Xóa miền

Nếu bạn không còn muốn liên kết miền tùy chỉnh từ nhà cung cấp bên thứ ba với cửa hàng Shopify của mình, bạn có thể xóa miền đó khỏi trang quản trị Shopify hoặc chuyển miền đó sang cửa hàng Shopify hoặc nhà cung cấp tên miền khác. Bạn cũng có thể xóa miền phụ.

Không thể xóa hoặc chuyển tên miền .myshopify.com của bạn do bạn sử dụng tên miền .myshopify.com gốc để đăng nhập vào trang quản trị Shopify và định danh tài khoản khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn có thể thay đổi tên miền .myshopify.com một lần. Tuy nhiên, bạn vẫn cần sử dụng tên miền .myshopify.com gốc để đăng nhập vào trang quản trị Shopify và liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Nếu muốn quảng bá thương hiệu bằng cách thay đổi miền mà khách hàng sử dụng để truy cập cửa hàng, bạn có thể thêm miền tùy chỉnhđặt miền đó làm miền chính. Khi bạn sử dụng tên miền tùy chỉnh, khách hàng sẽ không thấy tên miền .myshopify.com của bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí