Tài khoản khách hàng

Tài khoản khách hàng cho phép khách hàng đăng nhập để xem đơn hàng, thông tin hồ sơ và địa chỉ đã lưu. Khi khách hàng đăng nhập, thông tin chi tiết được lưu trữ trong tài khoản của họ sẽ được tự động điền khi thanh toán để có trải nghiệm thanh toán nhanh hơn.

Có hai phiên bản tài khoản khách hàng: tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới. Bạn và khách hàng của bạn đều có thể sử dụng cả tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới. Bạn có thể chọn sử dụng một trong hai phiên bản tài khoản khách hàng trong cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn chọn sử dụng tài khoản khách hàng mới thì hầu hết những liên kết đến tài khoản khách hàng cổ điển sẽ tự động chuyển hướng đến tài khoản khách hàng mới. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi sang tài khoản khách hàng mới.

Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới:

Bảng so sánh tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới
Tính năng Tài khoản khách hàng cổ điển Tài khoản khách hàng mới
Trải nghiệm đăng nhập Khách hàng có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu hoặc đăng nhập bằng Shop. Tìm hiểu cách kích hoạt tính năng đăng nhập bằng Shop dành cho tài khoản khách hàng cổ điển. Khách hàng có thể đăng nhập bằng mã xác minh dùng một lần gồm sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ, hoặc đăng nhập bằng Shop. Tính năng đăng nhập bằng Shop được tự động kích hoạt cho tài khoản khách hàng mới tại cửa hàng cung cấp Shop Pay làm phương thức thanh toán.
Tạo tài khoản Khách hàng chấp nhận lời mời tạo tài khoản hoặc tạo tài khoản mới trên trang đăng nhập. Tạo tài khoản khi khách hàng đăng nhập bằng địa chỉ email.
Tên khách hàng Khách hàng có thể chỉnh sửa tên liên kết với địa chỉ giao hàng mà không làm thay đổi tên trong hồ sơ khách hàng trên trang quản trị. Khách hàng có thể chỉnh sửa tên trong hồ sơ khách hàng và thay đổi này được phản ánh trong hồ sơ khách hàng trên trang quản trị.
Xây dựng thương hiệu Sử dụng yếu tố thương hiệu từ cài đặt chủ đề của cửa hàng trực tuyến. Sử dụng yếu tố thương hiệu từ cài đặt trang thanh toán, ngoại trừ trang đăng nhập.
Hỗ trợ ứng dụng Tính năng hỗ trợ của ứng dụng đang ở chế độ bản xem trước dành cho nhà phát triển và sẽ sớm khả dụng cho thương nhân.
Tùy chỉnh Liquid
Lịch sử và trạng thái đơn hàng
Địa chỉ đã lưu
Phương thức thanh toán đã lưu
Hỗ trợ B2B
Hỗ trợ đơn hàng trả lại tự phục vụ
Hỗ trợ Đa nền tảng
Hỗ trợ đặt hàng lại

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí