Xử lý yêu cầu dữ liệu khách hàng

Khi bán sản phẩm qua Shopify, bạn cần tuân thủ các điều luật và quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư là nền tảng cốt lõi của thương mại điện tử và rất quan trọng đối với khách hàng. Các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu khách hàng tập trung vào việc giảm thiểu dữ liệu, sự minh bạch, kiểm soát và bảo mật.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền khách hàng cần thiết, bạn có thể hoàn tất yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Thu thập và xuất dữ liệu của khách hàng

Nếu nhận được yêu cầu lưu chuyển dữ liệu hoặc quyền truy cập từ khách hàng, bạn có thể yêu cầu dữ liệu của khách hàng sau khi đã xác minh danh tính người đó.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.
 2. Trong danh sách khách hàng, nhấp vào hồ sơ khách hàng bạn muốn yêu cầu nhật ký.
 3. Nhấp vào Thao tác khác > Yêu cầu dữ liệu khách hàng.
 4. Làm mới trang hồ sơ khách hàng để truy cập dữ liệu của khách hàng. Nếu bạn là chủ cửa hàng thì dữ liệu này cũng được gửi đến email của bạn.
 5. Cung cấp cho khách hàng dữ liệu họ yêu cầu.

Xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng

Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng và loại bỏ dữ liệu cá nhân của khách hàng khỏi hồ sơ của Shopify và mọi ứng dụng hay kênh bạn đã cài đặt trên trang quản trị Shopify. Shopify sẽ chỉ loại bỏ thông tin cá nhân như tên và địa chỉ của khách hàng. Dữ liệu không phải dữ liệu cá nhân như thông tin đơn hàng, sản phẩm đã bán, ngày và giờ bán cũng như giá trị đơn hàng vẫn được bảo toàn. Nếu đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng bất với kỳ công ty nào thì bạn chịu trách nhiệm liên hệ với các công ty đó.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.
 2. Trong danh sách khách hàng, nhấp vào hồ sơ khách hàng bạn muốn yêu cầu xóa dữ liệu.
 3. Nhấp vào Thao tác khác > Xóa dữ liệu cá nhân.

Trì hoãn xử lý yêu cầu xóa dữ liệu

Theo mặc định, Shopify sẽ không xóa thông tin cá nhân nếu khách hàng đã thực hiện đơn hàng trong vòng sáu tháng (180 ngày) qua để đề phòng trường hợp xảy ra bồi hoàn. Nếu có yêu cầu xóa dữ liệu được gửi trong thời gian đó, yêu cầu đó sẽ vẫn ở trạng thái đang chờ xử lý cho đến khi thời gian bắt buộc này trôi qua. Khi thời gian bắt buộc này trôi qua, Shopify sẽ hoàn tất yêu cầu xóa dữ liệu. Bạn không cần gửi yêu cầu khác.

Để ghi đè việc trì hoãn xử lý này, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Hủy yêu cầu xóa dữ liệu đang chờ xử lý

Sau khi gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân của khách hàng khỏi cửa hàng, bạn có 10 ngày để hủy yêu cầu.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.
 2. Trong danh sách khách hàng, nhấp vào hồ sơ khách hàng mà bạn yêu cầu xóa dữ liệu.
 3. Trong mục Yêu cầu xóa dữ liệu đã gửi, nhấp vào Hủy yêu cầu.

Chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ khách hàng

Nếu hồ sơ khách hàng đã có trong Shopify, bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ tại trang Khách hàng. Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa hồ sơ khách hàng.

Bạn cũng có thể xóa từng hồ sơ khách hàng, thao tác này không thể hoàn tác. Việc xóa hồ sơ khách hàng khác với việc xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng. Tìm hiểu thêm về xóa hồ sơ khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí