Luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ

Các tiểu bang Hoa Kỳ (US) đang ngày càng nỗ lực nhiều hơn để giải quyết vấn đề quyền riêng tư của người tiêu dùng. Năm 2018, California đã thông qua Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA), có hiệu lực kể từ năm 2020. Luật này sau đó được Đạo luật về Quyền riêng tư California ("CPRA") sửa đổi vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Kể từ đó, bốn tiểu bang khác của Hoa Kỳ (Virginia, Colorado, Connecticut và Utah) đã phê chuẩn dự luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng, có hiệu lực trong suốt năm 2023, và những tiểu bang khác đang cân nhắc các luật tương tự. Chúng tôi gọi các luật này là "Luật về quyền riêng tư của tiểu bang". Những luật này cấp cho cư dân tại những tiểu bang này của Hoa Kỳ nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thông tin cá nhân của họ. Nếu cư dân của những tiểu bang này của Hoa Kỳ có thể truy cập vào trang web của bạn, hoặc bạn có liên quan đến việc thu thập, xử lý, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của họ, thì những luật này sẽ có thể áp dụng cho bạn.

Trang này cung cấp thông tin chung cho thương nhân. Thương nhân có trách nhiệm xem xét và sử dụng thông tin này một cách thích hợp. Trang này không bao gồm và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí