Quản lý yêu cầu bồi hoàn và truy vấn

Khi bạn nhận được yêu cầu bồi hoàn hoặc truy vấn đối với đơn hàng thực hiện bằng Shopify Payments, Shopify sẽ thu thập bằng chứng và gửi đến công ty thẻ tín dụng vào ngày đến hạn. Trước khi Shopify gửi phản hồi, bạn có thể bổ sung bằng chứng trong trang quản trị Shopify. Sau khi gửi bằng chứng, yêu cầu bồi hoàn hoặc truy vấn sẽ được giải quyết trong vòng 120 ngày.

Ngân hàng của chủ thẻ sẽ đưa ra quyết định về yêu cầu bồi hoàn. Shopify không thể tác động hoặc phục hồi quyết định này. Shopify có thể hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp thông tin để tranh chấp cho yêu cầu bồi hoàn. Tham khảo mục Bồi hoàn của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Xem và thêm bằng chứng về yêu cầu bồi hoàn

Các bước thực hiện:

Loại bằng chứng cần bổ sung phụ thuộc vào lý do bồi hoàn.

Xem tất cả yêu cầu bồi hoàn và truy vấn

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhấp vào Filter orders (Lọc đơn hàng).

  3. Từ menu thả xuống Select a filter... (Chọn bộ lọc...), chọn Chargeback and inquiry status (Trạng thái yêu cầu bồi hoàn và truy vấn).

  4. Từ menu thả xuống Select a value... (Chọn giá trị...), chọn Open (mở).

  5. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc).

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn hoặc truy vấn mà Shopify chưa gửi đến công ty thẻ tín dụng.

Trạng thái yêu cầu bồi hoàn

Trạng thái yêu cầu bồi hoàn hoặc truy vấn sẽ cho thấy yêu cầu bồi hoàn hoặc truy vấn đó đang trong giai đoạn xử lý nào. Yêu cầu bồi hoàn hoặc truy vấn có thể rơi vào một trong những tình trạng sau:

  • open (chờ xử lý): Shopify chưa gửi phản hồi. Bạn vẫn có thể bổ sung bằng chứng cho phản hồi.
  • submitted (đã gửi): Công ty thẻ tín dụng đang xem xét bằng chứng và đưa ra quyết định về bồi hoàn hoặc truy vấn.
  • won (đã thắng): Bạn không phải trả tiền bồi hoàn.
  • lost (đã thua): Bạn phải trả tiền bồi hoàn.

Phản hồi yêu cầu bồi hoàn

Bạn có cơ hội tốt nhất để khôi phục doanh số đã mất do yêu cầu bồi hoàn khi sử dụng phản hồi yêu cầu bồi hoàn do Shopify soạn cho từng đơn hàng chịu ảnh hưởng. Bạn có thể bổ sung bằng chứng trực tiếp từ Shopify, sau đó Shopify sẽ gửi đến công ty thẻ tín dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí