Quản lý khách hàng

Khi khách hàng mới đặt đơn hàng với cửa hàng của bạn, tên và thông tin của họ sẽ tự động được thêm vào danh sách khách hàng. Hồ sơ khách hàng được tạo khi khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn, ví dụ như khi khách hàng thực hiện một trong những điều sau:

 • đăng ký danh sách gửi thư hoặc tài khoản khách hàng
 • đặt đơn hàng
 • tạo đơn hàng nhưng bỏ dở giao dịch thanh toán

Ngoài ra, bạn có thể thêm khách hàng vào cửa hàng theo cách thủ công.

Bạn có thể gửi tin nhắn email cho từng khách hàng trong trang quản trị Shopify hoặc gửi ưu đãi giảm giá và tin nhắn email đến các nhóm khách hàng bằng cách sử dụng phân khúc khách hàng.

Thêm hồ sơ khách hàng

Các bước thực hiện:

Gửi thông điệp email đến khách hàng

Bạn có thể gửi trực tiếp thông điệp email đến khách hàng từ trang quản trị Shopify hoặc từ ứng dụng Shopify.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa hồ sơ khách hàng

Nếu hồ sơ khách hàng đã có trong Shopify, bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ tại trang Khách hàng.

Trước khi cập nhật hồ sơ khách hàng, hãy xác minh xem có nhân viên nào đang thực hiện thay đổi với hồ sơ tương tự không để tránh xung đột với thay đổi của bạn.

Bạn có thể thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng để theo dõi thông tin đặc biệt về khách hàng. Chỉ nhân viên cửa hàng của bạn mới có thể xem được những ghi chú này. Khách hàng không thể thấy những ghi chú này.

Sử dụng thẻ có thể giúp bạn sắp xếp danh sách hồ sơ khách hàng. Bạn có thể sử dụng thẻ để gắn nhãn cho khách hàng bằng các thuật ngữ mô tả hoặc sắp xếp khách hàng thành các danh mục. Ví dụ: Nếu có khách hàng quan trọng, bạn có thể gắn thẻ những khách hàng này là VIP. Bạn cũng có thể dùng thẻ để tạo phân khúc khách hàng. Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa thông tin thanh toán gói đăng ký của khách hàng

Nếu bạn bán sản phẩm gói đăng ký và cần khách hàng cập nhật thông tin thanh toán vì thanh toán không thành công, bạn có thể cập nhật hồ sơ của khách hàng trong trang quản trị Shopify.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên khách hàng.

 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Thao tác khác.

 4. Nếu bạn muốn khách hàng tự cập nhật thông tin thanh toán của họ, hãy thực hiện như sau:

 5. Đối với một số phương thức thanh toán, nếu bạn muốn cập nhật thủ công phương thức thanh toán của khách hàng, hãy thực hiện như sau:

 6. Nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán của khách hàng, nhấp vào Delete card (Xóa thẻ).

Tìm hiểu thêm về các gói đăng ký.

Chỉnh sửa hàng loạt hồ sơ khách hàng

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt để chỉnh sửa thông tin của nhiều hồ sơ khách hàng cùng lúc. Bạn có thể chọn nhiều hoặc tất cả hồ sơ khách hàng theo những cách sau:

 • Để chỉnh sửa nhiều hồ sơ khách hàng riêng lẻ, hãy chọn từng hồ sơ khách hàng.
 • Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng được liệt kê trên trang của phân khúc hoặc dựa trên kết quả tìm kiếm, chọn hộp kiểm Tên khách hàng. Mỗi trang có tối đa 50 khách hàng được liệt kê.
 • Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng trong cửa hàng, xác minh rằng đã chọn phân khúc Tất cả khách hàng. Chọn hộp kiểm Tên khách hàng, sau đó nhấp vào Chọn tất cả hơn 50 khách hàng trong cửa hàng của bạn.
 • Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng trong một phân khúc, chọn hộp kiểm Tên khách hàng, sau đó nhấp vào Chọn tất cả hơn 50 khách hàng trong phân khúc này.
 • Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng trong truy vấn, chọn hộp kiểm Tên khách hàng, sau đó nhấp vào Chọn tất cả hơn 50 khách hàng trong truy vấn này.
 • Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng trong một lượt tìm kiếm, chọn hộp kiểm Tên khách hàng, sau đó nhấp vào Chọn tất cả hơn 50 khách hàng trong lượt tìm kiếm này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Chọn hồ sơ khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Để thêm thẻ vào hoặc xóa thẻ khỏi hồ sơ khách hàng đã chọn, thực hiện như sau:

 4. Để chỉnh sửa nhiều thông tin cùng một lúc, bao gồm thẻ, nhấp vào Chỉnh sửa khách hàng) rồi thực hiện như sau:

Gộp hồ sơ khách hàng

Bạn có thể có hai hoặc nhiều hồ sơ khách hàng đề cập đến một khách hàng. Trong trường hợp này, bạn có thể gộp hai hồ sơ với nhau thành một hồ sơ. Trước khi hoàn tất quá trình gộp, bạn có cơ hội xem lại và chọn những thông tin mà hồ sơ gộp sẽ có.

Các thông tin sau sẽ được gộp thành một hồ sơ:

 • đơn hàng
 • đơn hàng nháp
 • địa chỉ
 • địa chỉ email
 • số điện thoại
 • tên
 • ghi chú
 • thẻ
 • cài đặt thuế
 • sự kiện trên dòng thời gian
 • thẻ tín dụng
 • tài khoản khách hàng
 • thẻ quà tặng
 • ưu đãi giảm giá
 • Siêu trường

Nếu có bất kỳ thông tin mâu thuẫn nào từ hai hồ sơ, bạn có thể hủy quá trình gộp và điều chỉnh thông tin trong từng bản ghi trên trang hồ sơ khách hàng trước khi tiếp tục gộp.

Những hạn chế khi gộp hồ sơ khách hàng

Trước khi gộp hồ sơ khách hàng, cân nhắc những điều sau.

 • Sau khi gộp hồ sơ, bạn không thể đảo ngược quy trình này.
 • Nếu hồ sơ chứa ghi chú thì ghi chú kết hợp không được có quá 5000 ký tự tính cả dấu cách.
 • Nếu hồ sơ chứa thẻ thì thẻ kết hợp không được có quá 250 thẻ.
 • Nếu khách hàng đã đăng ký nhận tiếp thị qua email và tin nhắn văn bản SMS trong một hồ sơ, nhưng không đăng ký hồ sơ khác thì hồ sơ gộp sẽ được đăng ký.
 • Nếu một trong hai khách hàng đã kích hoạt tài khoản thì một tài khoản phải bị hủy kích hoạt trước khi gộp.
 • Khách hàng sẽ không được thông báo khi bạn gộp hồ sơ khách hàng của họ.
 • Không thể gộp hồ sơ trong các trường hợp sau:
  • một trong hai hồ sơ khách hàng có hợp đồng đăng ký
  • một trong hai hồ sơ khách hàng là khách hàng B2B chủ động liên kết với một công ty
  • một trong hai hồ sơ khách hàng đã được loại bỏ thông tin nhạy cảm hoặc đang xử lý yêu cầu loại bỏ thông tin nhạy cảm trong dữ liệu
  • đang tiến hành gộp hồ sơ khách hàng
  • đang xử lý yêu cầu dữ liệu khách hàng

Gộp hồ sơ khách hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Trong danh sách khách hàng, nhấp vào hồ sơ khách hàng.

 3. Nhấp vào Thao tác khác > Gộp khách hàng.

 4. Trong mục Tìm khách hàng để gộp, nhập mọi thông tin sau đây để tìm hồ sơ khách hàng khác:

  • tên
  • họ
  • địa chỉ email
  • số điện thoại
  • số thẻ tín dụng
 5. Chọn hồ sơ khách hàng phù hợp.

 6. Trong mục Khách hàng đã gộp, xem lại thông tin nào đã gộp và thông tin nào đã bỏ qua.

 7. Không bắt buộc: Nhấp vào Thay đổi thông tin liên hệ trên web, hoặc Chỉnh sửa trên thiết bị di động để sửa đổi thông tin khách hàng đã chọn trước khi gộp.

 8. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem chi tiết gộp, xem lại chi tiết gộp rồi nhấp Đóng.

 9. Nhấp vào Gộp rồi nhấp vào Xác nhận.

Nếu muốn gộp nhiều hồ sơ khách hàng vào một hồ sơ hiện tại, bạn cần lặp lại quy trình gộp cho từng hồ sơ bổ sung.

Gộp từ danh sách khách hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Chọn hai khách hàng bạn muốn gộp. Nếu chỉ một hồ sơ trùng lặp xuất hiện trong chỉ mục, bạn có thể tìm kiếm hồ sơ khác trong bước tiếp theo.

 3. Nhấp vào ... bên cạnh nút Edit customers.

 4. Chọn Gộp khách hàng.

  • Nếu đã chọn hai khách hàng trong danh sách, chuyển thẳng đến bước 7.
 5. Nếu chỉ chọn một khách hàng duy nhất trong danh sách, hãy tìm kiếm khách hàng trong mục Tìm khách hàng để gộp. Sử dụng bất kỳ thông tin nào sau đây để tìm kiếm:

  • tên
  • họ
  • địa chỉ email
  • số điện thoại
  • số thẻ tín dụng
 6. Chọn hồ sơ khách hàng trùng lặp.

 7. Trong mục Khách hàng đã gộp, xem lại thông tin nào đã gộp và thông tin nào đã bỏ qua.

 8. Không bắt buộc: Nhấp vào Thay đổi thông tin liên hệ trên web, hoặc Chỉnh sửa trên thiết bị di động để sửa đổi thông tin khách hàng đã chọn trước khi gộp.

 9. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem chi tiết gộp, xem lại chi tiết gộp rồi nhấp Đóng.

 10. Nhấp vào Gộp rồi nhấp vào Xác nhận.

Nếu bạn muốn gộp nhiều hơn 2 khách hàng với nhau, lặp lại quy trình đối với từng hồ sơ bổ sung.

Xóa hồ sơ khách hàng

Bạn có thể xóa hàng loạt hoặc từng hồ sơ khách hàng.

Không thể xóa hồ sơ khách hàng trong các trường hợp sau:

 • khách hàng có lịch sử đặt hàng
 • khách hàng có lệnh xóa thông tin nhạy cảm đang chờ xử lý theo yêu cầu xóa của GDPR
 • khách hàng hiện có gói đăng ký đang hoạt động hoặc nếu khách hàng đã từng có gói đăng ký trước đây

Nếu bạn xóa hàng loạt nhiều hồ sơ, thì chỉ những hồ sơ có thể xóa mới bị xóa.

Xóa từng hồ sơ khách hàng

Xóa hàng loạt hồ sơ khách hàng

Nếu bạn xóa hàng loạt nhiều hồ sơ khách hàng, chỉ những hồ sơ có thể xóa mới bị xóa. Mọi hồ sơ khách hàng không thể xóa sẽ vẫn ở trong danh sách Khách hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Chọn từng hồ sơ khách hàng bạn muốn xóa.

 3. Nhấp vào ... bên cạnh nút Edit customers, sau đó nhấp vào Xóa khách hàng đã chọn.

 4. Để xác nhận rằng bạn muốn xóa hồ sơ khách hàng đủ điều kiện, nhấp vào Xóa khách hàng.

Yêu cầu đối với địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ

Địa chỉ gửi thư trong quân đội tại Hoa Kỳ có định dạng riêng biệt phải nhập theo cách cụ thể. Nếu nhập sai địa chỉ, đơn hàng có thể không đến được tay người nhận dự định. Có 3 loại địa chỉ quân sự khác nhau tại Hoa Kỳ:

 • Bưu điện của Lính Bộ binh/Không quân (APO)
 • Bưu điện của Lính Hải quân (FPO)
 • Bưu điện của Bộ Ngoại giao (DPO)

Nếu bạn nhận được đơn hàng có địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ, hãy đảm bảo nhập đúng địa chỉ trước khi giao đơn hàng. Nếu khách hàng không nhập đúng địa chỉ giao hàng, hãy chỉnh sửa địa chỉ của khách hàng theo hướng dẫn sau:

 • Phải nhập tên người nhận vào ô Tên, nhưng không bắt buộc phải nhập cấp bậc của người nhận đó.
 • Đối với địa chỉ APO, cả số PSC và BOX phải ở trong trường Địa chỉ.
 • Đối với địa chỉ FPO và DPO, cả số UNIT và BOX phải ở trong trường Địa chỉ.
 • Trường City (Thành phố) chỉ được chứa APO, FPO hoặc DPO. Không nhập tên thành phố.
 • Phải chọn Hoa Kỳ trong trường Quốc gia/Vùng.
 • Phải chọn Armed Forces Americas (Lực lượng vũ trang đặc trách Hoa Kỳ), Armed Forces Europe (Lực lượng vũ trang đặc trách châu Âu) hoặc Armed Forces Pacific (Lực lượng vũ trang đặc trách Thái Bình Dương) trong trường State (Tiểu bang). Khách hàng có thể nhập dạng viết tắt của những địa điểm này, chẳng hạn như Armed Forces America (AA), Armed Forces Europe (AE) hoặc Armed Forces Pacific (AP).

Nếu bạn không chắc chắn về một số thông tin địa chỉ, hãy liên hệ với khách hàng đã đặt đơn hàng đó để làm rõ thông tin.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí