Nhập và xuất danh sách khách hàng

Nếu có danh sách khách hàng bạn muốn sử dụng trong Shopify thì bạn có thể nhập danh sách đó vào tệp CSV khách hàng rồi nhập tệp CSV vào trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu CSV khách hàng để xây dựng danh sách khách hàng mới.

Tìm hiểu cách mở và chỉnh sửa tệp CSV.

Nếu muốn chỉnh sửa nhiều hồ sơ khách hàng đã có trong danh sách khách hàng, bạn có thể chỉnh sửa dễ dàng hơn nhờ sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn chỉ có thể nhập tệp CSV khách hàng có kích cỡ 1 MB hoặc nhỏ hơn. Để tránh hạn chế này, bạn có thể sử dụng nhiều tệp CSV để nhập hồ sơ khách hàng.

Chú ý: Chỉ gửi email tiếp thị cho khách hàng đã chọn nhận tiếp thị qua email từ doanh nghiệp của bạn. Việc mua danh sách địa chỉ email và thêm những địa chỉ này vào danh sách người đăng ký của bạn có thể gây tổn hại uy tín của bạn và tác động tiêu cực đến khả năng chuyển phát email. Khi bạn gửi email cho người trong danh sách địa chỉ email không mong muốn mà bạn mua, bạn có nguy cơ làm giảm tỷ lệ mở và bị gắn cờ là thư rác.

Mẫu CSV khách hàng

Shopify cung cấp tệp mẫu làm hướng dẫn nhằm tạo danh sách khách hàng riêng để nhập vào cửa hàng. Bạn có thể tải xuống và xem mẫu CSV khách hàng hoặc tham khảo Định dạng tệp CSV khách hàng để tìm hiểu về định dạng.

Nếu bạn nhập mẫu CSV khách hàng mà không thêm hồ sơ khách hàng mới vào đó, hai hồ sơ khách hàng mặc định sẽ được thêm vào cửa hàng:

 • Nguyễn Thị A là ví dụ về khách hàng chỉ có địa chỉ email.
 • Nguyễn Văn B là ví dụ về khách hàng có địa chỉ email và địa chỉ giao hàng.

Nhập bản ghi khách hàng hiện có bằng CSV khách hàng

Bạn có thể thêm hồ sơ khách hàng vào mẫu CSV khách hàng hoặc xây dựng tệp CSV của riêng mình, sau đó, tải lên trong trang quản trị Shopify.

Bạn chỉ có thể nhập tệp CSV khách hàng có kích cỡ 1 MB hoặc nhỏ hơn. Để tránh hạn chế này, bạn có thể sử dụng nhiều tệp CSV để nhập hồ sơ khách hàng.

Khi sử dụng tệp CSV để nhập tài khoản khách hàng từ cửa hàng trực tuyến khác, bạn cần mời khách hàng tạo mật khẩu mới. Nếu không, khách hàng trong danh sách không thể đăng ký tài khoản bằng các email đó. Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ cửa hàng trực tuyến khác. Không cần tạo lại những tài khoản này khi ghi đè tài khoản khách hàng hiện có bằng tệp CSV.

Bạn có thể dùng ứng dụng để gửi hàng loạt lời mời tạo mật khẩu mới cho khách hàng. Tìm ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Không thể chuyển một số thông tin của khách hàng giữa các nền tảng. Shopify chỉ theo dõi đơn hàng và chi tiêu của khách qua cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn không thể nhập dữ liệu khách hàng cho các đơn hàng đã đặt và số tiền chi tiêu tại cửa hàng hoặc nền tảng thương mại điện tử khác. Bạn không thể chỉnh sửa cột Tổng chi tiêuTổng số đơn hàng vì các cột này biểu diễn chi tiêu và đơn hàng của khách từ cửa hàng trực tuyến của bạn.

Chú ý: Khi bạn nhập dữ liệu khách hàng bằng tệp CSV, Shopify sẽ tạo hồ sơ khách hàng cho từng địa chỉ email trong tệp. Mọi khách hàng có địa chỉ email hoặc số điện thoại trùng lặp sẽ bị bỏ qua trong quá trình nhập. Chỉ hồ sơ cuối cùng có địa chỉ email hoặc số điện thoại trùng lặp mới được nhập vào danh sách khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Nếu cần nhập tệp có chứa địa chỉ email hoặc số điện thoại trùng lặp, bạn nên xóa tất cả địa chỉ email và số điện thoại từ tệp CSV trước khi nhập. Bạn có thể thêm lại địa chỉ email hoặc số điện thoại cho hồ sơ khách hàng về sau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.

 2. Nhấp vào Import customers (Nhập khách hàng).

 3. Trong hộp thoại Import Customers By CSV (Nhập khách hàng theo CSV), nhấp vào Choose file (Chọn tệp), rồi chọn tệp CSV khách hàng.

 4. Nếu bạn muốn cập nhật các khách hàng hiện có, nhấp vào Overwrite existing customers that have the same email (Ghi đè khách hàng hiện tại có cùng email).

 5. Nhấp vào Import customers (Nhập khách hàng).

Khách hàng có hồ sơ mà bạn đã thêm vào CSV sẽ xuất hiện trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Xuất bản ghi khách hàng hiện có vào tệp CSV

Bạn có thể xuất tệp CSV của tất cả khách hàng tại cửa hàng và thông tin chi tiết của họ hoặc danh sách khách hàng đã lọc và thông tin chi tiết của họ.

Có thể mở tệp CSV đã xuất trong ứng dụng trang tính như Excel, Numbers hoặc Google Trang tính hoặc dùng tệp CSV đã xuất để kết nối cửa hàng Shopify với hệ thống CRM bên thứ ba.

Kích cỡ tệp CSV đã xuất giới hạn trong 1 MB.

Nếu bạn xuất lên đến một trang dữ liệu về khách hàng (tối đa 50 khách hàng), tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn một trang dữ liệu về khách hàng (từ 51 khách hàng trở lên), tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ sở hữu cửa hàng, tệp sẽ được gửi đến cả email của chủ sở hữu cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Export (Xuất).

 3. Nhấp vào một trong những lựa chọn xuất sau:

- Current page (Trang hiện tại) để xuất dữ liệu về khách hàng hiển thị trong trang quản trị của cửa hàng - All customers (Tất cả khách hàng) để xuất dữ liệu về tất cả khách hàng tại cửa hàng - Selected customer (Khách hàng được chọn) để xuất dữ liệu về khách hàng mà bạn đã chọn - Current Search (Tìm kiếm hiện tại) để xuất danh sách khách hàng đã lọc.

 1. Chọn định dạng tệp bạn muốn xuất:

- Chọn CSV for Excel, Numbers, and other spreadsheet programs (CSV dành cho Excel, Numbers và các chương trình trang tính khác) nếu bạn định sử dụng chương trình trang tính cho tệp CSV khách hàng. - Chọn Plain CSV file (Tệp CSV thuần túy) nếu bạn định sử dụng trình soạn thảo văn bản đơn giản với tệp CSV khách hàng.

 1. Nhấp vào Export customers (Xuất dữ liệu về khách hàng).

Định dạng tệp CSV khách hàng

Dòng đầu tiên trong CSV khách hàng phải bao gồm tất cả tiêu đề được liệt kê dưới đây, nằm trong mẫu CSV khách hàng.

First Name Tên khách hàng.
Last Name Họ của khách hàng.
Email Địa chỉ email của khách hàng.
Company Tên công ty mà khách hàng sử dụng nếu có.
Address1 Dòng đầu tiên trong địa chỉ của khách hàng.
Address2 Dòng thứ hai trong địa chỉ của khách hàng, nếu cần.
City Thành phố nơi khách hàng sinh sống.
Province Tỉnh hoặc tiểu bang mà khách hàng sinh sống. Bạn cũng phải nhập Province Code (Mã tỉnh) nếu trường này được hoàn tất.
Province Code Mã ISO tỉnh hoặc tiểu bang.
Country Quốc gia nơi khách hàng sinh sống.
Country Code Mã ISO quốc gia.
Zip Mã bưu điện hoặc mã zip của địa chỉ của khách hàng.
Phone Số điện thoại của khách hàng.
Accepts Marketing

Cài đặt xem khách hàng có đồng ý nhận tiếp thị qua email hay không, ví dụ như bản tin. Các mục nhập hợp lệ là yes hoặc no.

Trường này phân biệt chữ hoa chữ thường. Các giá trị phải ghi ở dạng chữ thường.

Total Spent Tổng số tiền đã chi tiêu của khách hàng. Các mục nhập hợp lệ không được chứa biểu tượng đơn vị tiền tệ. Không được nhập thông tin chi tiết khách hàng vào trường này.
Total Orders Tổng số đơn hàng của khách hàng. Không được nhập thông tin chi tiết khách hàng vào trường này.
Tags Danh sách thẻ được phân tách bằng dấu phẩy dùng để gắn thẻ khách hàng (ví dụ: tag1,tag2,tag3).
Note Thông tin bổ sung về khách hàng.
Tax Exempt Cho biết liệu khách hàng có được miễn thuế.

Khi nhập thông tin khách hàng, tệp CSV phải ở định dạng UTF-8. Hầu hết các ứng dụng trang tính đều có khả năng lưu tệp CSV ở định dạng UTF-8 với lệnh Save as... (Lưu thành...) hoặc Export (Xuất), tùy thuộc vào chương trình.

Sử dụng trình biên tập văn bản để chỉnh tập tin CSV customer

Nếu không có chương trình bảng tính, bạn có thể chỉnh sửa tập tin CSV bằng trình biên tập văn bản.

Cẩn thận: Bạn chỉ nên dùng trình biên tập văn bản nếu không còn phương án nào khác. Ví dụ: Dùng trình biên tập văn bản khi tệp CSV có lỗi định dạng và bạn không thể mở tệp này trong chương trình bảng tính.

Hầu hết các máy tính đều có trình biên tập văn bản có thể mở được tập tin CSV. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình như Atom hoặc Sublime Text để chỉnh sửa và gỡ lỗi cho tập tin CSV.

Cách định dạng tập tin CSV trong trình biên tập văn bản:

 • Đầu đề cột phải được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Danh sách thẻ phải được đặt bên trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "tag1,tag2,tag3").
 • Các bản ghi khác nhau phải được phân tách bằng cách ngắt dòng.

Nhập bản ghi khách hàng từ MailChimp

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Store Importer để nhập dữ liệu về khách hàng từ MailChimp. Để có thể nhập danh sách liên hệ vào Shopify, bạn cần xuất danh sách liên hệ từ MailChimp. Tìm nhóm khách hàng bạn muốn xuất từ MailChimp, rồi chọn và sắp xếp các trường bạn muốn xuất.

Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách nhập dữ liệu về khách hàng từ MailChimp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí