Dòng thời gian của luật về quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ

Luật quyền riêng tư tại Hoa Kỳ không ngừng cải tiến, đặc biệt ở cấp tiểu bang. Bảng sau cung cấp dòng thời gian chung cho các tiểu bang đã ban hành luật về quyền riêng tư và ngày hiệu lực.

Dòng thời gian của luật về quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ
Tiểu bang Luật Ngày hiệu lực
California Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) Ngày 1 tháng 1 năm 2020
California Đạo luật về Quyền riêng tư California (CPRA) Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Colorado Đạo luật về Quyền riêng tư Colorado Ngày 1 tháng 7 năm 2023
Connecticut Đạo luật về Quyền riêng tư dữ liệu Connecticut Ngày 1 tháng 7 năm 2023
Delaware Đạo luật về Quyền riêng tư dữ liệu cá nhân Delaware Ngày 1 tháng 1 năm 2025
Indiana Đạo luật Bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng Indiana Ngày 1 tháng 1 năm 2026
Iowa Đạo luật Bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng Iowa Ngày 1 tháng 1 năm 2025
Montana Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng Montana Ngày 1 tháng 10 năm 2024
Oregon Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng Oregon Ngày 1 tháng 7 năm 2024
Tennessee Đạo luật Bảo vệ thông tin Tennessee Ngày 1 tháng 7 năm 2025
Texas Đạo luật về Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu Texas Ngày 1 tháng 7 năm 2024
Utah Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng Utah Ngày 31 tháng 12 năm 2023
Virginia Đạo luật Bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng Virginia Ngày 1 tháng 1 năm 2023

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí