.
 6. Trong tab trình duyệt mới, chuyển đến trang web của nhà cung cấp tên miền và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 7. Tìm cài đặt DNS hoặc phần quản lý miền. Nếu bạn cần trợ giúp để tìm cài đặt DNS, hãy liên hệ với nhà cung cấp tên miền của bên thứ ba.
 8. Thêm bản ghi TXT có tên shopify_verification rồi dán giá trị bản ghi TXT duy nhất. Nếu bạn đang kết nối miền phụ, tên TXT sẽ bao gồm khoảng thời gian và tên miền phụ sau shopify_verification. Ví dụ: Nếu miền phụ là shop.johns-apparel.info thì tên TXT sẽ là shopify_verification.shop.
 9. Quay lại tab có cài đặt Miền của Shopify và nhấp vào Xác minh kết nối:
  • Nếu quá trình xác minh miền thành công, trạng thái miền sẽ hiển thị là đã kết nối trên trang Miền.
  • Nếu quá trình xác minh miền không thành công, bạn có thể nhấp vào Xác minh lại kết nối hoặc Vẫn thêm miền. Nếu bạn chọn Vẫn thêm miền thì biểu ngữ Xác minh sẽ hiển thị trên trang Miền. Nếu quá trình xác minh miền thành công, trạng thái miền sẽ hiển thị là đã kết nối trên trang Miền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí