Nhập và xuất danh sách khách hàng

Nếu có danh sách khách hàng bạn muốn sử dụng trong Shopify thì bạn có thể nhập danh sách đó vào tệp CSV khách hàng rồi nhập tệp CSV vào trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu CSV khách hàng để xây dựng danh sách khách hàng mới.

Tìm hiểu cách mở và chỉnh sửa tệp CSV.

Nếu muốn chỉnh sửa nhiều hồ sơ khách hàng đã có trong danh sách khách hàng, bạn có thể thực hiện dễ dàng hơn nhờ sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn chỉ có thể nhập tệp CSV khách hàng có kích cỡ 1 MB trở xuống. Để tránh hạn chế này, bạn có thể sử dụng nhiều tệp CSV để nhập hồ sơ khách hàng.

Mẫu CSV khách hàng

Shopify cung cấp tệp mẫu cho phép bạn sử dụng làm hướng dẫn tạo danh sách khách hàng riêng để nhập vào cửa hàng. Bạn có thể tải xuống và xem mẫu tệp CSV khách hàng. Để biết thêm thông tin, tham khảo mô tả về tệp CSV khách hàng.

Nếu bạn nhập mẫu CSV khách hàng mà không thêm hồ sơ khách hàng mới vào đó, hai hồ sơ khách hàng mặc định sẽ được thêm vào cửa hàng:

 • Nguyễn Thị A là ví dụ về khách hàng có địa chỉ email và số điện thoại.
 • Nguyễn Văn B là ví dụ về khách hàng có địa chỉ email và địa chỉ giao hàng.

Nhập hồ sơ khách hàng hiện có bằng tệp CSV khách hàng

Bạn có thể thêm hồ sơ khách hàng vào mẫu CSV khách hàng hoặc tạo tệp CSV của riêng mình, sau đó tải lên trang quản trị Shopify.

Bạn chỉ có thể nhập tệp CSV khách hàng có kích cỡ 1 MB trở xuống. Để tránh hạn chế này, bạn có thể sử dụng nhiều tệp CSV để nhập hồ sơ khách hàng.

Khi sử dụng tệp CSV để nhập tài khoản khách hàng từ cửa hàng trực tuyến khác, bạn cần mời khách hàng tạo mật khẩu mới. Nếu không, khách hàng trong danh sách không thể đăng ký tài khoản bằng các email đó. Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ cửa hàng trực tuyến khác. Không cần tạo lại những tài khoản này khi ghi đè tài khoản khách hàng hiện có bằng tệp CSV.

Bạn có thể dùng ứng dụng để gửi hàng loạt lời mời tạo mật khẩu mới cho khách hàng. Tìm ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Một số thông tin của khách hàng không chuyển được giữa các nền tảng. Shopify chỉ theo dõi những gì khách hàng đặt hàng và chi tiêu trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn không thể nhập dữ liệu khách hàng liên quan đến các đơn hàng đã đặt và số tiền đã chi tiêu tại các cửa hàng hoặc nền tảng thương mại điện tử khác. Bạn không thể chỉnh sửa cột Tổng chi tiêuTổng số đơn hàng vì các cột này cho biết khách hàng đã chi tiêu bao nhiêu và đặt hàng những gì từ cửa hàng trực tuyến của bạn.

Để truy cập vào phiên bản tệp CSV đã định dạng, bạn có thể nhập tệp CSV vào Google Trang tính.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Import (Nhập).

 3. Nhấp vào Thêm tệp, rồi chọn tệp CSV khách hàng.

 4. Không bắt buộc: Để cập nhật hồ sơ khách hàng hiện có, đánh dấu vào Ghi đè khách hàng hiện có có cùng email hoặc số điện thoại.

 5. Nhấp vào Import customers (Nhập khách hàng).

Xuất hồ sơ khách hàng hiện có vào tệp CSV

Bạn có thể xuất tệp CSV của khách hàng tại cửa hàng và thông tin chi tiết của họ.

Có thể mở các tệp CSV đã xuất bằng ứng dụng bảng tính như Excel, Numbers hoặc Google Trang tính, hoặc có thể sử dụng các tệp này để kết nối cửa hàng Shopify với hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bên thứ ba.

Kích cỡ tệp CSV đã xuất giới hạn trong 1 MB.

Nếu bạn xuất tối đa 50 khách hàng, tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn 50 khách hàng, tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ cửa hàng, tệp cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email của chủ cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Export (Xuất).

 3. Chọn một trong những tùy chọn xuất sau:

  • Trang hiện tại để xuất dữ liệu về khách hàng hiển thị trong trang quản trị của cửa hàng.
  • Tất cả khách hàng để xuất dữ liệu về tất cả khách hàng của cửa hàng.
  • Khách hàng được chọn để xuất dữ liệu về khách hàng mà bạn đã chọn.
  • # khách hàng khớp với bộ lọc để xuất phân khúc khách hàng.
 4. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Nếu muốn sử dụng chương trình bảng tính để xem và chỉnh sửa tệp CSV khách hàng, hãy chọn CSV cho Excel, Numbers và các chương trình bảng tính khác.
  • Nếu muốn sử dụng trình chỉnh sửa văn bản thuần túy để xem và chỉnh sửa tệp CSV khách hàng, hãy chọn Tệp CSV thuần túy.
 5. Nhấp vào Export customers (Xuất dữ liệu về khách hàng).

Mô tả tệp CSV khách hàng

Xem lại những điều cần cân nhắc sau đây đối với tệp CSV khách hàng:

 • Dòng đầu tiên trong CSV khách hàng phải bao gồm tiêu đề cột. Bạn có thể sử dụng mẫu CSV khách hàng để tạo tệp CSV của mình.
 • Cột Email là bắt buộc và phải hiển thị, nhưng có thể để trống giá trị. Nếu thiếu cột này, bạn sẽ gặp lỗi khi nhập tệp CSV.
 • Các tiêu đề trong tệp CSV có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Cách viết hoa phải trùng với ví dụ xuất hiện trong bảng dưới đây.
 • Không nhập thông tin chi tiết của khách hàng vào các cột Tổng chi tiêuTổng số đơn hàng.
Các cột trong tệp CSV khách hàng và mô tả về các cột đó.
Cột Mô tả
First Name Tên khách hàng.
Last Name Họ của khách hàng.
Email Địa chỉ email của khách hàng. Cột này là bắt buộc, nhưng có thể để trống giá trị.
Company Tên công ty mà khách hàng sử dụng nếu có.
Address1 Dòng đầu tiên trong địa chỉ của khách hàng.
Address2 Dòng thứ hai trong địa chỉ của khách hàng, nếu cần.
City Thành phố nơi khách hàng sinh sống.
Province Tỉnh hoặc tiểu bang khách hàng sinh sống. Nếu nhập thông tin vào cột này, bạn phải nhập cả thông tin cho mục Province Code.
Province Code Mã ISO tỉnh hoặc tiểu bang.
Country Quốc gia nơi khách hàng sinh sống.
Country Code Mã ISO quốc gia.
Zip Mã bưu chính hoặc mã zip cho địa chỉ của khách hàng.
Phone Số điện thoại của khách hàng.
Accepts Email Marketing Cài đặt xem khách hàng có đồng ý nhận tiếp thị qua email hay không, ví dụ như bản tin. Các mục nhập hợp lệ là yes hoặc no.
Accepts SMS Marketing Cài đặt xem khách hàng có đồng ý đăng ký nhận tiếp thị qua SMS hay không, ví dụ như ưu đãi giảm giá. Các mục nhập hợp lệ là yes hoặc no.
Total Spent Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu. Các mục nhập hợp lệ không được chứa biểu tượng đơn vị tiền tệ. Không được nhập thông tin chi tiết khách hàng vào cột này.
Total Orders Tổng số đơn hàng của khách hàng. Không được nhập thông tin chi tiết khách hàng vào cột này.
Tags Danh sách thẻ được phân tách bằng dấu phẩy dùng để gắn thẻ khách hàng (ví dụ: tag1,tag2,tag3). Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
Note Thông tin bổ sung về khách hàng.
Tax Exempt Cho biết khách hàng có được miễn thuế hay không. Mục nhập hợp lệ là yes hoặc no.

Khi bạn nhập hồ sơ khách hàng, tệp CSV phải ở định dạng UTF-8. Hầu hết các ứng dụng bảng tính có thể lưu tệp CSV ở định dạng UTF-8 bằng lệnh Lưu thành hoặc lệnh Xuất tùy theo chương trình bạn sử dụng.

Sử dụng trình biên tập văn bản để chỉnh sửa tệp CSV customer

Nếu không có chương trình bảng tính, bạn có thể chỉnh sửa tập tin CSV bằng trình biên tập văn bản.

Hầu hết các máy tính đều có trình biên tập văn bản có thể mở được tập tin CSV. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình như Visual Studio Code hoặc Sublime Text để chỉnh sửa và gỡ lỗi cho tệp CSV.

Khi định dạng tệp CSV trong trình biên tập văn bản, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Đầu đề cột phải được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Danh sách thẻ phải được đặt bên trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "tag1,tag2,tag3").
 • Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • Các bản ghi khác nhau phải được phân tách bằng cách ngắt dòng.

Nhập danh sách liên hệ từ Gmail

Bạn có thể xuất danh sách liên hệ trong Gmail của bạn sang tệp CSV để nhập làm khách hàng vào cửa hàng Shopify. Trước khi xuất danh sách liên hệ trong Gmail, hãy xem lại và xóa những liên hệ mà bạn không muốn nhập vào cửa hàng Shopify. Cân nhắc xóa các địa chỉ email dựa trên vai trò, ví dụ như email bắt đầu bằng admin@, support@ hoặc info@, đồng thời kiểm tra lỗi chính tả có thể ngăn cản quá trình gửi thư email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí