Khách hàng B2B

Bạn có thể thêm khách hàng B2B vào một công ty và địa điểm công ty. Bạn cũng có thể di chuyển khách hàng B2B và lịch sử đặt hàng sang một công ty.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí