Điểm tín dụng cửa hàng

Sau khi kích hoạt bản xem trước dành cho nhà phát triển của tín dụng cửa hàng, bạn có thể hiển thị tín dụng cửa hàng dưới dạng phương thức thanh toán trên trang thanh toán. Khi bạn phát hành tín dụng cửa hàng cho khách hàng, họ sẽ có thể áp dụng tín dụng cửa hàng khi thanh toán để trả tiền đơn hàng.

Quản lý tín dụng cửa hàng trên trang thanh toán

Sau khi bạn kích hoạt bản xem trước dành cho nhà phát triển của tín dụng cửa hàng, tín dụng cửa hàng sẽ tự động hiển thị dưới dạng phương thức thanh toán trên trang thanh toán. Bạn có thể quản lý để việc có hiển thị tín dụng cửa hàng dưới dạng phương thức thanh toán hay không trong phần Cài đặt của trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thẻ quà tặng và tín dụng cửa hàng.
 2. Trong mục Tín dụng cửa hàng, nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Để hiển thị tín dụng cửa hàng dưới dạng phương thức thanh toán trên trang thanh toán, bỏ chọn Cho phép khách hàng xem và chi tiêu tín dụng cửa hàng khi thanh toán.
  • Để gỡ bỏ tín dụng cửa hàng dưới dạng phương thức thanh toán trên trang thanh toán, bỏ chọn Cho phép khách hàng xem và chi tiêu tín dụng cửa hàng khi thanh toán.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Phát hành tín dụng cửa hàng cho tài khoản khách hàng

Bạn có thể phát hành tín dụng cửa hàng cho khách hàng trên trang quản trị Shopify. Sau khi bạn phát hành tín dụng cửa hàng cho khách hàng, giá trị của tín dụng cửa hàng sẽ hiển thị trong mục Tín dụng cửa hàng của hồ sơ khách hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng, sau đó nhấp vào hồ sơ khách hàng bạn muốn cấp tín dụng cửa hàng.
 2. Trong mục Tín dụng cửa hàng, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong hộp thoại Chỉnh sửa số dư, mục Điều chỉnh, chọn Tín dụng.
 4. Trong trường Số tiền, nhập số lượng tín dụng bạn muốn phát hành.
 5. Trong mục Ngày hết hạn, thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để phát hành tín dụng cửa hàng không hết hạn, chọn Không có ngày hết hạn.
  • Để thêm ngày hết hạn cho tín dụng cửa hàng, chọn Đặt ngày hết hạn rồi chọn ngày hết hạn trong lịch. Tìm hiểu thêm về ngày hết hạn tín dụng cửa hàng.
 6. Nhấp vào Xem lại thay đổi.

 7. Nhấp vào Tín dụng để phát hành tín dụng cửa hàng.

Để tìm hiểu thêm về giao dịch tín dụng cửa hàng, tham khảo storeCreditAccountCredit trong tài liệu dành cho nhà phát triển của Shopify.

Ghi nợ tín dụng cửa hàng từ tài khoản khách hàng

Bạn có thể trừ số dư tín dụng cửa hàng của tài khoản khách hàng trên trang quản trị Shopify, mục hồ sơ khách hàng của họ.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng, sau đó nhấp vào hồ sơ khách hàng bạn muốn ghi nợ tín dụng cửa hàng.
 2. Trong mục Tín dụng cửa hàng, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong hộp thoại Chỉnh sửa số dư, mục Điều chỉnh, chọn Ghi nợ.
 4. Trong trường Số tiền, nhập số lượng tín dụng bạn muốn ghi nợ.
 5. Nhấp vào Xem lại thay đổi.
 6. Nhấp vào Ghi nợ để trừ số dư tín dụng cửa hàng của khách hàng.

Để tìm hiểu thêm về giao dịch ghi nợ, tham khảo storeCreditAccountDebit trong tài liệu cho nhà phát triển của Shopify.

Ngày hết hạn của tín dụng cửa hàng

Lưu ý những điều sau khi thiết lập ngày hết hạn cho tín dụng cửa hàng:

 • Trước khi thiết lập ngày hết hạn cho tín dụng cửa hàng, bạn phải kiểm tra luật pháp về ngày hết hạn tín dụng cửa hàng tại quốc gia của bạn.
 • Tín dụng cửa hàng sẽ hết hạn vào ngày hết hạn do bạn thiết lập, lúc 11:59 tối theo múi giờ của cửa hàng trực tuyến. Nếu khách hàng ở múi giờ khác với cửa hàng thì tín dụng cửa hàng sẽ hết hạn theo múi giờ của bạn thay vì của khách hàng.
 • Nếu khách hàng có nhiều loại tín dụng cửa hàng với ngày hết hạn khác nhau, số dư sẽ được ghi nợ từ tín dụng hết hạn sớm nhất.
  • Ví dụ: Bạn phát hành 10 USD dưới dạng tín dụng cửa hàng sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 cho tài khoản khách hàng. Ngày tiếp theo, bạn phát hành 10 USD dưới dạng tín dụng cửa hàng sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 cho cùng khách hàng đó. Nếu khách hàng này chi tiêu 10 USD bằng tín dụng cửa hàng vào ngày 9 tháng 3 năm 2024 thì tín dụng có ngày hết hạn là ngày 10 tháng 3 năm 2024 sẽ được ghi nợ vì hết hạn trước. Số dư tín dụng cửa hàng 10 USD hết hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 sẽ vẫn còn trong tài khoản của họ.

Trải nghiệm khách hàng khi thanh toán

Khi khách hàng có sẵn tín dụng cửa hàng và đăng nhập vào tài khoản khách hàng, giá trị tín dụng cửa hàng của họ sẽ hiển thị trong mục Tín dụng cửa hàng trên trang thanh toán.

Nếu khách hàng được phát hành tín dụng cửa hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ cho tài khoản của mình, thì chỉ số dư tín dụng cửa hàng khớp với đơn vị tiền tệ của giao dịch thanh toán mới hiển thị với khách hàng ở bước thanh toán.

Phân tích tín dụng cửa hàng

Tín dụng cửa hàng hiển thị dưới dạng phương thức thanh toán trong các báo cáo sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí