Tìm hiểu về cửa hàng và đơn vị tiền tệ quyết toán

Đơn vị tiền tệ trên trang quản trị Shopify và đơn vị tiền tệ hiển thị với khách hàng trên cửa hàng trực tuyến là đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Đơn vị tiền tệ của khoản tiền gửi từ đơn hàng Shopify Payments là đơn vị tiền tệ quyết toán.

Loại tiền tệ của cửa hàng

Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là đơn vị tiền tệ được sử dụng trên trang quản trị Shopify để định giá sản phẩm và chạy báo cáo. Đây là đơn vị tiền tệ chính mà khách hàng sẽ sử dụng khi mua hàng trong cửa hàng. Bạn có thể chọn đơn vị tiền tệ bất kỳ từ các tùy chọn sẵn có trong phần cài đặt cửa hàng dựa trên địa điểm của nhóm khách hàng trung thành. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Đơn vị tiền tệ quyết toán

Đơn vị tiền tệ quyết toán là đơn vị tiền tệ mà Shopify Payments sử dụng để gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn. Đơn vị tiền tệ này phụ thuộc vào địa điểm của cửa hàng và tài khoản ngân hàng của bạn thường phải ở cùng quốc gia với cửa hàng. Ví dụ: Nếu cửa hàng của bạn ở Canada nhưng bạn muốn nhận thanh toán bằng USD thì tài khoản ngân hàng của bạn cũng phải hỗ trợ đồng USD và có ngân hàng tại Canada hoặc Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với tài khoản ngân hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí