Quản lý cài đặt miền trong Shopify

Sau khi thêm miền vào Shopify, bạn sẽ quản lý cài đặt miền cho cửa hàng trực tuyến của mình trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể chọn miền để hiển thị với khách hàng khi họ duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn và chuyển hướng bất kỳ miền nào khác đến miền này.

Nếu có miền do Shopify quản lý, bạn cũng có thể thực hiện những tác vụ sau trong trang quản trị Shopify:

  • định cấu hình gia hạn miền tự động
  • thêm miền phụ
  • chỉnh sửa cài đặt DNS

Bạn có thể quản lý cài đặt miền cho cửa hàng trực tuyến trên trang Miền trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn sử dụng Kênh bán buôn, bạn sẽ quản lý cài đặt miền cho cửa hàng bán buôn của mình bằng cách vào mục Kênh bán buôn > Bán buôn > Tùy chọn > Miền cửa hàng bán buôn.

Bạn có thể quản lý miền quốc tế bằng cách truy cập Cài đặt > Thị trường. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng miền quốc tế với Thị trường.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí