Bán hàng, chia sẻ và quảng cáo nhắm mục tiêu

Bán hàng: Mỗi bộ Luật về quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ (US) đều yêu cầu, trong phạm vi nhất định, rằng các công ty phải đưa ra thông báo rõ ràng và dễ thấy về việc "bán" thông tin cá nhân của họ, đồng thời cho phép người tiêu dùng quyền lựa chọn không đồng ý "bán" thông tin cá nhân của họ. Tại một số tiểu bang Hoa Kỳ, định nghĩa bao quát của "bán" bao gồm mọi hoạt động chuyển hoặc công khai thông tin cá nhân để lấy tiền hoặc sự đền đáp có giá trị khác.

Chia sẻ: Tại California, các sửa đổi của Đạo luật về Quyền riêng tư California (CPRA) đối với Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) cũng yêu cầu thông báo cụ thể và quyền chọn không đồng ý "chia sẻ" thông tin cá nhân, và "chia sẻ" được định nghĩa là việc công khai thông tin cá nhân cho mục đích "quảng cáo theo hành vi liên ngữ cảnh". Ngược lại, "Quảng cáo theo hành vi liên ngữ cảnh" nghĩa là "quảng cáo nhắm mục tiêu vào người tiêu dùng dựa trên thông tin cá nhân của người tiêu dùng thu thập được từ hoạt động của họ tại các doanh nghiệp, trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ có thương hiệu riêng khác ngoài doanh nghiệp, trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ có thương hiệu riêng mà người tiêu dùng chủ động tương tác".

Quảng cáo nhắm mục tiêu: Bốn tiểu bang còn lại của Hoa Kỳ cho phép người tiêu dùng chọn không đồng ý đối với một khái niệm tương tự "quảng cáo nhắm mục tiêu", được định nghĩa là hiển thị quảng cáo với người tiêu dùng, trong đó quảng cáo được lựa chọn dựa trên dữ liệu cá nhân thu được từ các hoạt động của người tiêu dùng theo thời gian và trên các trang web hoặc ứng dụng trực tuyến không được liên kết, qua đó dự đoán thị hiếu hoặc lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng đó. Quảng cáo nhắm mục tiêu thường không bao gồm tiếp thị bên thứ nhất, quảng cáo theo ngữ cảnh, hoặc hiển thị quảng cáo cho người tiêu dùng dựa trên yêu cầu cung cấp thông tin hoặc ý kiến đóng góp của họ.

Bạn cũng có thể tham gia vào hoạt động "quảng cáo nhắm mục tiêu", "chia sẻ" hoặc "bán" ngoài Shopify. Bạn có quyền đánh giá các nghĩa vụ pháp lý của mình và đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng mọi thông báo cần thiết và khả năng chọn không chấp thuận các hoạt động đó, nếu có.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí