Tạo đơn hàng nháp

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp thay mặt khách hàng rồi gửi họ hóa đơn cho đơn hàng đó. Theo mặc định, hóa đơn chứa liên kết đến giao dịch thanh toán để khách hàng thanh toán cho đơn hàng.

Đơn hàng nháp có thể gồm những thông tin sau:

Tạo đơn hàng nháp mới

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp mới từ trang Bản nháp của trang quản trị Shopify. Đơn hàng nháp mới chưa điền sẵn thông tin đơn hàng, vì vậy bạn cần thêm tất cả thông tin chi tiết đơn hàng nháp theo cách thủ công.

Bước:

Nhân bản đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp

Khi tạo đơn hàng nháp, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách nhân bản đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp hiện có. Hãy xem các ví dụ sau đây về lợi ích khi nhân bản đơn hàng hiện có:

Khi nhân bản đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp, hệ thống sẽ tạo đơn hàng nháp mới dựa trên các thông tin được nhân bản sau đây:

 • Sản phẩm. Mục hàng nhân bản chứa thông tin mới nhất về sản phẩm đó. Nếu một sản phẩm đã bị xóa, sản phẩm đó sẽ không có trong đơn hàng nháp nhân bản.
 • Mặt hàng tùy chỉnh.
 • Thông tin khách hàng. Nếu bạn đã xóa khách hàng, hệ thống sẽ tạo khách hàng dựa trên địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng.
 • Địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng.
 • Ghi chú, thuộc tính ghi chú và thẻ.
 • Thị trường.

Ưu đãi giảm giá và phí vận chuyển không bị trùng lặp trong đơn hàng nháp.

Sao chép đơn hàng hiện có

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp bằng cách nhân bản đơn hàng hiện có trong trang quản trị Shopify.

Bước:

Nếu bạn lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp, bạn có thể cập nhật đơn hàng sau từ trang Draft (Nháp) trong trang quản trị Shopify. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, một đơn hàng sẽ được tạo trên trang Đơn hàng.

Nhân bản đơn hàng nháp hiện có

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp bằng cách nhân bản đơn hàng nháp hiện có trong trang quản trị Shopify.

Bước:

Nếu bạn lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp mới, bạn có thể cập nhật đơn hàng đó sau ở trang Nháp trong trang quản trị Shopify. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, một đơn hàng sẽ được tạo trên trang Đơn hàng.

Thêm sản phẩm vào đơn hàng nháp

Bạn có thể thêm sản phẩmgói sản phẩm vào đơn hàng nháp.

Bạn cũng có thể chọn giữ lại các mặt hàng trong đơn hàng nháp để đảm bảo khách hàng khác không thể mua hàng trong kho.

Bước:

Giữ lại mặt hàng trong đơn hàng nháp

Khi bạn Giữ lại mặt hàng trong đơn hàng nháp, đơn vị hàng trong kho đó sẽ được đặt ở trạng thái Không sẵn hàng và khách hàng khác sẽ không thể mua được. Các mặt hàng bạn giữ lại sẽ được để riêng cho đơn hàng nháp cụ thể đó. Nếu bạn không giữ lại mặt hàng, số lượng vẫn sẽ ở trạng thái hàng trong kho Có sẵn và khách hàng khác vẫn có thể mua. Bạn có thể tìm hiểu thêm về trạng thái hàng trong kho.

Để giữ lại mặt hàng, bạn phải kích hoạt tính năng theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm đó.

Bước:

Thêm ưu đãi giảm giá cho đơn hàng nháp

Bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá cho đơn hàng nháp theo những cách sau:

Tìm hiểu thêm về áp dụng ưu đãi giảm giá cho đơn hàng nháp.

Thêm thông tin vận chuyển vào đơn hàng nháp

Nếu đơn hàng hiện tại yêu cầu vận chuyển thì bạn có thể chọn phí vận chuyển đặt sẵn, tạo phí tùy chỉnh hoặc chọn hình thức giao hàng tận nơi hoặc nhận hàng tại cửa hàng.

Để sử dụng phí vận chuyển dựa trên địa điểm, trước tiên bạn cần thêm khách hàng và địa chỉ giao hàng vào đơn hàng nháp. Sau khi thêm khách hàng, bạn có thể chọn trong số các mức phí vận chuyển trong cài đặt vận chuyển của cửa hàng.

Bước:

Thêm thẻ vào đơn hàng nháp

Bạn có thể sắp xếp đơn hàng ngoài phạm vi đơn hàng được thu hồi, thanh toán và thực hiện bằng cách thêm thẻ. Bạn có thể lọc đơn hàng theo thẻ, sau đó lưu chế độ xem đơn hàng cho thẻ đó để sau này có thể nhanh chóng truy cập những đơn hàng này.

Bước:

Thêm hoặc bỏ thuế khỏi đơn hàng nháp

Theo mặc định, đơn hàng nháp bao gồm các loại thuế dựa trên cài đặt thuế của cửa hàng và địa chỉ gửi hàng của khách hàng. Nếu bạn không có thông tin địa chỉ gửi hàng, thay vào đó, thuế sẽ được tính dựa trên địa chỉ thanh toán của khách hàng.

Bước:

Thêm, thay đổi hoặc xóa khách hàng khỏi đơn hàng nháp

Bạn có thể thêm khách hàng, thay đổi thông tin của khách hàng hoặc xóa khách hàng khỏi đơn hàng nháp.

Thêm khách hàng vào đơn hàng nháp

Bạn có thể thêm khách hàng mới hoặc khách hàng hiện có vào đơn hàng nháp. Cần thêm khách hàng nếu bạn muốn sử dụng phí vận chuyển dựa trên địa điểm cho đơn hàng hiện tại.

Bước:

Thay đổi thông tin liên hệ của khách hàng

Bạn có thể sửa thông tin khách hàng trên đơn hàng nháp.

Bước:

Xóa khách hàng khỏi đơn hàng nháp

Bạn có thể xóa khách hàng khỏi đơn hàng nháp. Thao tác này sẽ không xóa khách hàng khỏi danh sách khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Bước:

Đặt thời hạn thanh toán cho các khoản thanh toán đến hạn trong tương lai trên đơn hàng nháp

Thời hạn thanh toán cho phép bạn đặt ngày đến hạn thanh toán cho đơn hàng. Bạn có thể đặt thời hạn thanh toán cho đơn hàng nháp hoặc có thể thêm thời hạn thanh toán cho đơn hàng hiện tại ở trạng thái Đang chờ thanh toán.

Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau khi đặt thời hạn thanh toán:

 • Đến hạn khi nhận hóa đơn: Sử dụng tùy chọn này để đặt hạn thanh toán vào ngày bạn gửi hóa đơn cho khách hàng.
 • Đến hạn khi thực hiện đơn hàng: Sử dụng tùy chọn này để đặt hạn thanh toán vào ngày bạn thực hiện tất cả các mặt hàng trong đơn hàng.
 • Thời hạn thanh toán thuần: Sử dụng tùy chọn này để đặt thời hạn thanh toán trong một khoảng ngày nhất định kể từ ngày phát hành hóa đơn. Ví dụ: Bạn có thể chọn Trong vòng 30 ngày và ngày đến hạn thanh toán được đặt thành 30 ngày sau ngày phát hành hóa đơn. Theo mặc định, ngày phát hành được đặt là ngày hiện tại nhưng bạn có thể thay đổi ngày phát hành sau khi chọn thời hạn thanh toán thuần.
 • Thời hạn thanh toán cố định: Sử dụng tùy chọn này để đặt thời hạn thanh toán vào ngày cụ thể.

Nếu đơn hàng không được thanh toán trước ngày đến hạn, trạng thái đơn hàng sẽ trở thành Quá hạn.

Sau khi đặt thời hạn thanh toán, bạn có thể gửi hóa đơn hoặc chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Bước:

Đơn vị tiền tệ địa phương trên đơn hàng nháp

Nếu bạn sử dụng International để bán hàng quốc tế thì đơn vị tiền tệ địa phương, giá, thuế và thuế nhập khẩu sẽ được xác định theo thị trường liên quan đến đơn hàng.

Thị trường liên kết với đơn hàng được xác định theo địa chỉ giao hàng của khách hàng. Việc thêm khách hàng vào đơn hàng sẽ cập nhật định giá và hiển thị đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Trên đơn hàng nháp hiển thị đơn vị tiền tệ địa phương khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng, tỷ giá ngoại hối sẽ được tính khi bạn tạo đơn hàng nháp. Mức phí này được cố định và sử dụng trên hóa đơn bất kể tỷ giá hối đoái có thay đổi hay không. Tuy nhiên, nếu bạn lưu đơn hàng thành bản nháp và chỉnh sửa sau đó, thì giá trên toàn bộ đơn hàng sẽ được cập nhật với tỷ giá ngoại hối hiện hành tại thời điểm chỉnh sửa.

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều định giá và đơn vị tiền tệ cho một đơn hàng nháp, hãy thay đổi định giá và xem lại các ảnh hưởng sau của việc thay đổi định giá cho đơn hàng:

 • Thuế đã bao gồm hoặc khấu trừ khỏi giá mặt hàng. Ví dụ: Đơn hàng có thị trường Hoa Kỳ không bao gồm thuế trong giá, nhưng các đơn hàng có thị trường Đức bao gồm thuế trong giá.
 • Thuế suất thay đổi theo thị trường. Khi thanh toán, nếu khách hàng thay đổi địa chỉ giao hàng thành địa chỉ nằm ngoài thị trường, thuế suất chính xác đối với địa chỉ giao hàng của khách hàng sẽ bị tính thuế, nhưng thị trường cho đơn hàng có cài đặt bao gồm thuế hoặc không bao gồm thuế sẽ không thay đổi.
 • Nếu bạn sử dụng dịch vụ bên thứ ba để xác định tỷ giá ngoại hối cho thị trường, giá của đơn hàng được xác định theo tỷ giá hối đoái của dịch vụ. Tuy nhiên, mức phí mà Shopify Payments sử dụng để tính khoản quyết toán sẽ dựa trên thị trường được chọn trong Shopify. Do đó, số tiền phải thu cho đơn hàng có thể khác với số tiền bạn nhận được khi thanh toán. Để biết thêm thông tin, tham khảo chuyển đổi đơn vị tiền tệ và tỷ giá hối đoái.
 • Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất (MSRP): Nếu bạn có nghĩa vụ bán sản phẩm theo MSRP trong thị trường của khách hàng, bạn có thể vi phạm hợp đồng nếu chuyển đổi thị trường và sử dụng giá thị trường thay thế.

Thay đổi thị trường cho đơn hàng

Nếu bạn sử dụng Shopify International và muốn thay đổi giá và đơn vị tiền tệ của đơn hàng, bạn cần thay đổi định giá. Mục Thị trường của đơn hàng chỉ hiển thị khi có thị trường khác ngoài thị trường chính được kích hoạt. Nếu muốn đổi sang định giá thị trường cụ thể thì bạn cần kích hoạt thị trường đó và đơn vị tiền tệ địa phương cho thị trường đó.

Trước khi thay đổi định giá, đảm bảo xem xét tác động của việc thay đổi định giá.

Bước:

Giá đơn hàng hiển thị bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng, trừ khi bạn thực hiện những thay đổi tùy chỉnh sau đối với đơn hàng:

 • Nếu bạn thêm ưu đãi giảm giá tùy chỉnh cho đơn hàng hoặc mục hàng, Giá trị giảm giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 • Nếu bạn thêm giá vận chuyển tùy chỉnh, Giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 • Nếu bạn thêm mặt hàng tùy chỉnh, Giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Sau khi bạn thực hiện những thay đổi tùy chỉnh này, những thay đổi sẽ hiển thị trên đơn hàng theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Xóa đơn hàng nháp

Bạn có thể xóa đơn hàng nháp bất kể đơn hàng nháp đang mở hay đã hoàn tất. Việc xóa đơn hàng nháp đã hoàn tất sẽ không xóa đơn hàng đã tạo từ đơn hàng nháp đó.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí