Chỉnh sửa cài đặt DNS cho miền do Shopify quản lý

Nếu có miền do Shopify quản lý, bạn có thể truy cập và chỉnh sửa cài đặt DNS từ trang Miền trong trang quản trị Shopify. Nếu cửa hàng của bạn sử dụng tên miền myshopify.com, bạn cần thêm miền tùy chỉnh thì mới có thể truy cập vào cài đặt DNS của mình. Có thể bạn sẽ phải chỉnh sửa cài đặt DNS nếu thực hiện các tác vụ sau:

 • thiết lập dịch vụ email bên thứ ba trên miền của bạn
 • xác minh miền của bạn bằng dịch vụ của bên thứ ba
 • trỏ miền phụ đến trang web khác

Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa bản ghi DNS sau:

 • Bản ghi
 • Bản ghi CNAME
 • Bản ghi MX
 • Bản ghi TXT
 • Bản ghi AAAA
 • Bản ghi SRV

Khi bạn mua miền qua Shopify hoặc chuyển miền của bên thứ ba sang Shopify, bản ghi A và bản ghi CNAME cho miền của bạn tự động được đặt thành bản ghi DNS mặc định cho Shopify. Bạn có thể liên kết nhiều bản ghi CNAME với miền, nhưng mỗi bản ghi phải có một tên duy nhất, ví dụ www hoặc shop. Nếu muốn thêm bản ghi MX, TXT, SRV hoặc AAAA, bạn cần chỉnh sửa cài đặt DNS cho miền.

Có thể mất đến 24 giờ để thay đổi cài đặt DNS có hiệu lực.

Thêm bản ghi DNS

Có thể bạn sẽ cần thêm bản ghi DNS khác với bản ghi DNS mặc định của Shopify. Ví dụ: Nếu bạn thiết lập miền tùy chỉnh hoặc muốn trỏ miền phụ đến trang web khác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào miền bạn muốn định cấu hình.
 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chỉnh sửa cài đặt DNS.
 4. Nhấp vào Thêm bản ghi tùy chỉnh, rồi chọn loại bản ghi bạn muốn thêm.
 5. Nhập thông tin chi tiết bắt buộc cho bản ghi, rồi nhấp vào Xác nhận.

Chỉnh sửa bản ghi DNS

Có thể bạn sẽ cần chỉnh sửa cài đặt DNS để kết nối hoặc xác minh miền với dịch vụ bên thứ ba hoặc trỏ miền phụ đến trang web khác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào miền bạn muốn định cấu hình.
 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chỉnh sửa cài đặt DNS.
 4. Nhấp vào Thao tác > Chỉnh sửa đối với bản ghi bạn muốn thay đổi.
 5. Chỉnh sửa thông tin chi tiết của bản ghi, rồi nhấp vào Xác nhận.

Xóa bản ghi DNS

Có thể bạn sẽ cần xóa bản ghi DNS khi không còn cần nữa.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào miền bạn muốn định cấu hình.
 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chỉnh sửa cài đặt DNS.
 4. Nhấp vào Thao tác > Xóa đối với bản ghi bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào Xóa.

Đặt lại một bản ghi DNS

Bạn chỉ có thể đặt lại bản ghi A, bản ghi AAAA và bản ghi CNAME cho miền. Khi được đặt lại, các bản ghi này sẽ được đặt lại để trỏ đến Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào miền bạn muốn định cấu hình.
 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chỉnh sửa cài đặt DNS.
 4. Nhấp vào Thao tác > Đặt lại đối với bản ghi bạn muốn đặt lại.
 5. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Đặt lại toàn bộ cài đặt DNS cho miền

Bạn có thể đặt lại cài đặt DNS về cấu hình mặc định. Việc đặt lại cài đặt sẽ xóa hết bản ghi của bạn ngoại trừ bản ghi A, bản ghi AAAA và bản ghi CNAME, được đặt lại để trỏ đến Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào miền bạn muốn định cấu hình.
 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chỉnh sửa cài đặt DNS.
 4. Trong mục Advanced settings (Cài đặt nâng cao), nhấp vào Reset DNS settings (Đặt lại cài đặt DNS).
 5. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Tìm địa chỉ IP Shopify hiện tại

Có thể bạn sẽ cần xác nhận địa chỉ IP cho một trong các miền của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào miền có địa chỉ IP bạn muốn tìm.
 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chỉnh sửa cài đặt DNS.
 4. Trong mục BẢN GHI A, tìm địa chỉ IP Shopify của bạn trong cột Trỏ đến.

Tìm hiểu thêm về địa chỉ IP.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí