Tìm hồ sơ khách hàng

Nếu muốn tìm kiếm khách hàng cụ thể để xem hoặc chỉnh sửa hồ sơ của họ, bạn có thể sử dụng trường Tìm kiếm khách hàng để tìm kiếm danh sách khách hàng dựa trên tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng.

Bạn chỉ có thể tìm kiếm danh sách khách hàng khi chọn phân khúc Tất cả khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang Khách hàng, xác minh rằng bạn đã chọn phân khúc Tất cả khách hàng.

  2. Trong trường Tìm kiếm khách hàng, nhập bất kỳ mục nào sau đây:

  3. Trong danh sách khách hàng khớp với nội dụng bạn đã nhập, nhấp vào tên của khách hàng mà bạn muốn xem hồ sơ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí