Quản lý cài đặt miền trong Shopify

Sau khi thêm miền vào Shopify, bạn sẽ quản lý cài đặt miền cho cửa hàng trực tuyến của mình trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể chọn miền để hiển thị với khách hàng khi họ duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn và chuyển hướng bất kỳ miền nào khác đến miền này.

Nếu có miền do Shopify quản lý, bạn cũng có thể thực hiện những tác vụ sau trong trang quản trị Shopify:

  • định cấu hình gia hạn miền tự động
  • thêm miền phụ
  • chỉnh sửa cài đặt DNS

Bạn quản lý cài đặt miền cho cửa hàng trực tuyến trên trang Miền trong trang quản trị Shopify. Nếu dùng Kênh bán buôn, bạn sẽ quản lý cài đặt miền cho cửa hàng bán buôn của mình bằng cách vào mục Kênh bán hàng > Bán buôn > Tùy chọn > Miền cửa hàng bán buôn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí