การนำเข้าและส่งออกรายชื่อลูกค้า

หากมีรายชื่อลูกค้าที่ต้องการใช้ใน Shopify คุณสามารถป้อนข้อมูลนั้นลงในไฟล์ CSV ของลูกค้าแล้วนำเข้าไฟล์ดังกล่าวมาในส่วนผู้ดูแล Shopify นอกจากนี้คุณยังใช้เทมเพลต CSV ของลูกค้าเพื่อสร้างรายชื่อลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย ดูวิธีเปิดและแก้ไขไฟล์ CSV

หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายที่มีอยู่ในรายชื่อลูกค้า คุณอาจพบว่าการใช้การแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวแทนนั้นสะดวกกว่า

คุณสามารถใช้การแก้ไขเป็นกลุ่มเพื่อแก้ไขช่องชื่อ นามสกุล แท็ก อีเมล และยอมรับการตลาดผ่านอีเมลในโปรไฟล์ลูกค้า และค่าเมตาฟิลด์ใดๆ

หากต้องการแก้ไขช่องอื่นๆ ในโปรไฟล์ลูกค้า เช่น บรรทัดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานะการยกเว้นภาษี คุณต้อง แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าแยกเป็นรายบุคคลหรือใช้ไฟล์ CSV

เทมเพลต CSV ของลูกค้า

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูเทมเพลต CSV ของลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายชื่อลูกค้าเพื่อนําเข้าไปยังร้านค้าของคุณได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำอธิบายเกี่ยวกับไฟล์ CSV ของลูกค้า

หากคุณนำเข้าเทมเพลต CSV ของลูกค้าโดยไม่เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ระบบจะเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าเริ่มต้นสองรายการในร้านค้าของคุณ

 • Jane Doe คือตัวอย่างลูกค้าที่มีอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
 • John Doe เป็นตัวอย่างของลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลและที่อยู่ที่จัดส่ง

คำอธิบายสำหรับไฟล์ CSV ของลูกค้า

ตรวจสอบตารางเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอลัมน์ CSV ที่พร้อมใช้งานและอธิบายคอลัมน์

ในช่อง ยอมรับการตลาดผ่านอีเมล ยอมรับการตลาดผ่าน SMS และการยกเว้นภาษี คุณสามารถป้อน yes หรือ noเท่านั้น

คอลัมน์ต่างๆ ในไฟล์ CSV ของลูกค้าและคำอธิบาย
คอลัมน์ คำอธิบาย
First Name ชื่อจริงของลูกค้า
Last Name นามสกุลของลูกค้า
Email ที่อยู่อีเมลของลูกค้า ต้องมีคอลัมน์นี้ แต่ค่าดังกล่าวสามารถเว้นว่างไว้ได้
Accepts Email Marketing กำหนดว่าลูกค้ายินยอมที่จะสมัครรับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลเช่นจดหมายข่าวหรือไม่ รูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องคือ yes หรือ no
Default Address Company ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า หากมี
Default Address Address1 บรรทัดแรกของที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า
Default Address Address2 บรรทัดที่สองของที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า (หากจำเป็น)
Default Address City เมืองที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า
Default Address Province Code รหัส ISO ของจังหวัดหรือรัฐที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า
Default Address Country Code รหัส ISO ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า
Default Address Zip รหัสไปรษณีย์สำหรับที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า
Default Address Phone หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า
Phone หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Accepts SMS Marketing กำหนดว่าลูกค้ายอมรับการสมัครรับข้อมูลการตลาดผ่าน SMS เช่น ข้อเสนอส่วนลดหรือไม่ การป้อนข้อมูลที่ถูกต้องคือ yes หรือ no
Total Spent จำนวนเงินทั้งหมดของลูกค้าที่ใช้จ่าย คอลัมน์นี้จะไม่ถูกนำเข้าพร้อมรายละเอียดของลูกค้า
Total Orders จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า คอลัมน์นี้จะไม่ถูกนำเข้าพร้อมรายละเอียดของลูกค้า
Note ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า
Tax Exempt บ่งชี้ว่าลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ รายการที่ถูกต้องคือ yes หรือ no
Tags รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ใช้เพื่อแท็กลูกค้า (ตัวอย่างเช่น tag1,tag2,tag3 ) ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ CSV ของลูกค้า

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV ของลูกค้าดังต่อไปนี้:

 • CSV ของลูกค้าคุณบรรทัดแรกต้องมีส่วนหัวคอลัมน์ โปรดใช้เทมเพลต CSV ของลูกค้า เพื่อช่วยในการสร้างไฟล์ CSV ของคุณ
 • ต้องมีคอลัมน์ Email และต้องเป็นปัจจุบัน แต่ค่าดังกล่าวสามารถเว้นว่างไว้ได้ หากคอลัมน์นี้หายไป คุณจะพบข้อผิดพลาดเมื่อคุณนําเข้าไฟล์ CSV ของคุณ
 • ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่มีผลต่อการป้อนส่วนหัวของไฟล์ CSV
 • คอลัมน์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดและคำสั่งซื้อทั้งหมดจะไม่ถูกนําเข้าพร้อมรายละเอียดลูกค้า
 • คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ข้อมูลลูกค้าที่มีขนาดไม่เกิน 15 MB ได้เท่านั้น หากต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถใช้ CSV หลายไฟล์เพื่อนำเข้าโปรไฟล์ลูกค้าของคุณได้
 • คุณไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์อื่นโดยใช้ CSV ได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดด้านรหัสผ่านของลูกค้า
 • คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ของเมตาฟิลด์ที่รองรับบางรายการไปยัง ไฟล์ CSV ของลูกค้าได้ คุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะคอลัมน์ของเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเท่านั้น ดูวิธีสร้างเมตาฟิลด์
 • คุณไม่สามารถนําเข้าข้อมูลคำสั่งซื้อโดยใช้ไฟล์ CSV ของลูกค้าได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลคำสั่งซื้อบน CSV ของลูกค้า

รหัสผ่านของลูกค้า

เนื่องจากรหัสผ่านมีการเข้ารหัสนอก Shopify เอาไว้ คุณจึงไม่สามารถโอนย้ายรหัสผ่านของลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์อื่นโดยใช้ CSV ได้หลังจากที่คุณนําเข้าลูกค้าไปยังร้านค้าของคุณแล้ว คุณต้องเชิญลูกค้าให้สร้างรหัสผ่านใหม่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้คุณสามารถค้นหาแอปใน Shopify App Store เพื่อส่งคําเชิญให้ลูกค้าสร้างรหัสผ่านใหม่หลายรายการพร้อมกันได้

เมตาฟิลด์ที่รองรับ

มีเมตาฟิลด์บางประเภทเท่านั้นที่สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ CSV ของลูกค้าได้คุณสามารถนําเข้าและส่งออกเมตาฟิลด์ประเภทต่อไปนี้ได้โดยใช้ CSV ลูกค้า ได้แก่

 • บูลีน (boolean)
 • วันที่ (date)
 • วันที่และเวลา (date_time)
 • จํานวนเต็ม (number_integer)
 • ทศนิยม (number_decimal)
 • ข้อความบรรทัดเดียว (single_line_text_field)

ข้อมูลคำสั่งซื้อ

 • คุณสามารถนำเข้าได้เฉพาะข้อมูลลูกค้าโดยใช้ไฟล์ CSV ของลูกค้า ไม่สามารถนําเข้าข้อมูลคำสั่งซื้อโดยใช้ไฟล์ CSV ของลูกค้าได้
 • คุณไม่สามารถแก้ไขคอลัมน์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือคำสั่งซื้อทั้งหมดบน CSV ของลูกค้าได้ เนื่องจากคอลัมน์เหล่านั้นแสดงถึงสิ่งที่ลูกค้าใช้จ่ายและสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • Shopify จะติดตามเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าสั่งซื้อและใช้จ่ายบนร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น โดยไม่สามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการและเงินที่ใช้จ่ายไปในร้านค้า Shopify หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นได้

นำเข้าโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่โดยใช้ CSV ของลูกค้า

คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าลงในเทมเพลต CSV ของลูกค้า หรือสร้างไฟล์ CSV ของตนเอง จากนั้นจึงนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ เมื่อคุณนำเข้าโปรไฟล์ลูกค้า ไฟล์ CSV ของคุณต้องอยู่ในรูปแบบ UTF-8 แอปพลิเคชันสเปรดชีตส่วนใหญ่สามารถบันทึกไฟล์ CSV ในรูปแบบ UTF-8 ด้วยคำสั่งบันทึกเป็นหรือส่งออกได้ โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรม คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ CSV ในเวอร์ชันที่จัดรูปแบบแล้วได้ โดยนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยัง Google ชีต

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ข้อมูลลูกค้าที่มีขนาดไม่เกิน 15 MB ได้เท่านั้น หากต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถใช้ CSV หลายไฟล์เพื่อนำเข้าโปรไฟล์ลูกค้าของคุณได้

เมื่อคุณนําเข้าไฟล์ CSV คุณจะมีตัวเลือกในการแท็กลูกค้าจาก CSV และสร้างกลุ่มลูกค้า โดยอิงจากแท็กเหล่านั้น หากคุณเขียนทับลูกค้าที่มีอยู่ด้วยอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณจะถูกแทนที่ ซึ่งรวมถึงแท็กการนําเข้าด้วย

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิกที่นำเข้า

 3. คลิก “เพิ่มไฟล์” จากนั้นเลือกไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ

 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการอัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ ให้เลือกเขียนทับลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เหมือนกันที่มีอยู่แล้ว

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการสร้างกลุ่มและแท็กลูกค้าจากรายการ CSV ของคุณ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่เพิ่มแท็กไปยังลูกค้าใน CSV นี้และใช้แท็กเหล่านี้เพื่อสร้างกลุ่ม

 6. คลิกนำเข้าลูกค้า

นําเข้าเมตาฟิลด์ลูกค้า

หากคุณใช้เมตาฟิลด์แบบปรับแต่งเองเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ คุณสามารถนําเข้าเมตาฟิลด์ที่รองรับโดยใช้ CSV ของลูกค้าได้

ก่อนที่คุณจะสามารถนําเข้าเมตาฟิลด์ลูกค้าโดยใช้ CSV ได้ คุณต้องสร้างเมตาฟิลด์ลูกค้า ซึ่งมีสองขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เพิ่มความหมายของเมตาฟิลด์
 2. เพิ่มค่าไปยังเมตาฟิลด์ของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างเมตาฟิลด์แล้ว คุณจะสามารถเพิ่มคอลัมน์ไปยังไฟล์ CSV ที่ตรงกับ customer.metafields.namespace.key จากความหมายของเมตาฟิลด์ของคุณตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการนําเข้าเมตาฟิลด์วันเกิดมาตรฐาน ชื่อคอลัมน์ใน CSV ของลูกค้าก็จะต้องเป็น customer.metafields.facts.birth_date

ส่งออกโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่ไปยังไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าของร้านค้าคุณและรายละเอียดของพวกเขาได้

ไฟล์ CSV ที่ส่งออกสามารถเปิดได้ในแอปพลิเคชันสเปรดชีต เช่น Excel, Numbers หรือ Google Sheets หรือใช้เพื่อเชื่อมต่อร้านค้า Shopify ของคุณกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จากภายนอกได้ ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจะจำกัดขนาดไว้ที่ 15 MB

หากคุณส่งออกข้อมูลลูกค้าไม่เกิน 50 ราย เบราว์เซอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ดังกล่าว แต่หากคุณส่งออกข้อมูลลูกค้ามากกว่า 50 ราย ระบบจะส่งไฟล์ CSV ให้คุณทางอีเมล หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้า ไฟล์ดังกล่าวก็จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของร้านด้วยเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิกที่ส่งออก

 3. เลือกตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  • หน้าปัจจุบัน เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่แสดงอยู่บนส่วนผู้ดูแลระบบร้านค้าของคุณ
  • ลูกค้าทุกราย เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของร้านค้าของคุณ
  • ลูกค้าที่เลือก เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าที่คุณได้เลือก
  • จำนวนลูกค้าที่ตรงกับตัวกรองของคุณเพื่อส่งออกกลุ่มลูกค้า
 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการใส่แท็กลูกค้าหรือเมตาฟิลด์ที่รองรับในการส่งออกของคุณ ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ในส่วนที่มีฟิลด์

  • ตรวจสอบแท็กลูกค้าเพื่อเพิ่มแท็กลงในการส่งออกของคุณ
  • ตรวจสอบเมตาฟิลด์ลูกค้าเพื่อเพิ่มเมตาฟิลด์ที่รองรับลงในการส่งออกของคุณ
 5. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “CSV สำหรับ Excel, Numbers และโปรแกรมเสปรดชีตอื่นๆ
  • หากต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดาเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “ไฟล์ CSV ธรรมดา
 6. คลิกส่งออกลูกค้า

ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ customer CSV

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถใช้โปรแกรม เช่น Visual Studio Code หรือ Sublime Text ในการตัดต่อและแก้ไขข้อบกพร่องของไฟล์ CSV ของคุณได้

เมื่อคุณจัดรูปแบบไฟล์ CSV ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ ให้คำนึกถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

การนําเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจาก Gmail

คุณสามารถส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail ของคุณเป็นไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าเป็นรายชื่อลูกค้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณได้ ก่อนที่คุณจะส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail ให้ตรวจสอบและลบผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการนําเข้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ ลองลบที่อยู่อีเมลตามบทบาทออก เช่น อีเมลที่ขึ้นต้นด้วย admin@, support@ หรือ info@ และตรวจสอบการสะกดคำผิดที่อาจขัดขวางไม่ให้ระบบส่งข้อความอีเมลได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี