Đang định cấu hình Shopify Payments

Thiết lập thông báo thanh toán

Theo mặc định, Shopify gửi cho bạn email bất cứ khi nào có khoản thanh toán gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Email bao gồm số tiền và đường liên kết đến khoản thanh toán trong cửa hàng để bạn có thể xem đơn hàng và thông tin chi tiết khách hàng đi kèm. Bạn có thể tắt hoặc bật tính năng nhận những email này trong phần cài đặt Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
 2. Trong phần Lịch thanh toán của mục Chi tiết thanh toán, chọn hoặc bỏ chọn Bật thông báo.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập phòng chống gian lận

Shopify Payments có thể thực hiện kiểm tra phân tích gian lận nâng cao để giúp bạn biết liệu đơn hàng có khả năng gian lận hay không. Shopify Payments có hai lớp chống gian lận cho bạn chọn để bật, AVS và CVV:

 • Hệ thống xác minh địa chỉ (AVS) - AVS so sánh phần số của địa chỉ thanh toán, mã bưu điện hoặc mã bưu chính của khách hàng với thông tin trên tệp kèm đơn vị cấp thẻ tín dụng. Điều này giúp giảm đáng kể số lượng gian lận, vì người dùng không được ủy quyền sẽ không có địa chỉ thanh toán chính xác.

 • Giá trị xác minh thẻ (CVV) - CVV là mã số gồm 3 hoặc 4 chữ số ở mặt sau thẻ tín dụng của khách. Công ty thẻ tín dụng cấm việc lưu giữ mã CVV, vì vậy yêu cầu CVV là một cách đảm bảo rằng khách hàng thực sự sở hữu thẻ bên mình. Thông tin thẻ bị đánh cắp từ một cơ sở dữ liệu thương nhân cũng có ít khả năng sử dụng hơn vì không chứa thông tin CVV.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
 2. Trong mục Ngăn chặn gian lận, chọn tùy chọn mà bạn muốn sử dụng để tự động từ chối cước phí.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu bạn thay đổi ngân hàng hoặc nếu thông tin tài khoản ngân hàng thay đổi, bạn có thể cập nhật thông tin trong phần cài đặt Shopify Payments. Bạn cần xác minh thông tin tài khoản ngân hàng cũ để chỉnh sửa thông tin ngân hàng.

Bạn không thể sử dụng thẻ ngân hàng trả trước làm thông tin xác thực tài khoản ngân hàng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
 2. Trong phần Tài khoản thanh toán tại mục Chi tiết thanh toán, nhấp vào Thay đổi tài khoản ngân hàng.
 3. Nhập thông tin tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa sao kê thanh toán của khách hàng

Bạn có thể thay đổi sao kê hiển thị trên hóa đơn thẻ tín dụng của khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch mua trên cửa hàng. Bạn phải thêm số điện thoại để khách hàng gọi bạn nếu xảy ra vấn đề. Bạn cũng có thể thêm tên cửa hàng để khách hàng biết lý do bị trừ tiền trong thẻ tín dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
 2. Trong mục Customer billing statement (Sao kê thanh toán khách hàng), nhập mã mô tả sao kê khách hàng và số điện thoại của bạn, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Cập nhật thông tin chi tiết về thuế

Khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần nhập thông tin chi tiết về thuế. Tất cả doanh nghiệp đều cần gửi mã số thuế. Nếu bạn là doanh nghiệp tư nhân một chủ và không có mã số thuế, bạn có thể gửi Số bảo hiểm xã hội (SIN) hoặc Số an sinh xã hội (SSN) để thay thế.

Nếu mã số thuế bạn gửi không hợp lệ, bạn phải cập nhật. Khi được yêu cầu cập nhật thông tin chi tiết về thuế, bạn sẽ nhận một email từ Shopify và thông báo hiển thị trên trang chủ của trang quản trị Shopify.

Kể từ ngày 24/06/2019, bạn cần liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để cập nhật thông tin chi tiết về thuế.

Báo cáo thuế

Với tư cách thương nhân, bạn phải tuân thủ tất cả quy định hiện hành, bao gồm báo cáo thuế. Tùy theo khu vực pháp lý, Shopify Payments cũng có thể bị yêu cầu báo cáo doanh số của bạn với cơ quan thuế địa phương.

Hoa Kỳ, Úc và Châu Âu có những quy định về báo cáo thuế riêng biệt.

Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, tổ chức quyết toán phải gửi biểu mẫu 1099-K cho IRS nếu bạn đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

 • Đối với các năm trước năm 2022: Bạn nhận được tổng thanh toán trên 20.000 USD và có hơn 200 giao dịch.
 • Đối với năm 2022 trở đi: Bạn nhận được tổng thanh toán trên 600 USD và có số lượng giao dịch bất kỳ.
 • Bạn đáp ứng ngưỡng cá nhân theo quy định tiểu bang.

Shopify phải gửi biểu mẫu 1099-K cho IRS đối với các giao dịch của bạn được xử lý qua Shopify Payments và bạn phải báo cáo những giá trị này khi nộp thuế thu nhập. Biểu mẫu này do Shopify Payments tạo và được cung cấp cho cả bạn lẫn IRS hằng năm. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể truy cập thông tin liên quan đến biểu mẫu 1099-K.

Biểu mẫu bạn nhận được từ Shopify Payments chỉ có các giao dịch do Shopify Payments xử lý. Các giao dịch đã xử lý bằng cổng khác, ví dụ như PayPal, sẽ có trong biểu mẫu riêng do cổng đó cung cấp.

Chủ cửa hàng có thể tải xuống bản sao của 1099-K trong mục thanh toán của trang quản trị Shopify.

Tìm hiểu thêm về biểu mẫu 1099-K trên trang web chính thức của IRS..

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Documents (Tài liệu).
 3. Nhấp vào Download PDF (Tải xuống định dạng PDF) cạnh biểu mẫu thuế 1099-K.

Nếu bạn cần tham khảo danh sách giao dịch sẽ xuất hiện trong biểu mẫu 1099-K, chủ sở hữu cửa hàng có thể tải xuống ở định dạng CSV.

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào Export (Xuất).
 4. Chọn 1099-K Transactions (Giao dịch trong 1099-K).
 5. Chọn phạm vi ngày giao dịch để tải xuống.
 6. Nhấp vào Xuất các mục.

Úc

Tại Úc, bạn cần nộp số tiền thuế GST đã thanh toán trên phí giao dịch với chính phủ. Để lấy thông tin, bạn có thể tải xuống hóa đơn đã tạo, hoặc xuất dữ liệu tệp bằng thông tin giao dịch.

Tải xuống hóa đơn đã tạo

Bạn có thể tải xuống hóa đơn hằng tháng để gửi cùng tờ khai thuế. Mỗi hóa đơn bao gồm tổng tiền thuế GST đã thanh toán cho phí giao dịch đối với tất cả đơn hàng tại cửa hàng trong tháng đó. Tính năng này sử dụng múi giờ UTC, múi giờ này có thể khác với múi giờ của cửa hàng. Nếu bạn muốn báo cáo bằng múi giờ của cửa hàng, bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV. Chỉ chủ cửa hàng mới vào được mục Documents (Tài liệu). Nhân viên không thể truy cập mục này ngay cả khi họ đã được cấp toàn quyền.

Hóa đơn hằng tháng được tạo vào ngày mùng 5 của tháng sau. Ví dụ: Hóa đơn tháng 6 được tạo vào ngày 05/07. Nếu bạn không có giao dịch bằng Shopify Payments trong một tháng, sẽ không có hóa đơn nào được tạo cho tháng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Documents (Tài liệu).
 3. Trên hộp thoại Tax documents (Chứng từ thuế), nhấp vào Download PDF (Tải xuống định dạng PDF) bên cạnh hóa đơn bạn muốn tải xuống.

Bây giờ bạn có thể gửi hóa đơn này cùng tờ khai thuế.

Xuất dữ liệu giao dịch

Bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV. Tệp CSV chứa cột GST dành cho thương nhân Úc.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào nút View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào Export (Xuất). Tệp CSV tải xuống trong trình duyệt của bạn.
 4. Mở tệp CSV trong trình biên tập trang tính.
 5. Cột cuối trong tệp CSV hiển thị số tiền thuế GST đã thu trên mỗi giao dịch.
 6. Sử dụng công cụ SUM để tính tổng số tiền thuế GST bạn đã thu.

Singapore

Tại Singapore, bạn cần nộp số tiền thuế GST đã thanh toán trên phí giao dịch với chính phủ. Để lấy thông tin, bạn có thể tải xuống hóa đơn đã tạo hoặc xuất dữ liệu tệp bằng thông tin giao dịch.

Tải xuống hóa đơn đã tạo

Bạn có thể tải xuống hóa đơn hằng tháng để gửi cùng tờ khai thuế. Mỗi hóa đơn bao gồm tổng tiền thuế GST đã thanh toán cho phí giao dịch đối với tất cả đơn hàng tại cửa hàng trong tháng đó. Tính năng này sử dụng múi giờ UTC, múi giờ này có thể khác với múi giờ của cửa hàng. Nếu bạn muốn báo cáo bằng múi giờ của cửa hàng, bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV. Chỉ chủ cửa hàng mới vào được mục Documents (Tài liệu). Nhân viên không thể truy cập mục này ngay cả khi họ đã được cấp toàn quyền.

Hóa đơn hằng tháng được tạo vào ngày mùng 5 của tháng sau. Ví dụ: Hóa đơn tháng 6 được tạo vào ngày 05/07. Nếu bạn không có giao dịch bằng Shopify Payments trong một tháng, sẽ không có hóa đơn nào được tạo cho tháng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Documents (Tài liệu).
 3. Trên hộp thoại Tax documents (Chứng từ thuế), nhấp vào Download PDF (Tải xuống định dạng PDF) bên cạnh hóa đơn bạn muốn tải xuống.

Bây giờ bạn có thể gửi hóa đơn này cùng tờ khai thuế.

Xuất dữ liệu giao dịch

Bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV. Tệp CSV bao gồm một cột GST cho thương nhân của Singapore.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào nút View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào Export (Xuất). Tệp CSV tải xuống trong trình duyệt của bạn.
 4. Mở tệp CSV trong trình biên tập trang tính.
 5. Cột cuối trong tệp CSV hiển thị số tiền thuế GST đã thu trên mỗi giao dịch.
 6. Sử dụng công cụ SUM để tính tổng số tiền thuế GST bạn đã thu.

Châu Âu

Phí Shopify Payments không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với cửa hàng tại Châu Âu, ngoại trừ Ireland. Bạn có thể cần tính thuế GTGT theo thuế suất hiện hành tại địa phương vào tờ khai thuế GTGT. Để lấy thông tin, bạn có thể tải xuống hóa đơn đã tạo hoặc xuất dữ liệu tệp bằng thông tin giao dịch.

Đối với cửa hàng tại Ireland, thuế GTGT 23% được tính bổ sung vào phí Shopify Payments.

Tải xuống hóa đơn đã tạo

Bạn có thể tải xuống hóa đơn hằng tháng để gửi cùng tờ khai thuế. Mỗi hóa đơn bao gồm tổng tiền thuế GTGT đã thanh toán trên phí giao dịch đối với tất cả đơn hàng thực hiện trong cửa hàng vào tháng đó. Tính năng này sử dụng múi giờ UTC, múi giờ này có thể khác với múi giờ của cửa hàng. Nếu bạn muốn báo cáo bằng múi giờ của cửa hàng, bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV.

Hóa đơn hằng tháng được tạo vào ngày mùng 5 của tháng sau. Ví dụ: Hóa đơn tháng 6 được tạo vào ngày 05/07. Nếu bạn không có giao dịch bằng Shopify Payments trong một tháng, sẽ không có hóa đơn nào được tạo cho tháng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Documents (Tài liệu).
 3. Trên hộp thoại Tax documents (Chứng từ thuế), nhấp vào Download PDF (Tải xuống định dạng PDF) bên cạnh hóa đơn bạn muốn tải xuống.

Bây giờ bạn có thể gửi hóa đơn này cùng tờ khai thuế.

Xuất dữ liệu giao dịch

Bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV. Tệp CSV chứa cột thuế GTGT dành cho thương nhân châu Âu.

Các bước thực hiện:

Để xuất dữ liệu về giao dịch:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào Export (Xuất). Tệp CSV tải xuống trong trình duyệt của bạn.
 4. Mở tệp CSV trong trình biên tập trang tính.
 5. Cột cuối trong tệp CSV hiển thị số tiền thuế GTGT đã thu trên mỗi giao dịch.
 6. Sử dụng công cụ SUM để tính tổng số tiền thuế GTGT bạn đã thu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí