การขาย การแชร์ และการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย

การขาย: ตามขอบเขตที่ใช้บังคับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกา (US) แต่ละฉบับกำหนดให้บริษัทต้องแจ้งและอนุญาตให้ผู้บริโภคเลือกไม่ให้มี “การขาย” ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้อย่างชัดเจนและสะดุดตารัฐบางรัฐของสหรัฐอเมริกามีการนิยามคำว่า “การขาย” ไว้อย่างกว้างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการถ่ายโอนหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งเพื่อแลกเป็นเงินหรือสิ่งตอบแทนที่มีคุณค่าอื่นๆ

การแชร์: ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองสิทธิด้านความเป็นส่วนตัวแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) โดยกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองผู้บริโภค (CPRA) ยังกำหนดให้ต้องมีการแจ้งเตือนแบบเจาะจงและมอบสิทธิ์ในการเลือกไม่ให้มี “การแชร์” ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย โดยที่นิยาม “การแชร์” ไว้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ใน“การโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งานแบบข้ามบริบท” หมายถึง “การกำหนดเป้าหมายของโฆษณาไปยังผู้บริโภคโดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ได้มาจากกิจกรรมของผู้บริโภคทั่วทั้งธุรกิจ เว็บไซต์ที่มีแบรนด์ชัดเจน แอปพลิเคชัน หรือบริการ นอกเหนือจากธุรกิจ เว็บไซต์ที่มีแบรนด์ชัดเจน แอปพลิเคชัน หรือบริการที่ผู้บริโภคเจตนาโต้ตอบด้วย”

การโฆษณาแบบกําหนดเป้าหมาย: รัฐอีกสี่รัฐของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถเลือกไม่ใช้สิ่งที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันกับ “การโฆษณาแบบกําหนดเป้าหมาย” ซึ่งนิยามไว้ว่าเป็นการแสดงโฆษณาให้แก่ผู้บริโภคในที่ซึ่งมีการเลือกโฆษณาโดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากกิจกรรมของผู้บริโภคตลอดเวลาและทั่วทั้งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทำการคาดการณ์ความพอใจหรือความสนใจของผู้บริโภครายดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายจะไม่รวมถึงการตลาดภายในหรือการโฆษณาตามบริบทหรือการแสดงโฆษณาแก่ผู้บริโภคโดยอิงจากคำขอข้อมูลหรือความคิดเห็นของพวกเขา โดยทั่วไปแล้วการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายจะไม่รวมถึงการตลาดภายในหรือการโฆษณาตามบริบทหรือการแสดงโฆษณาแก่ผู้บริโภคโดยอิงจากคำขอข้อมูลหรือความคิดเห็นของพวกเขา

นอกจากนี้คุณยังอาจมีส่วนร่วมใน “การโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย”, “การแชร์” หรือ “การขาย” ภายนอก Shopify ด้วย โดยคุณสามารถใช้ดุลยพินิจของตนในการประเมินข้อผูกพันตามกฎหมายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแจ้งและมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกไม่ให้มีกิจกรรมเหล่านั้นดังที่กำหนดไว้แล้ว ตามความเหมาะสม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี