Sử dụng đơn hàng nháp đối với B2B

Có thể tạo đơn hàng mà khách hàng gửi trực tiếp đến bạn qua điện thoại hoặc email thay vì qua cửa hàng trực tuyến dưới dạng đơn hàng nháp. Nếu đơn hàng nháp có khách hàng B2B và địa điểm công ty được chỉ định, giá, điều khoản thanh toán và tùy chọn thanh toán sẽ tự động phản ánh cài đặt của công ty đó.

Tạo đơn hàng nháp cho công ty

Nếu một công ty gửi đơn đặt hàng cho bạn từ bên ngoài cửa hàng Shopify của bạn, ví dụ như qua email hoặc điện thoại, bạn có thể tạo đơn hàng nháp để họ mua hàng.

Tạo đơn hàng nháp và thu tiền thanh toán ngay lập tức

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

 3. Trong mục Khách hàng, chọn một khách hàng B2B.

 4. Chọn địa điểm công ty được đặt đơn hàng.

 5. Để thêm sản phẩm, tìm sản phẩm rồi nhấp vào Thêm.

 6. Nhập mã đơn đặt hàng, nếu có. Bạn cũng có thể thêm mã đơn đặt hàng sau trên trang Chi tiết đơn hàng.

 7. Nhấp vào Thu khoản thanh toán.

 8. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, chọn Thanh toán bằng thẻ tín dụng, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng rồi xử lý thanh toán.
  • Nếu khách hàng sử dụng phương thức thanh toán khác, ví dụ như séc, tiền mặt hoặc đơn hàng thu tiền mặt, chọn Đánh dấu là đã thanh toán.

Tạo đơn hàng nháp và gửi hóa đơn cho khách hàng để thanh toán

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

 3. Trong mục Khách hàng, chọn một khách hàng B2B.

 4. Chọn địa điểm công ty được đặt đơn hàng.

 5. Để thêm sản phẩm, tìm sản phẩm rồi nhấp vào Thêm.

 6. Nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn).

Tạo đơn hàng nháp có điều khoản thanh toán

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

 3. Trong mục Khách hàng, chọn một khách hàng B2B.

 4. Chọn địa điểm công ty được đặt đơn hàng.

 5. Để thêm sản phẩm, tìm sản phẩm rồi nhấp vào Thêm.

 6. Nhập mã đơn đặt hàng, nếu có. Bạn cũng có thể thêm mã đơn đặt hàng sau trên trang Chi tiết đơn hàng.

 7. Nhấp vào Hạn thanh toán sau rồi chọn một điều khoản trong trường Điều khoản thanh toán. Nếu địa điểm công ty đã có điều khoản thanh toán được thiết lập, thời hạn thanh toán được tự động đặt theo địa điểm công ty.

 8. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

Yêu cầu đặt đơn hàng dưới dạng đơn hàng nháp

Nếu muốn xem lại đơn hàng trước khi phê duyệt, bạn có thể yêu cầu khách hàng gửi đơn hàng dưới dạng đơn hàng nháp trước khi bạn chấp nhận. Khi bạn chọn tùy chọn Gửi tất cả đơn hàng dưới dạng bản nháp để đánh giá, khách hàng tại địa điểm công ty đó sẽ thấy nút Gửi để phê duyệt trong quá trình thanh toán.

Đơn hàng từ địa điểm có cài đặt này sẽ xuất hiện trên trang Đơn hàng nháp của đơn hàng. Các đơn hàng này chỉ hoàn tất khi bạn nhấp vào Tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng gửi thanh toán sau khi bạn gửi hóa đơn cho họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty.
 2. Chọn địa điểm công ty.
 3. Trong mục thông tin công ty, vào Thanh toán rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Chọn Gửi tất cả các đơn hàng dưới dạng bản nháp để đánh giá.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đơn vị tiền tệ địa phương

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets, đơn vị tiền tệ địa phương, định giá, thuế và thuế nhập khẩu sẽ được xác định theo thị trường liên kết với đơn hàng. Ngược lại, nếu bạn không sử dụng Shopify Markets, bạn có thể thiết lập và thay đổi đơn vị tiền tệ trong danh mục.

Khi kích hoạt nhiều thị trường, địa chỉ giao hàng của khách hàng sẽ xác định thị trường cho đơn hàng. Việc thêm khách hàng sẽ cập nhật thị trường cho đơn hàng để hiển thị hóa đơn, định giá sản phẩm và thông tin thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng đó.

Trên đơn hàng nháp hiển thị đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng, tỷ giá ngoại hối được tính khi bạn tạo đơn hàng nháp. Mức phí này được cố định và sử dụng trên hóa đơn bất kể tỷ giá hối đoái có thay đổi hay không. Tuy nhiên, nếu bạn lưu đơn hàng thành bản nháp và chỉnh sửa sau đó, định giá của toàn bộ đơn hàng sẽ được cập nhật với tỷ giá ngoại hối hiện hành tại thời điểm chỉnh sửa.

Sau khi đơn hàng được thanh toán một phần, nếu bạn chỉnh sửa các mặt hàng trong đơn hàng, tỷ giá ngoại hối hiện tại sẽ được dùng cho các mặt hàng được chỉnh sửa.

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều mức giá và đơn vị tiền tệ cho một đơn hàng nháp, hãy thay đổi thị trường, nhưng trước tiên, hãy xem lại các ảnh hưởng sau của việc thay đổi thị trường cho đơn hàng:

 • Thuế đã bao gồm hoặc khấu trừ khỏi giá mặt hàng. Ví dụ: Đơn hàng có thị trường Hoa Kỳ không bao gồm thuế trong giá, nhưng các đơn hàng có thị trường Đức bao gồm thuế trong giá.
 • Thuế suất thay đổi theo thị trường. Khi thanh toán, nếu khách hàng thay đổi địa chỉ giao hàng thành địa chỉ nằm ngoài thị trường, thuế suất chính xác đối với địa chỉ giao hàng của khách hàng sẽ bị tính thuế, nhưng thị trường cho đơn hàng có cài đặt bao gồm thuế hoặc không bao gồm thuế sẽ không thay đổi.
 • Nếu bạn sử dụng dịch vụ bên thứ ba để xác định tỷ giá ngoại hối cho thị trường, giá của đơn hàng được xác định theo tỷ giá hối đoái của dịch vụ. Tuy nhiên, mức phí mà Shopify Payments sử dụng để tính khoản quyết toán sẽ dựa trên thị trường được chọn trong Shopify. Do đó, số tiền phải thu cho đơn hàng có thể khác với số tiền bạn nhận được khi thanh toán. Để biết thêm thông tin, tham khảo chuyển đổi đơn vị tiền tệ và tỷ giá hối đoái.
 • Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất (MSRP): Nếu bạn có nghĩa vụ bán sản phẩm theo MSRP trong thị trường của khách hàng, bạn có thể vi phạm hợp đồng nếu chuyển đổi thị trường và sử dụng giá thị trường thay thế.

Thay đổi thị trường cho đơn hàng

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets và muốn thay đổi giá và đơn vị tiền tệ của đơn hàng, bạn cần thay đổi định giá. Mục Thị trường của đơn hàng chỉ hiển thị khi có thị trường khác ngoài thị trường chính được kích hoạt. Nếu muốn đổi sang định giá thị trường cụ thể thì bạn cần kích hoạt thị trường đó và đơn vị tiền tệ địa phương cho thị trường đó.

Trước khi thay đổi định giá, đảm bảo xem xét tác động của việc thay đổi định giá.

Các bước thực hiện

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
 2. Nhấp vào đơn hàng nháp bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Thị trường, nhấp vào biểu tượng bút chì.
 4. Chọn một thị trường để áp dụng định giá của thị trường đó cho đơn hàng nháp.
 5. Nhấp vào Thay đổi định giá.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Giá đơn hàng hiển thị bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng, trừ khi bạn thực hiện những thay đổi tùy chỉnh sau đối với đơn hàng:

 • Nếu bạn thêm ưu đãi giảm giá tùy chỉnh cho đơn hàng hoặc mục hàng, Giá trị giảm giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 • Nếu bạn thêm giá vận chuyển tùy chỉnh, Giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 • Nếu bạn thêm mặt hàng tùy chỉnh, Giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Sau khi bạn thực hiện những thay đổi tùy chỉnh này, những thay đổi sẽ hiển thị trên đơn hàng theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Giao hàng tận nơi hoặc đến tận nơi lấy hàng

Nếu đơn hàng nháp yêu cầu vận chuyển, bạn có thể chọn phí vận chuyển đặt sẵn hoặc tạo phí tùy chỉnh hoặc chọn giao hàng tận nơi hoặc đến tận nơi lấy hàng.

Nếu phương thức vận chuyển được chọn sẵn khi tạo đơn hàng nháp thì khách hàng sẽ không thể sửa đổi phương thức vận chuyển đó trong quá trình thanh toán. Đây là trường hợp dành cho cả khách hàng B2B và khách hàng bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Nếu phương thức vận chuyển không được chọn sẵn khi tạo đơn hàng nháp thì khách hàng sẽ có thể chọn từ các mức phí vận chuyển hiển thị ở bước thanh toán, nhưng không thể chọn hình thức giao hàng tận nơi hoặc đến tận nơi lấy hàng. Nếu muốn khách hàng đến nhận đơn hàng tại một địa điểm của bạn, bạn phải chọn trước địa điểm đến tận nơi lấy hàng khi tạo đơn hàng nháp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí