Thêm và quản lý khách hàng B2B

Bạn có thể thêm khách hàng mới hoặc khách hàng hiện có vào công ty và địa điểm công ty. Mỗi công ty có thể được chỉ định tối đa 10.000 khách hàng.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh và gửi thông báo qua email về quyền truy cập B2B.

Sau khi bạn tạo danh mụccông ty, khách hàng của công ty đó sẽ truy cập danh mục bằng cách đăng nhập vào hồ sơ của họ trong cửa hàng trực tuyến. Khi đăng nhập, khách hàng sẽ được nhắc nhập mã xác minh gồm sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ.

Thêm khách hàng vào công ty

Bạn có thể thêm khách hàng hiện có vào công ty rồi chọn địa điểm mà khách hàng có quyền truy cập, hoặc thêm trực tiếp khách hàng vào địa điểm. Nếu bạn thêm khách hàng vào một địa điểm, khách hàng đó sẽ chỉ có quyền đối với duy nhất địa điểm cụ thể bạn thêm họ vào. Có thể thêm khách hàng từ danh sách khách hàng hiện có hoặc tạo khách hàng trong trang Công ty.

Khi chỉ định khách hàng cho một công ty hoặc tạo hồ sơ khách hàng B2B mới, hãy chọn một trong các quyền sau để cấp cho họ:

 • Chỉ đặt hàng - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty và xem danh sách đơn hàng đã đặt.
 • Quản trị địa điểm - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty, xem danh sách đơn hàng mà tất cả khách hàng đã đặt từ địa điểm đó và có thể chỉnh sửa địa chỉ thanh toán và giao hàng từ trang tài khoản của họ.

Thêm khách hàng vào công ty từ trang công ty

Thêm khách hàng vào công ty từ địa điểm công ty

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào địa điểm công ty bạn muốn thêm khách hàng.
 4. Trong mục Khách hàng, nhấp vào ⋮.
 5. Nhấp vào Thêm khách hàng.
 6. Thêm khách hàng hiện có hoặc khách hàng mới vào địa điểm của công ty:

  • Để thêm khách hàng hiện có vào địa điểm công ty, nhấp vào thanh tìm kiếm rồi chọn khách hàng.
  • Để tạo hồ sơ khách hàng mới, nhấp vào thanh tìm kiếm rồi nhấp vào Thêm khách hàng mới.
 7. Chọn địa điểm công ty mà bạn muốn thêm khách hàng, sau đó chọn quyền công ty bên cạnh mỗi địa điểm công ty.

 8. Không bắt buộc: Để di chuyển lịch sử đặt hàng của khách hàng sang địa điểm công ty, chọn Thêm đơn hàng của khách hàng vào địa điểm này.

 9. Không bắt buộc: Để thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B, chọn Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B.

 10. Nhấp vào Lưu.

Thêm khách hàng vào công ty từ hồ sơ khách hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào khách hàng bạn muốn thêm vào công ty.
 3. Trong mục Khách hàng, nhấp vào ⋮ rồi nhấp vào Thêm vào công ty.
 4. Thêm khách hàng vào công ty hiện có hoặc công ty mới:

  • Để thêm khách hàng vào công ty hiện có, nhấp vào thanh tìm kiếm rồi chọn một công ty.
  • Để tạo công ty mới, nhấp vào thanh tìm kiếm rồi nhấp vào Thêm công ty mới.
 5. Chọn địa điểm công ty mà bạn muốn thêm khách hàng, sau đó chọn quyền công ty bên cạnh mỗi địa điểm công ty.

 6. Không bắt buộc: Để di chuyển lịch sử đặt hàng của khách hàng sang địa điểm công ty, chọn Thêm đơn hàng của khách hàng vào địa điểm này.

 7. Không bắt buộc: Để thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B, chọn Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B.

 8. Nhấp vào Lưu.

Gỡ bỏ khách hàng khỏi công ty

Bạn có thể gỡ bỏ khách hàng khỏi công ty hoặc thu hồi quyền của khách hàng khỏi một địa điểm công ty cụ thể.

Nếu đã di chuyển khách hàng có đơn hàng D2C, bạn có thể gỡ đơn hàng đã di chuyển của khách hàng khi gỡ bỏ khách hàng khỏi công ty.

Thu hồi quyền của khách hàng đối với địa điểm cụ thể

Bạn có thể thu hồi quyền của khách hàng đối với một địa điểm công ty cụ thể.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào khách hàng bạn muốn gỡ bỏ khỏi địa điểm công ty.
 3. Trong mục Quyền, nhấp vào Quản lý.
 4. Bỏ chọn địa điểm công ty mà bạn muốn gỡ bỏ khách hàng. Để gỡ bỏ quyền khách hàng khỏi tất cả địa điểm, bỏ chọn tất cả địa điểm của công ty đó. Quyền của khách hàng hiển thị trên trang Công tyKhông có quyền truy cập.
 5. Nhấp vào Lưu.

Xóa khách hàng khỏi công ty

Bạn có thể gỡ bỏ khách hàng khỏi công ty. Khi bạn xóa khách hàng khỏi công ty, hồ sơ khách hàng sẽ không bị xóa.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào khách hàng bạn muốn gỡ bỏ khỏi công ty.
 3. Trong mục Công ty, nhấp vào ⋮ rồi nhấp vào Gỡ bỏ khỏi công ty.
 4. Không bắt buộc: Để gỡ bỏ lịch sử đặt hàng của khách hàng khỏi công ty, chọn Gỡ bỏ đơn hàng của khách hàng khỏi công ty.
 5. Nhấp vào Gỡ bỏ khỏi công ty.

Tùy chỉnh và gửi thông báo qua email về quyền truy cập B2B

Khi chỉ định khách hàng cho một công ty hoặc tạo hồ sơ khách hàng B2B mới, bạn có thể gửi email cho họ thông báo rằng họ có thể gửi đơn hàng B2B thay mặt cho công ty. Thông báo này không bắt buộc và có thể tùy chỉnh.

Tùy chỉnh thông báo qua email về quyền truy cập B2B

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu thông báo qua email để thông báo cho khách hàng rằng họ có quyền truy cập vào B2B trong cửa hàng của bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thông báo.
 2. Nhấp vào Thông báo cho khách hàng.
 3. Trong mục Tài khoản và phạm vi tiếp cận, nhấp vào email truy cập B2B.
 4. Tùy chỉnh mẫu thông báo.
 5. Nhấp vào Lưu.

Gửi thông báo về quyền truy cập B2B qua email từ trang công ty

Sau khi đã tùy chỉnh thông báo qua email, bạn có thể gửi email cho bất kỳ khách hàng mới nào bạn thêm vào công ty. Bạn có thể gửi thông báo cho khách hàng hiện có bằng cách thực hiện các bước sau đây:

Bước:

Gửi thông báo qua email về quyền truy cập B2B từ trang địa điểm của công ty

Bạn cũng có thể gửi thông báo qua email qua một trang địa điểm của công ty.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào địa điểm của công ty.
 4. Trong mục Khách hàng, nhấp vào Gửi email truy cập B2B.
 5. Chọn khách hàng bạn muốn gửi email truy cập B2B rồi nhấp vào Xem trước email.
 6. Xem trước email rồi nhấp vào Gửi email.

Chỉ cho phép khách hàng B2B truy cập vào cửa hàng

Nếu bạn có cửa hàng dành riêng cho khách hàng B2B, bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào cửa hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn ưu tiên.
 2. Trong mục Giới hạn quyền truy cập cửa hàng, chọn Giới hạn quyền truy cập chỉ cho khách hàng B2B.
 3. Nhấp vào Lưu.

Sau khi bạn nhấp vào Lưu, khách hàng B2B phải đăng nhập để có thể truy cập vào trang của cửa hàng. Khách hàng Bán trực tiếp cho khách hàng (DTC) sẽ không có quyền truy cập vào cửa hàng.

Yêu cầu dữ liệu về GDPR và luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu và luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ là các bộ luật ảnh hưởng đến cách thức quản lý dữ liệu khách hàng của bạn, bao gồm quyền của khách hàng trong việc yêu cầu dữ liệu cá nhân của họ hoặc yêu cầu xóa dữ liệu của họ.

Dữ liệu liên quan đến khách hàng B2B cũng bao gồm các dữ liệu sau từ công ty nơi khách hàng mua hàng:

 • Đơn hàng
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ giao hàng và thanh toán
 • Số điện thoại

Bạn có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư để làm rõ cách bạn chia sẻ thông tin khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí