Di chuyển khách hàng sang công ty B2B

Khi thêm khách hàng hiện tại vào công ty, bạn cũng có thể di chuyển lịch sử đặt hàng của họ sang công ty và địa điểm công ty. Điều này cho phép bạn thêm khách hàng D2C (trực tiếp đến người tiêu dùng) hiện có và lịch sử đặt hàng của họ vào một công ty hiện có.

Những lưu ý khi di chuyển khách hàng và lịch sử đặt hàng của họ sang một công ty

Xem xét các lưu ý sau đây trước khi di chuyển khách hàng và lịch sử đặt hàng của họ sang một địa điểm công ty:

 • Bạn chỉ có thể di chuyển đơn hàng D2C (bán trực tiếp cho người tiêu dùng) sang một công ty. Các đơn hàng B2B vẫn nằm trong công ty tạo các đơn hàng đó.
 • Bạn không thể di chuyển đơn hàng đã hủy hoặc đã xóa.
 • Bạn không thể chia nhỏ đơn hàng cho nhiều địa điểm của công ty, bạn cần chọn một địa điểm của công ty để di chuyển đơn hàng đến đó.
 • Bạn chỉ có thể thêm toàn bộ lịch sử đặt hàng của khách hàng vào một công ty chứ không thể di chuyển một phần lịch sử đặt hàng. Nếu lịch sử đặt hàng của khách hàng bao gồm cả đơn hàng B2B và D2C thì chỉ đơn hàng D2C mới được thêm vào công ty.
 • Nếu thao tác chưa đúng, bạn có thể gỡ bỏ khách hàng khỏi công ty. Bạn có thể gỡ đơn hàng ban đầu đã di chuyển cùng khách hàng. Chỉ những đơn hàng đã được di chuyển mới được khôi phục về D2C.

Di chuyển khách hàng và lịch sử đặt hàng của họ từ trang công ty

Di chuyển khách hàng và lịch sử đặt hàng sang một công ty từ hồ sơ khách hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào khách hàng bạn muốn thêm vào công ty.
 3. Trong mục Khách hàng, nhấp vào ⋮ rồi nhấp vào Thêm vào công ty.
 4. Nhấp vào thanh tìm kiếm rồi chọn công ty.
 5. Chọn địa điểm công ty mà bạn muốn thêm khách hàng, sau đó chọn quyền công ty bên cạnh mỗi địa điểm công ty.
 6. Không bắt buộc: Để thêm lịch sử đặt hàng của khách hàng vào địa điểm công ty, chọn Thêm đơn hàng của khách hàng vào địa điểm này.
 7. Không bắt buộc: Để thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B, chọn Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B.
 8. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí