Kiểm tra thiết lập B2B

Sau khi tạo công ty và danh mục, bạn có thể kiểm tra trải nghiệm bằng cách đặt đơn hàng kiểm tra.

Các bước thực hiện:

  1. Trong một công ty hiện có, tạo hồ sơ khách bạn có thể sử dụng để đăng nhập với tư cách khách hàng B2B.
  2. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn đặt đơn hàng kiểm tra bằng giao dịch mô phỏng, hãy hủy kích hoạt cổng thanh toán và kích hoạt Cổng Bogus của Shopify.
  3. Đăng nhập vào cửa hàng với tư cách khách hàng bằng hồ sơ khách hàng B2B bạn đã tạo.
  4. Đặt đơn hàng kiểm tra.

Khi bạn đặt đơn hàng kiểm tra, đảm bảo rằng giá hiển thị là giá bạn dự kiến và các điều khoản thanh toán được đưa ra đúng như kỳ vọng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí