Đơn hàng trả lại tự phục vụ

Bạn có thể cho phép khách hàng gửi yêu cầu trả lại sản phẩm ngay trong cửa hàng trực tuyến. Sau khi khách hàng gửi yêu cầu trả hàng, bạn có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trên trang quản trị Shopify. Nếu phê duyệt yêu cầu trả hàng, bạn có thể gửi email hướng dẫn vận chuyển và nhãn đổi trả cho khách hàng.

Khách hàng không phải liên hệ trực tiếp với bạn để gửi yêu cầu trả hàng, và bạn có thể quản lý tất cả yêu cầu trả hàng của khách hàng trên trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí