Đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Với Shopify, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ mặc định hiển thị với khách hàng khi họ truy cập cửa hàng trực tuyến của mình. Sản phẩm trên trang quản trị Shopify sẽ được liệt kê bằng đơn vị tiền tệ này và mọi thay đổi bạn thực hiện đối với giá trị của sản phẩm sẽ ngay lập tức xuất hiện trong cửa hàng trực tuyến. Nhờ vậy, bạn có thể cung cấp đơn vị tiền tệ ưu tiên của phân khúc khách hàng trung thành lớn nhất hoặc nhóm khách hàng trung thành mục tiêu.

Khi chọn Shopify Payments làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ nhận tiền quyết toán. Các đơn vị tiền tệ quyết toán bạn có thể chọn tùy thuộc vào địa điểm của cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí