การเข้าใจสถานะคำสั่งซื้อของคุณ

คำสั่งซื้อจะมีสถานะหลากหลายประเภท เช่น สถานะคำสั่งซื้อ สถานะการชำระเงิน สถานะการจัดการ และสถานะการคืนสินค้า โดยสถานะเหล่านี้ถูกใช้ในการสร้างมุมมองซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อของคุณ ทั้งยังใช้ค้นหาคำสั่งซื้อที่จำเป็นต้องแก้ไขได้

คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อของคุณได้โดยการรวมสถานะคำสั่งซื้อต่างๆ

สถานะคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อมีทั้งแบบ “ค้างส่ง” หรือ “เก็บถาวรแล้ว” แต่สามารถมีสถานะเพิ่มเติมได้ โดยคำสั่งซื้อที่เก็บถาวรแล้วที่ถูกยกเลิกจะแสดงทั้งสถานะ “ยกเลิกแล้ว” และ “เก็บถาวรแล้ว” คำสั่งซื้อมีสถานะต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ:

สถานะคำสั่งซื้อและอธิบาย
สถานะ คำอธิบาย
เปิด มีการสั่งซื้อหรือสร้างคำสั่งซื้อ มีสิ่งที่ต้องทำสำหรับคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงการประมวลการชำระเงิน การจัดการ หรือการประมวลผลการคืนสินค้า
เก็บถาวรแล้ว มีการเก็บคำสั่งซื้อถาวรด้วยตนเองหรือเก็บถาวรโดยอัตโนมัติแล้ว
ยกเลิกแล้ว มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หากยังไม่ได้คืนเงินคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกแบบเต็มจำนวน ก็อาจยังมีสิ่งที่ต้องทำสำหรับคำสั่งซื้อนั้น

สถานะการชำระเงิน

สถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อเป็นส่วนสําคัญของข้อมูลที่เป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องดำเนินการใดกับคำสั่งซื้อหนึ่งๆ บ้าง คำสั่งซื้อมีสถานะการชำระเงินต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ:

สถานะการชำระเงินและคำอธิบาย
สถานะ คำอธิบาย
รอดำเนินการ คำสั่งซื้อมีสถานะการชำระเงินเป็น “รอดำเนินการชำระเงิน” ได้โดยเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้:
  • ในระหว่างขั้นตอนการซื้อชำระเงิน ลูกค้าชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่นอกเหนือจากบัตรเครดิต ในกรณีนี้ สถานะรอดำเนินการชำระเงินบ่งชี้ว่าผู้ให้บริการการชำระเงินได้เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการการชำระเงินให้เสร็จสิ้น โดยระบบสร้างคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้ และมีการสำรองสินค้าคงคลังสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับประกันการชำระเงิน
  • คุณสร้างคำสั่งซื้อ ตรวจสอบการชำระเงินที่จะครบกำหนดในภายหลัง จากนั้นจึงกําหนดระยะเวลาชำระเงิน
  • มีการเปิดใช้งานวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง (เช่น บริการเก็บเงินปลายทาง) สำหรับร้านค้าของคุณ มีการสร้างคำสั่งซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินด้วยตนเอง
ได้รับอนุญาต

ผู้ให้บริการการชำระเงินได้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าของคุณแล้ว สถานะ “ได้รับอนุมัติ” จะแสดงผลเมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง จากนั้นคุณจะต้องจัดเก็บการชำระเงินก่อนที่ช่วงเวลารออนุมัติจะหมดอายุ โดยระบบจะใช้สถานะการชำระเงิน “ได้รับอนุมัติ” กับบัตรเครดิตและวิธีการชำระเงินอื่นบางรายการ

ระบบสร้างคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้ และมีการสำรองสินค้าคงคลังแล้ว

เกินกำหนด ไม่ได้จัดเก็บการชำระเงินก่อนวันครบกําหนดซึ่งได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสถานะการชำระเงินเป็น “รอดำเนินการชำระเงิน”
กำลังจะหมดอายุ “หมดอายุ” ไม่ใช่สถานะการชำระเงิน แต่ระบบจะแสดงเครื่องหมายหมดอายุสองวันก่อนกําหนดเวลาของการจัดเก็บการชำระเงิน โดยจะแสดงบนคำสั่งซื้อที่มีสถานะการชำระเงินเป็น “ได้รับอนุมัติ”
หมดอายุแล้ว

ระบบจะไม่จัดเก็บการชำระเงินก่อนวันที่ที่ผู้ให้บริการการชำระเงินกำหนดไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสถานะการชำระเงินเป็น “ได้รับอนุมัติ”

ผู้ให้บริการการชำระเงินบางรายที่มีวิธีการชำระเงินอื่นนอกเหนือจากบัตรเครดิตและการชำระเงินด้วยเงินสดจะใช้สถานะ “หมดอายุแล้ว” เพื่อบ่งชี้ว่าพวกเขาไม่สามารถประมวลผลการชำระเงินได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณเพื่อดูว่ายังสามารถจัดเก็บการชำระเงินได้อยู่หรือไม่

ชำระแล้ว มีการจัดเก็บการชําระเงินโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง หรือระบบได้ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่า “ชำระเงินแล้ว”
คืนเงินแล้ว จำนวนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระสำหรับคำสั่งซื้อ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้ส่งคืนไปยังลูกค้า
คืนเงินแล้วบางส่วน จํานวนเงินที่คืนให้แก่ลูกค้านั้นน้อยกว่าจํานวนเต็มจํานวนที่ลูกค้าชําระสำหรับคำสั่งซื้อ
ชำระบางส่วน คุณได้จัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง และได้ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระน้อยกว่ามูลค่าเต็มของคำสั่งซื้อ
ยกเลิกแล้ว คำสั่งซื้อที่ไม่ได้ชำระเงินถูกยกเลิกด้วยตนเอง
ยังไม่ชำระ สถานะการชำระเงินที่ยังไม่ได้ชำระประกอบไปด้วยคำสั่งซื้อที่มีสถานะการชำระเงินเป็นได้รับอนุมัติ, รอดำเนินการชำระเงิน, หมดอายุแล้ว และชําระแล้วบางส่วน

สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ

สถานะการจัดการของคำสั่งซื้อ

  • จัดการแล้ว
  • ยังไม่จัดการ
  • จัดการแล้วบางส่วน
  • กำหนดเวลาแล้ว
  • ถูกระงับชั่วคราว

เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีสถานะการจัดการเป็นยังไม่ได้จัดการ เว้นแต่ว่าคุณได้เลือกที่จะจัดเก็บการชำระเงินโดยอัตโนมัติและจัดการสินค้าเฉพาะรายการของคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติในหน้าการตั้งค่าการชำระเงินแล้ว

หากคุณได้จัดส่งสินค้าบางรายการแล้ว แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของสินค้าในคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีสถานะการจัดการสินค้าเป็นจัดการแล้วบางส่วน เมื่อคุณได้จัดส่งสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อแล้วสถานะการจัดการสินค้าจะเปลี่ยนเป็นจัดการแล้ว

คำสั่งซื้อที่สมัครใช้งานแบบชำระเงินล่วงหน้าจะมีสถานะเป็นกำหนดเวลาไว้แล้วจนกว่าจะถึงวันที่จัดการคำสั่งซื้อ เมื่อถึงวันที่จัดการคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเป็นยังไม่ได้จัดการ และคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

เมื่อมีการแสดงข้อเสนอสินค้าที่มีราคาสูงกว่าให้กับลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน สถานะการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกตั้งเป็นถูกระงับชั่วคราวเป็นการชั่วคราว เมื่อการจัดการคำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราว คุณจะยังสามารถสำรองสินค้าคงคลังสำหรับคำสั่งซื้อของคุณไว้ได้ แต่คุณจะไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จนกว่าจะยกเลิกการระงับการจัดการคำสั่งซื้อ และสถานะการจะจัดการคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นยังไม่จัดการ

การจัดการสินค้าที่มีการระงับการจัดการด้วยตนเองจะมีสถานะการจัดการเป็น “ถูกระงับชั่วคราว

สถานะการคืนสินค้า

คำสั่งซื้อสามารถมีการคืนสินค้าสินค้าได้หลายรายการ สถานะนี้จะระบุงานการคืนสินค้าที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องดำเนินการ คำสั่งซื้อที่ไม่มีการคืนสินค้าจะไม่มีสถานะการคืนสินค้า คำสั่งซื้อที่มีการคืนสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการจะมีสถานะดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ:

สถานะการคืนสินค้าและรายละเอียด
สถานะ คำอธิบาย
ส่งคำขอคืนสินค้าแล้ว มีการขอคืนสินค้าในคำสั่งซื้อ คุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอคืนสินค้าได้
กำลังดำเนินการคืนสินค้า คำขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติแล้ว หรือมีการสร้างการคืนสินค้าไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถจัดการการคืนสินค้า รวมถึงการคืนสินค้ากลับสต็อกในการคืนสินค้า หรือให้เงินคืนได้
คืนสินค้าแล้ว การคืนสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีงานค้างใดๆ ที่ต้องทำให้เสร็จ
การตรวจสอบเสร็จสิ้น รายการในการคืนสินค้าได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณสามารถคืนเงินสำหรับการคืนสินค้าหลังจากตรวจสอบผลการตรวจสอบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี