Điểm tín dụng cửa hàng

Bạn có thể hiển thị tín dụng cửa hàng dưới dạng phương thức thanh toán trên trang thanh toán. Sau khi bạn phát hành tín dụng cửa hàng cho khách hàng, họ có thể áp dụng tín dụng cửa hàng ở bước thanh toán khi đã đăng nhập vào cửa hàng trực tuyến bằng tài khoản khách hàng mới.

Xem xét các ví dụ sau về thời điểm bạn nên phát hành tín dụng cửa hàng cho khách hàng:

 • để làm một hình thức bày tỏ thiện chí
 • để làm một hình thức giữ chân khách hàng
 • để phục vụ cho chiến dịch tiếp thị
 • để làm phần thưởng hoặc ưu đãi, ví dụ như chương trình khách hàng thân thiết hoặc giới thiệu

Quản lý tín dụng cửa hàng

Tín dụng cửa hàng được kích hoạt cho cửa hàng của bạn theo mặc định. Bạn có thể quản lý việc hiển thị hoặc không hiển thị tín dụng cửa hàng dưới dạng phương thức thanh toán trong cài đặt Thẻ quà tặng và tín dụng cửa hàng trên trang quản trị Shopify.

Để quản lý việc hiển thị hoặc không hiển thị tín dụng cửa hàng dưới dạng phương thức thanh toán trên trang thanh toán, nhân viên phải có quyền nhân viên Tín dụng cửa hàng. Tìm hiểu thêm về quản lý tài khoản nhân viên.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thẻ quà tặng và tín dụng cửa hàng.
 2. Trong mục Tín dụng cửa hàng, thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Để hiển thị tín dụng cửa hàng dưới dạng phương thức thanh toán trên trang thanh toán, bỏ chọn Cho phép khách hàng xem và chi tiêu tín dụng cửa hàng khi thanh toán.
  • Để gỡ bỏ tín dụng cửa hàng dưới dạng phương thức thanh toán trên trang thanh toán, bỏ chọn Cho phép khách hàng xem và chi tiêu tín dụng cửa hàng khi thanh toán.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chấp nhận tín dụng cửa hàng khi thanh toán

Khách hàng chỉ có thể dùng tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán trong cửa hàng của bạn khi đã đăng nhập bằng tài khoản khách hàng mới. Để hỗ trợ khách hàng đăng nhập bằng tài khoản khách hàng mới, hãy dùng một trong các tùy chọn sau:

Những lưu ý khi chấp nhận tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán

Trước khi thiết lập tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán, lưu ý những điều sau:

 • Tín dụng cửa hàng chỉ được cung cấp làm phương thức thanh toán trên cửa hàng trực tuyến và không được chấp nhận trên các kênh bán hàng khác. Ví dụ: Khách hàng không thể thanh toán bằng tín dụng cửa hàng trong ứng dụng Shop.
 • Không thể dùng tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán cho đơn hàng nháp, đơn hàng đã qua chỉnh sửa, đơn hàng B2B hoặc giao dịch Point of Sale (POS).
 • Khách hàng có thể dùng tín dụng cửa hàng cho giao dịch mua gói đăng ký ban đầu, nhưng không thể dùng để thanh toán hóa đơn gói đăng ký định kỳ.
 • Nếu khách hàng được phát hành tín dụng cửa hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ cho tài khoản của mình, thì chỉ số dư tín dụng cửa hàng khớp với đơn vị tiền tệ của giao dịch thanh toán mới hiển thị với khách hàng ở bước thanh toán.
 • Chỉ có thể áp dụng toàn bộ số tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán. Khách hàng không thể chọn một phần tín dụng cửa hàng để thanh toán đơn hàng.

Ngày hết hạn của tín dụng cửa hàng

Bạn có thể thiết lập ngày hết hạn cho tín dụng cửa hàng. Xem xét những lưu ý sau đây khi thiết lập ngày hết hạn cho tín dụng cửa hàng:

 • Trước khi thiết lập ngày hết hạn cho tín dụng cửa hàng, bạn phải kiểm tra luật pháp về ngày hết hạn tín dụng cửa hàng tại quốc gia của bạn.
 • Tín dụng cửa hàng sẽ hết hạn vào ngày hết hạn do bạn thiết lập, vào cuối ngày theo múi giờ của cửa hàng trực tuyến. Nếu khách hàng ở múi giờ khác với cửa hàng thì tín dụng cửa hàng sẽ hết hạn theo múi giờ của bạn thay vì của múi giờ của khách hàng.
 • Nếu khách hàng có nhiều loại tín dụng cửa hàng với ngày hết hạn khác nhau, số dư sẽ được ghi nợ từ tín dụng có ngày hết hạn gần nhất. Ví dụ: Bạn phát hành 10 USD dưới dạng tín dụng cửa hàng sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 3 năm 2024 cho tài khoản khách hàng. Ngày tiếp theo, bạn phát hành 10 USD dưới dạng tín dụng cửa hàng sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 cho cùng khách hàng đó. Nếu khách hàng này chi tiêu 10 USD bằng tín dụng cửa hàng vào ngày 9 tháng 3 năm 2024 thì tín dụng có ngày hết hạn là ngày 10 tháng 3 năm 2024 sẽ được ghi nợ vì hết hạn trước. Số dư tín dụng cửa hàng 10 USD hết hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 sẽ vẫn còn trong tài khoản của họ.

Phát hành tín dụng cửa hàng cho tài khoản khách hàng

Bạn có thể phát hành tín dụng cửa hàng cho khách hàng trên trang quản trị Shopify. Sau khi bạn phát hành tín dụng cửa hàng cho khách hàng, giá trị của tín dụng cửa hàng sẽ hiển thị trong mục Tín dụng cửa hàng của hồ sơ khách hàng.

Để phát hành tín dụng cửa hàng cho tài khoản khách hàng, nhân viên phải có quyền nhân viên Tín dụng cửa hàngChỉnh sửa tín dụng cửa hàng. Tìm hiểu thêm về quản lý tài khoản nhân viên.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào hồ sơ khách hàng bạn muốn phát hành tín dụng cửa hàng.
 3. Trong mục Tín dụng cửa hàng, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong mục Điều chỉnh, chọn Tín dụng.
 5. Không bắt buộc: Nếu cửa hàng của bạn chấp nhận nhiều đơn vị tiền tệ thì trong menu thả xuống Đơn vị tiền tệ, chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn phát hành tín dụng cửa hàng.
 6. Trong trường Số tiền, nhập giá trị tín dụng bạn muốn phát hành.
 7. Trong mục Ngày hết hạn, thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để phát hành tín dụng cửa hàng không hết hạn, chọn Không có ngày hết hạn.
  • Để thêm ngày hết hạn cho tín dụng cửa hàng, chọn Đặt ngày hết hạn rồi chọn ngày hết hạn trong lịch. Tìm hiểu thêm về ngày hết hạn tín dụng cửa hàng.
 8. Nhấp vào Xem lại thay đổi.

 9. Nhấp vào Tín dụng {Số tiền} để phát hành tín dụng cửa hàng.

Sau khi bạn phát hành tín dụng cửa hàng, số dư của khách hàng sẽ tăng lên trong mục Tín dụng cửa hàng của hồ sơ khách hàng và hiển thị dưới dạng sự kiện trên dòng thời gian của khách hàng.

Để tìm hiểu thêm về giao dịch tín dụng cửa hàng, tham khảo storeCreditAccountCredit trong tài liệu dành cho nhà phát triển của Shopify.

Xóa tín dụng cửa hàng khỏi tài khoản khách hàng

Bạn có thể xóa hoặc giảm số dư tín dụng cửa hàng của tài khoản khách hàng trong hồ sơ khách hàng của họ trên trang quản trị Shopify.

Để ghi nợ tín dụng cửa hàng từ tài khoản khách hàng, nhân viên phải có các quyền nhân viên Tín dụng cửa hàngChỉnh sửa tín dụng cửa hàng. Tìm hiểu thêm về quản lý tài khoản nhân viên.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào hồ sơ khách hàng bạn muốn ghi nợ tín dụng cửa hàng.
 3. Trong mục Tín dụng cửa hàng, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong hộp thoại Chỉnh sửa số dư, mục Điều chỉnh, chọn Ghi nợ.
 5. Không bắt buộc: Nếu khách hàng có tín dụng cửa hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ thì trong menu thả xuống Đơn vị tiền tệ, chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn ghi nợ tín dụng cửa hàng.
 6. Trong trường Số tiền, nhập số tiền bạn muốn ghi nợ.
 7. Nhấp vào Xem lại thay đổi.
 8. Nhấp vào Ghi nợ để trừ số dư tín dụng cửa hàng của khách hàng.

Sau khi ghi nợ thành công tín dụng cửa hàng, số dư của khách hàng sẽ giảm trong mục Tín dụng cửa hàng của hồ sơ khách hàng và hiển thị dưới dạng sự kiện trong dòng thời gian của khách hàng.

Để tìm hiểu thêm về giao dịch ghi nợ, tham khảo storeCreditAccountDebit trong tài liệu cho nhà phát triển của Shopify.

Hoàn tiền tín dụng cửa hàng

Nếu khách hàng dùng tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán cho đơn hàng và sau đó yêu cầu hoàn tiền, tín dụng cửa hàng sẽ hiển thị là Khoản hoàn tiền khi bạn hoàn tiền cho đơn hàng.

Bạn chỉ có thể hoàn tiền giá trị tín dụng cửa hàng mà ban đầu khách hàng sử dụng làm phương thức thanh toán cho đơn hàng. Bạn không thể cung cấp tín dụng cửa hàng làm khoản hoàn tiền cho đơn hàng được thanh toán bằng phương thức thanh toán khác, ví dụ như thẻ tín dụng.

Xem số dư tín dụng cửa hàng của khách hàng

Bạn có thể xem số dư tín dụng cửa hàng và lịch sử giao dịch của khách hàng trong hồ sơ khách hàng của họ trên trang quản trị Shopify. Mục này bao gồm số dư hiện tại và số tiền có thể hết hạn của khách hàng, nếu có.

Để xem thông tin chi tiết về giao dịch tín dụng cửa hàng của khách hàng, nhân viên phải có quyền nhân viên Tín dụng cửa hàngXem giao dịch tín dụng cửa hàng. Tìm hiểu thêm về quản lý tài khoản nhân viên.

Nếu số dư tín dụng cửa hàng của khách hàng chưa từng có khoản tiền nào có thể hết hạn thì bạn chỉ có thể xem lịch sử giao dịch.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng, sau đó nhấp vào hồ sơ khách hàng bạn muốn xem.
 2. Trong mục Tín dụng cửa hàng, nhấp vào số dư tín dụng cửa hàng của khách hàng.
 3. Kiểm tra mọi thông tin sau đây về giao dịch tín dụng cửa hàng của khách hàng:
  • Nhấp vào Tất cả giao dịch để xem tất cả giao dịch tín dụng cửa hàng tính đến hiện tại trong tài khoản khách hàng. Nhấp vào hàng giao dịch bất kỳ để tìm hiểu thêm chi tiết về giao dịch, ví dụ như số tiền, ngày giao dịch, nguồn và ID giao dịch.
  • Nhấp vào Số tiền có thể hết hạn để chỉ xem tín dụng cửa hàng có ngày hết hạn trong tài khoản khách hàng.

Trải nghiệm khách hàng

Khi khách hàng có sẵn tín dụng cửa hàng và đăng nhập vào tài khoản khách hàng mới trên cửa hàng của bạn, giá trị tín dụng cửa hàng của họ sẽ hiển thị trong mục Tín dụng cửa hàng trên trang thanh toán. Khách hàng có thể chọn Áp dụng tín dụng cửa hàng để dùng tín dụng cửa hàng làm phương thức thanh toán.

Khách hàng có thể xem số dư tín dụng cửa hàng trong phần chi tiết tài khoản khi đăng nhập vào tài khoản khách hàng của họ. Tìm hiểu thêm về trải nghiệm khách hàng với tài khoản khách hàng mới.

Phân tích tín dụng cửa hàng

Tín dụng cửa hàng hiển thị dưới dạng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong các báo cáo sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí