Hiểu rõ về các trạng thái đơn hàng

Đơn hàng có nhiều trạng thái như trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán, trạng thái thực hiện và trạng thái đơn hàng trả lại. Những trạng thái này được dùng để tạo chế độ xem giúp bạn theo dõi tiến độ đơn hàng và tìm đơn hàng cần điều chỉnh.

Bạn có thể lọc đơn hàng bằng cách kết hợp các trạng thái đơn hàng khác nhau.

Trạng thái đơn hàng

Đơn hàng có trạng thái là Mở hoặc Đã lưu trữ nhưng có thể có thêm các trạng thái khác. Đơn hàng đã hủy được lưu trữ sẽ hiển thị trạng thái Đã hủyĐã lưu trữ. Đơn hàng có một hoặc nhiều trạng thái sau:

Trạng thái và mô tả đơn hàng
Trạng thái Mô tả
Chờ xử lý Đơn hàng đã được đặt hoặc tạo. Đơn hàng cần được xử lý, bao gồm xử lý thanh toán, thực hiện hoặc xử lý đơn hàng trả lại.
Đã lưu trữ Đơn hàng đã được lưu trữ thủ công hoặc tự động.
Đã hủy Đơn hàng đã bị hủy. Nếu chưa hoàn hết tiền cho một đơn hàng bị hủy, đơn hàng có thể cần được xử lý thêm.

Trạng thái thanh toán

Trạng thái thanh toán của đơn hàng là một thông tin quan trọng để xác định công việc cần thực hiện cho đơn hàng. Đơn hàng có một hoặc nhiều trạng thái thanh toán sau:

Trạng thái và mô tả thanh toán
Trạng thái Mô tả
Đang chờ xử lý Đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán vì một trong những lý do sau:
  • Khi thanh toán, khách hàng thanh toán bằng phương thức thanh toán khác với thẻ tín dụng. Trong trường hợp này, trạng thái Đang chờ thanh toán cho biết nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã bắt đầu xử lý nhưng cần thời gian để hoàn tất thanh toán. Đơn hàng đã được tạo, khách hàng có thể hoàn tất thanh toán và hàng trong kho sẽ được giữ lại cho đơn hàng, tuy nhiên khoản thanh toán sẽ không được đảm bảo.
  • Bạn tạo một đơn hàng, kiểm tra Hạn thanh toán sau, rồi mới thiết lập điều khoản thanh toán.
  • Cửa hàng của bạn đã kích hoạt phương thức thanh toán thủ công, chẳng hạn như Thu tiền khi giao hàng. Đơn hàng được tạo bằng phương thức thanh toán thủ công.
Đã ủy quyền

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã xác nhận thông tin thanh toán của khách hàng. Trạng thái Được ủy quyền chỉ xuất hiện nếu bạn thu hồi thanh toán thủ công. Đây là tín hiệu để bạn thu hồi thanh toán trước khi hết thời hạn ủy quyền. Trạng thái thanh toán Được ủy quyền được sử dụng với khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và một số phương thức thanh toán khác.

Đơn hàng đã được tạo, khách hàng có thể hoàn tất thanh toán và hàng trong kho được giữ lại.

Quá hạn Khoản thanh toán không được thu hồi trước ngày đến hạn được thiết lập trong thời hạn thanh toán của đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán.
Đang hết hạn Sắp hết hạn không phải một trạng thái thanh toán nhưng huy hiệu Sắp hết hạn sẽ xuất hiện trước hạn chót hai ngày để bạn thu hồi thanh toán đối với các đơn hàng có trạng thái thanh toán Được ủy quyền.
Đã hết hạn

Thanh toán không được thu hồi trước ngày đến hạn mà nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đặt cho đơn hàng có trạng thái thanh toán Được ủy quyền.

Một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cung cấp giải pháp thay thế cho thẻ tín dụng và thanh toán bằng tiền mặt sẽ sử dụng trạng thái Đã hết hạn để cho biết họ không thể xử lý khoản thanh toán. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xem xem bạn còn có thể thu hồi thanh toán hay không.

Đã thanh toán Thanh toán được thu hồi tự động hoặc thủ công, hoặc đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán.
Đã hoàn tiền Toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng đã được trả lại cho khách hàng.
Đã hoàn tiền một phần Số tiền đã trả lại cho khách hàng ít hơn tổng số tiền khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng.
Đã thanh toán một phần Bạn đã thu hồi thanh toán theo cách thủ công đối với đơn hàng và thu hồi ít hơn tổng giá trị đơn hàng, tức là số tiền thanh toán.
Đã hủy giá trị Đơn hàng chưa thanh toán đã bị hủy theo cách thủ công.
Chưa thanh toán Trạng thái chưa thanh toán bao gồm các đơn hàng có trạng thái thanh toán là Được ủy quyền, Đang chờ thanh toán, Đã hết hạnĐã thanh toán một phần.

Trạng thái thực hiện

Trạng thái thực hiện của đơn hàng

  • Đã thực hiện
  • Chưa thực hiện
  • Đã thực hiện một phần
  • Đã lên lịch
  • Tạm dừng

Khi được đặt, đơn hàng sẽ có trạng thái thực hiện là Chưa thực hiện, trừ khi bạn đã chọn tự động thu hồi thanh toán và tự động thực hiện tất cả các mục hàng của đơn hàng trong cài đặt thanh toán.

Nếu bạn đã gửi một số chứ không phải tất cả mặt hàng trong đơn hàng, đơn hàng có trạng thái thực hiện là Đã thực hiện một phần. Khi bạn đã gửi tất cả các mặt hàng trong đơn hàng, trạng thái sẽ là Đã thực hiện.

Đơn hàng gói đăng ký trả trước có trạng thái Đã lên lịch đến ngày thực hiện. Khi đến ngày thực hiện, trạng thái đơn hàng cập nhật thành Chưa thực hiện và bạn có thể thực hiện đơn hàng.

Khi khách hàng thấy ưu đãi bán thêm ở bước thanh toán, trạng thái thực hiện đơn hàng tạm thời được đặt thành Tạm dừng. Khi quá trình thực hiện đơn hàng ở trạng thái Tạm dừng, bạn có thể giữ lại hàng trong kho cho đơn hàng nhưng không thể thực hiện đơn hàng cho đến khi kết thúc tình trạng tạm dừng thực hiện và trạng thái thực hiện đơn hàng thay đổi thành Chưa thực hiện.

Quá trình thực hiện bị tạm dừng thủ công sẽ có trạng thái thực hiện là Tạm dừng.

Trạng thái đơn hàng trả lại

Đơn hàng có thể có nhiều đơn hàng trả lại. Trạng thái này xác định tác vụ trả lại quan trọng nhất bạn cần thực hiện. Đơn hàng không có đơn hàng trả lại thì không có trạng thái đơn hàng trả lại. Đơn hàng có ít nhất một đơn hàng trả lại thì có một trong các trạng thái sau:

Trạng thái và mô tả đơn hàng trả lại
Trạng thái Mô tả
Đã yêu cầu trả hàng Đã có yêu cầu trả hàng đối với các mặt hàng trong đơn hàng. Bạn có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trả hàng.
Đơn hàng trả lại đang được xử lý Yêu cầu trả hàng đã được phê duyệt, hoặc đơn hàng trả lại đã được tạo trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể quản lý đơn hàng trả lại, bao gồm trả về kho các mặt hàng trong đơn hàng trả lại, hoặc hoàn tiền.
Đã trả lại Đã hoàn tất trả hàng. Không có tác vụ nào chưa hoàn thành.
Hoàn tất kiểm tra Đã kiểm tra các mặt hàng trong nhãn trả hàng. Bạn có thể hoàn tiền cho nhãn trả hàng sau khi đánh giá kết quả kiểm tra.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí