Nhập và xuất danh sách khách hàng

Nếu có danh sách khách hàng bạn muốn sử dụng trong Shopify thì bạn có thể nhập danh sách đó vào tệp CSV khách hàng rồi nhập tệp CSV vào trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu CSV khách hàng để xây dựng danh sách khách hàng mới. Tìm hiểu cách mở và chỉnh sửa tệp CSV.

Nếu muốn chỉnh sửa nhiều hồ sơ khách hàng đã có trong danh sách khách hàng, bạn có thể thực hiện dễ dàng hơn nhờ sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt để chỉnh sửa các trường Tên, Họ, Thẻ, EmailChấp nhận tiếp thị qua email trong hồ sơ khách hàng và mọi giá trị Trường thông tin bổ sung.

Để chỉnh sửa các trường khác trong hồ sơ khách hàng, ví dụ như dòng địa chỉ, số điện thoại hoặc trạng thái miễn thuế, bạn cần chỉnh sửa riêng từng hồ sơ khách hàng hoặc sử dụng tệp CSV.

Mẫu CSV khách hàng

Bạn có thể tải xuống và xem mẫu CSV khách hàng để sử dụng làm hướng dẫn tạo danh sách khách hàng riêng để nhập vào cửa hàng. Để biết thêm thông tin, tham khảo mô tả tệp CSV khách hàng.

Nếu bạn nhập mẫu CSV khách hàng mà không thêm hồ sơ khách hàng mới vào đó, hai hồ sơ khách hàng mặc định sẽ được thêm vào cửa hàng:

 • Nguyễn Thị A là ví dụ về khách hàng có địa chỉ email và số điện thoại.
 • Nguyễn Văn B là ví dụ về khách hàng có địa chỉ email và địa chỉ giao hàng.

Mô tả tệp CSV khách hàng

Nghiên cứu bảng để biết thông tin chi tiết về các cột CSV có sẵn và mô tả về các cột này.

Trong các trường Chấp nhận tiếp thị qua email, Chấp nhận tiếp thị qua SMSMiễn thuế, bạn chỉ có thể nhập yes hoặc no.

Các cột trong tệp CSV khách hàng và mô tả về các cột đó.
Cột Mô tả
First Name Tên khách hàng.
Last Name Họ của khách hàng.
Email Địa chỉ email của khách hàng. Cột này là bắt buộc, nhưng có thể để trống giá trị.
Accepts Email Marketing Cài đặt xem khách hàng có đồng ý nhận tiếp thị qua email hay không, ví dụ như bản tin. Các mục nhập hợp lệ là yes hoặc no.
Default Address Company Tên công ty liên quan đến địa chỉ mặc định của khách hàng, nếu có.
Default Address Address1 Dòng đầu tiên trong địa chỉ mặc định của khách hàng.
Default Address Address2 Dòng thứ hai trong địa chỉ mặc định của khách hàng, nếu cần.
Default Address City Thành phố liên quan đến địa chỉ mặc định của khách hàng.
Default Address Province Code Mã ISO của tỉnh hoặc tiểu bang liên quan đến địa chỉ mặc định của khách hàng.
Default Address Country Code Mã ISO quốc gia liên quan đến địa chỉ mặc định của khách hàng.
Default Address Zip Mã bưu chính hoặc mã zip cho địa chỉ mặc định của khách hàng.
Default Address Phone Số điện thoại liên quan đến địa chỉ mặc định của khách hàng.
Phone Số điện thoại của khách hàng.
Accepts SMS Marketing Cài đặt xem khách hàng có đồng ý đăng ký nhận tiếp thị qua SMS hay không, ví dụ như ưu đãi giảm giá. Các mục nhập hợp lệ là yes hoặc no.
Total Spent Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu. Không nhập chi tiết khách hàng vào cột này.
Total Orders Tổng số đơn hàng của khách hàng. Không nhập chi tiết khách hàng vào cột này.
Note Thông tin bổ sung về khách hàng.
Tax Exempt Cho biết khách hàng có được miễn thuế hay không. Mục nhập hợp lệ là yes hoặc no.
Tags Danh sách thẻ được phân tách bằng dấu phẩy dùng để gắn thẻ khách hàng (ví dụ: tag1,tag2,tag3). Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Những lưu ý về tệp CSV khách hàng

Xem lại những điều cần cân nhắc sau đây đối với tệp CSV khách hàng:

 • Dòng đầu tiên trong tệp CSV khách hàng phải bao gồm tiêu đề cột. Sử dụng mẫu CSV khách hàng để giúp bạn tạo tệp CSV.
 • Cột Email là bắt buộc và phải hiển thị, nhưng có thể để trống giá trị. Nếu thiếu cột này, bạn sẽ gặp lỗi khi nhập tệp CSV.
 • Các tiêu đề trong tệp CSV không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • Không nhập chi tiết khách hàng vào các cột Tổng chi tiêuTổng số đơn hàng.
 • Bạn chỉ có thể nhập tệp CSV khách hàng có kích cỡ 15 MB trở xuống. Để tránh hạn chế này, bạn có thể sử dụng nhiều tệp CSV để nhập hồ sơ khách hàng.
 • Bạn không thể di chuyển mật khẩu của khách hàng từ cửa hàng trực tuyến khác bằng tệp CSV. Tìm hiểu thêm về các hạn chế về mật khẩu của khách hàng.
 • Bạn có thể thêm cột cho một số trường thông tin bổ sung được hỗ trợ vào tệp CSV khách hàng. Bạn chỉ có thể thêm cột cho các trường thông tin bổ sung có tồn tại trên trang quản trị Shopify. Tìm hiểu cách tạo trường thông tin bổ sung.
 • Bạn không thể nhập thông tin đơn hàng bằng tệp CSV khách hàng. Tìm hiểu thêm về thông tin đơn hàng trong tệp CSV khách hàng.

Mật khẩu của khách hàng

Vì mật khẩu được mã hóa bên ngoài Shopify nên bạn không thể di chuyển mật của khẩu khách hàng từ cửa hàng trực tuyến khác bằng tệp CSV. Sau khi nhập khách hàng vào cửa hàng, bạn cần mời khách hàng tạo mật khẩu mới để họ có thể đăng ký tài khoản. Bạn có thể tìm ứng dụng trong Shopify App Store để gửi hàng loạt lời mời tạo mật khẩu mới cho khách hàng.

Trường thông tin bổ sung được hỗ trợ

Chỉ một số loại trường thông tin bổ sung mới tương thích với tệp CSV khách hàng. Bạn có thể nhậpxuất các loại trường thông tin bổ sung sau bằng tệp CSV khách hàng:

 • Boolean (boolean)
 • Ngày (date)
 • Ngày và giờ (date_time)
 • Số nguyên (number_integer)
 • Số thập phân (number_decimal)
 • Văn bản một dòng (single_line_text_field)

Thông tin đơn hàng

 • Bạn chỉ có thể nhập thông tin khách hàng bằng tệp CSV khách hàng. Không thể nhập thông tin đơn hàng bằng tệp CSV khách hàng.
 • Bạn không thể chỉnh sửa các cột Tổng chi tiêu hoặc Tổng số đơn hàng trong tệp CSV khách hàng vì các cột này cho biết khách hàng đã chi tiêu bao nhiêu và đặt hàng những gì từ cửa hàng trực tuyến của bạn.
 • Shopify chỉ theo dõi những gì khách hàng đặt hàng và chi tiêu trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn không thể nhập dữ liệu khách hàng liên quan đến đơn hàng đã đặt hoặc số tiền đã chi tiêu tại các cửa hàng Shopify khác hoặc nền tảng thương mại điện tử khác.

Nhập hồ sơ khách hàng hiện có bằng tệp CSV khách hàng

Bạn có thể thêm hồ sơ khách hàng vào mẫu CSV khách hàng hoặc tạo tệp CSV của riêng mình, sau đó tải lên trang quản trị Shopify. Khi bạn nhập hồ sơ khách hàng, tệp CSV phải ở định dạng UTF-8. Hầu hết các ứng dụng bảng tính có thể lưu tệp CSV ở định dạng UTF-8 bằng lệnh Lưu thành hoặc lệnh Xuất tùy theo chương trình bạn sử dụng. Để truy cập vào phiên bản tệp CSV đã định dạng, bạn có thể nhập tệp CSV vào Google Trang tính.

Bạn chỉ có thể nhập tệp CSV khách hàng có kích cỡ 15 MB trở xuống. Để tránh hạn chế này, bạn có thể sử dụng nhiều tệp CSV để nhập hồ sơ khách hàng.

Khi nhập tệp CSV, bạn có thể gắn thẻ khách hàng trong tệp CSV và tạo phân khúc khách hàng dựa trên các thẻ đó. Nếu bạn ghi đè khách hàng hiện có có cùng địa chỉ email hoặc số điện thoại, thì mọi dữ liệu của khách hàng sẽ bị thay thế, bao gồm thẻ nhập.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Import (Nhập).

 3. Nhấp vào Thêm tệp, rồi chọn tệp CSV khách hàng.

 4. Không bắt buộc: Để cập nhật hồ sơ khách hàng hiện có, đánh dấu vào Ghi đè khách hàng hiện có có cùng email hoặc số điện thoại.

 5. Không bắt buộc: Để tạo phân khúc và gắn thẻ khách hàng trong danh sách CSV, đánh dấu vào Thêm thẻ cho khách hàng trong tệp CSV này và sử dụng những thẻ này để tạo phân khúc.

 6. Nhấp vào Import customers (Nhập khách hàng).

Nhập trường thông tin bổ sung khách hàng

Nếu bạn sử dụng trường thông tin bổ sung tùy chỉnh để lưu trữ thông tin bổ sung về khách hàng thì bạn có thể nhập trường thông tin bổ sung được hỗ trợ bằng tệp CSV khách hàng.

Để có thể nhập trường thông tin bổ sung khách hàng bằng tệp CSV, bạn cần tạo trường thông tin bổ sung khách hàng, bao gồm hai bước sau:

 1. Thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung.
 2. Thêm giá trị cho trường thông tin bổ sung.

Sau khi tạo trường thông tin bổ sung, bạn có thể thêm cột khớp với customer.metafields.namespace.key từ định nghĩa trường thông tin bổ sung vào tệp CSV. Ví dụ: Nếu bạn muốn nhập trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn Birth date thì tiêu đề cột trong tệp CSV khách hàng phải là customer.metafields.facts.birth_date.

Xuất hồ sơ khách hàng hiện có vào tệp CSV

Bạn có thể xuất tệp CSV của khách hàng tại cửa hàng và thông tin chi tiết của họ.

Có thể mở các tệp CSV đã xuất bằng ứng dụng bảng tính như Excel, Numbers hoặc Google Trang tính, hoặc có thể sử dụng các tệp này để kết nối cửa hàng Shopify với hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bên thứ ba. Kích cỡ tệp CSV đã xuất giới hạn trong 15 MB.

Nếu bạn xuất tối đa 50 khách hàng, tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn 50 khách hàng, tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ cửa hàng, tệp cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email của chủ cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Export (Xuất).

 3. Chọn một trong những tùy chọn xuất sau:

  • Trang hiện tại để xuất dữ liệu về khách hàng hiển thị trong trang quản trị của cửa hàng.
  • Tất cả khách hàng để xuất dữ liệu về tất cả khách hàng của cửa hàng.
  • Khách hàng được chọn để xuất dữ liệu về khách hàng mà bạn đã chọn.
  • # khách hàng khớp với bộ lọc để xuất phân khúc khách hàng.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm thẻ khách hàng hoặc trường thông tin bổ sung được hỗ trợ trong tác vụ xuất thì trong mục Trường đã thêm, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Đánh dấu vào thẻ Khách hàng để thêm thẻ vào tác vụ xuất.
  • Đánh dấu vào trường thông tin bổ sung Khách hàng để thêm trường thông tin bổ sung được hỗ trợ vào tác vụ xuất.
 5. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Nếu muốn sử dụng chương trình bảng tính để xem và chỉnh sửa tệp CSV khách hàng, hãy chọn CSV cho Excel, Numbers và các chương trình bảng tính khác.
  • Nếu muốn sử dụng trình chỉnh sửa văn bản thuần túy để xem và chỉnh sửa tệp CSV khách hàng, hãy chọn Tệp CSV thuần túy.
 6. Nhấp vào Export customers (Xuất dữ liệu về khách hàng).

Sử dụng trình biên tập văn bản để chỉnh sửa tệp CSV customer

Nếu không có chương trình bảng tính, bạn có thể chỉnh sửa tập tin CSV bằng trình biên tập văn bản.

Hầu hết các máy tính đều có trình biên tập văn bản có thể mở được tập tin CSV. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình như Visual Studio Code hoặc Sublime Text để chỉnh sửa và gỡ lỗi cho tệp CSV.

Khi định dạng tệp CSV trong trình biên tập văn bản, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Đầu đề cột phải được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Danh sách thẻ phải được đặt bên trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "tag1,tag2,tag3").
 • Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • Các bản ghi khác nhau phải được phân tách bằng cách ngắt dòng.

Nhập danh sách liên hệ từ Gmail

Bạn có thể xuất danh sách liên hệ trong Gmail của bạn sang tệp CSV để nhập làm khách hàng vào cửa hàng Shopify. Trước khi xuất danh sách liên hệ trong Gmail, hãy xem lại và xóa những liên hệ mà bạn không muốn nhập vào cửa hàng Shopify. Cân nhắc xóa các địa chỉ email dựa trên vai trò, ví dụ như email bắt đầu bằng admin@, support@ hoặc info@, đồng thời kiểm tra lỗi chính tả có thể ngăn cản quá trình gửi thư email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí