Chương trình giám sát gian lận và khiếu nại

Trong số các nghĩa vụ tài chính của bạn đối với mạng lưới thẻ (ví dụ: Visa và Mastercard), bạn cần đảm bảo rằng các khiếu nại (bồi hoàn) và gian lận trong cửa hàng của mình được giữ ở mức chấp nhận được. Nếu số tiền bồi hoàn hoặc gian lận vượt quá ngưỡng do mạng lưới thẻ đặt ra thì bạn có thể sẽ được đưa vào chương trình giám sát khiếu nại và/hoặc gian lận. Khi có mặt trong những chương trình này, bạn có thể phải chịu tiền phạt hằng tháng và các khoản phụ phí.

Chương trình giám sát của Visa

Visa có hai chương trình giám sát, Chương trình giám sát khiếu nại của Visa (VDMP) và Chương trình giám sát gian lận của Visa (VFMP). Mỗi tháng, Visa sẽ đánh giá các giao dịch nhằm xác định xem bạn đã vượt quá ngưỡng để đưa vào chương trình giám sát hay chưa.

Chương trình giám sát của Visa có ba ngưỡng: Cảnh báo sớm, Tiêu chuẩn và Quá mức. Khi thương nhân vượt quá một ngưỡng, họ vẫn ở mức độ theo dõi đó cho đến khi thoát khỏi chương trình. Ví dụ: Cửa hàng của Sven nhận được số tiền bồi hoàn chiếm hơn 0,9% tổng số giao dịch và được đưa vào VDMP ở mức Tiêu chuẩn. Tháng tiếp theo, mức bồi hoàn này tăng lên 2,1%. Con số này vượt quá ngưỡng Quá mức 1,8%. Cửa hàng của Sven sẽ vẫn ở mức độ giám sát Quá mức cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi chương trình, ngay cả khi mức khiếu nại của họ xuống dưới ngưỡng Quá mức 1,8%.

Visa sẽ xóa bạn khỏi chương trình giám sát khi mức độ khiếu nại hoặc gian lận của bạn giảm xuống dưới ngưỡng Tiêu chuẩn trong ba tháng liên tiếp, hay còn gọi là khoảng thời gian giám sát. Nếu bạn vượt quá ngưỡng trong khoảng thời gian giám sát, tiến trình ban đầu sẽ tiếp tục thay vì bắt đầu lại từ đầu. Ví dụ: Cửa hàng của Susan có các giao dịch gian lận chiếm hơn 0,9% tổng số giao dịch và được đưa vào VFMP. Cửa hàng duy trì ở mức này trong sáu tháng. Tháng tiếp theo, mức này giảm xuống 0,6% và cửa hàng bước vào khoảng thời gian giám sát. Tháng sau đó, các giao dịch gian lận chiếm 1,2% tổng số giao dịch. VFMP sẽ tiếp tục vào tháng thứ 7 thay vì bắt đầu từ tháng đầu tiên.

Chương trình giám sát khiếu nại của Visa

VDMP áp dụng cho thương nhân có mức độ bồi hoàn cao bất thường trong tài khoản của họ. Vào đầu mỗi tháng, Visa sẽ đánh giá hoạt động trong tháng trước của bạn để xác định xem bạn có vượt quá ngưỡng Visa đã đặt ra hay không.

Thương nhân sẽ được đưa vào VDMP nếu đạt đến hoặc vượt quá ngưỡng đối với một hoặc cả hai tiêu chí sau:

 • Số lượng khiếu nại: Tổng số giao dịch bị khiếu nại.
 • Tỷ lệ khiếu nại: Tổng tỷ lệ phần trăm các giao dịch bị khiếu nại so với tổng số giao dịch.
Mô tả mức độ giám sát trong VDMP.
Mức độ giám sát Số lượng khiếu nại Tỷ lệ khiếu nại Hình phạt
Cảnh báo sớm 75 0,65% Không có tiền phạt. Có thể thực hiện hành động để giảm số lượng khiếu nại trước khi bắt đầu áp dụng tiền phạt.
Tiêu chuẩn 100 0,9%
 • 1-4 tháng: Không có tiền phạt.
 • 5-9 tháng: 50 USD mỗi khiếu nại.
 • 10-11 tháng: 50 USD mỗi khiếu nại. Thương nhân ngoài Liên minh châu Âu sẽ phải chịu phí đánh giá 25.000 USD. Thương nhân có thể phải trải qua thủ tục kiểm toán.
 • 12 tháng trở lên: 50 USD mỗi khiếu nại. Thương nhân phải chịu phí đánh giá 25.000 USD. Thương nhân có thể phải trải qua thủ tục kiểm toán.
Sau 12 tháng, thương nhân trong chương trình này sẽ có thể bị Visa bãi bỏ tư cách hợp lệ. Nếu bị bãi bỏ tư cách hợp lệ, bạn sẽ không thể xử lý thanh toán bằng Visa nữa.
Quá mức 1.000 1,8%
 • 1-6 tháng: 50 USD mỗi khiếu nại.
 • 7-11 tháng: 50 USD mỗi khiếu nại. Thương nhân ngoài Liên minh châu Âu có thể phải chịu phí đánh giá 25.000 USD.
 • 10-11 tháng: 50 USD mỗi khiếu nại. Thương nhân ngoài Liên minh châu Âu có thể phải chịu phí đánh giá 25.000 USD.
 • 12 tháng trở lên: 50 USD mỗi khiếu nại. Thương nhân có thể phải chịu phí đánh giá 25.000 USD.
Sau 12 tháng, thương nhân sẽ có thể bị Visa bãi bỏ tư cách hợp lệ. Nếu bị bãi bỏ tư cách hợp lệ, bạn sẽ không thể xử lý thanh toán bằng Visa nữa.

Chương trình giám sát gian lận của Visa

VFMP áp dụng cho thương nhân có số lượng gian lận quá lớn trong tài khoản của họ. Gian lận nghĩa là giao dịch không được chủ thẻ ủy quyền. Gian lận không giống bồi hoàn, mặc dù giao dịch gian lận thường dẫn đến tiền bồi hoàn do chủ thẻ yêu cầu. Vào đầu mỗi tháng, Visa sẽ đánh giá hoạt động trong tháng trước của bạn để xác định xem bạn có vượt quá ngưỡng Visa đã đặt ra hay không.

Thương nhân sẽ được đưa vào VFMP nếu đạt đến hoặc vượt quá ngưỡng đối với một hoặc cả hai tiêu chí sau:

 • Khối lượng gian lận: Tổng số tiền giao dịch gian lận bằng USD.
 • Tỷ lệ gian lận: Tổng tỷ lệ phần trăm giao dịch gian lận so với tổng số giao dịch.

Bảng dưới đây liệt kê các ngưỡng và hình phạt của VFMP.

Mô tả mức độ giám sát trong VFMP.
Mức độ giám sát Khối lượng gian lận Tỷ lệ gian lận Hình phạt
Cảnh báo sớm 50.000 USD 0,65% Không có tiền phạt. Có thể thực hiện hành động để giảm số lượng gian lận trước khi bắt đầu áp dụng tiền phạt.
Tiêu chuẩn 75.000 USD 0,9% Thương nhân Hoa Kỳ sẽ mất quyền chuyển đổi trách nhiệm đối với giao dịch 3D Secure ngay lập tức. Thương nhân tại các quốc gia và khu vực khác sẽ mất quyền chuyển đổi trách nhiệm vào tháng thứ năm. Quyền chuyển đổi trách nhiệm sẽ không được khôi phục cho đến khi thương nhân thoát khỏi chương trình này bằng cách giảm mức độ gian lận và hoàn thành thời gian giám sát ba tháng.

 • 1-4 tháng: Không có tiền phạt.
 • 5-6 tháng: 25.000 USD.
 • 7-9 tháng: 50.000 USD.
 • 10-12 tháng: 75.000 USD.
Sau 12 tháng, thương nhân sẽ có thể bị Visa bãi bỏ tư cách hợp lệ. Nếu bị bãi bỏ tư cách hợp lệ, bạn sẽ không thể xử lý thanh toán bằng Visa nữa.
Quá mức 250.000 USD 1,8% Thương nhân bên ngoài Hoa Kỳ mất quyền chuyển đổi trách nhiệm đối với giao dịch 3D Secure ngay lập tức. Quyền chuyển đổi trách nhiệm sẽ không được khôi phục cho đến khi thương nhân thoát khỏi chương trình này bằng cách giảm mức độ gian lận và hoàn thành thời gian giám sát ba tháng.

 • 1-3 tháng: 10.000 USD.
 • 4-6 tháng: 25.000 USD.
 • 7-9 tháng: 50.000 USD.
 • 10-12 tháng: 75.000 USD.
 • 12 tháng trở lên: hơn 75.000 USD.
Sau 12 tháng, thương nhân sẽ có thể bị Visa bãi bỏ tư cách hợp lệ. Nếu bị bãi bỏ tư cách hợp lệ, bạn sẽ không thể xử lý thanh toán bằng Visa nữa.

Chương trình giám sát gian lận của Visa (chỉ 3DS dành cho thương nhân Hoa Kỳ)

Visa có chương trình VFMP dành riêng cho thương nhân Hoa Kỳ có số tiền gian lận 3D Secure nội địa quá lớn trong tài khoản của họ. Vào đầu mỗi tháng, Visa sẽ đánh giá hoạt động trong tháng trước của bạn để xác định xem bạn có vượt quá ngưỡng Visa đã đặt ra hay không.

Thương nhân Hoa Kỳ sẽ được đưa vào 3DS VFMP nếu đạt đến hoặc vượt quá ngưỡng đối với tất cả các tiêu chí sau:

 • Khối lượng gian lận: Tổng số tiền giao dịch gian lận Visa 3DS nội địa bằng USD.
 • Tỷ lệ gian lận: Tổng tỷ lệ phần trăm các giao dịch gian lận so với tổng số giao dịch 3DS nội địa.
Mô tả mức độ giám sát trong VFMP 3DS chỉ dành cho Hoa Kỳ.
Mức độ giám sát Khối lượng gian lận Tỷ lệ gian lận Hình phạt
Cảnh báo sớm 50.000 USD 0,5% Không có tiền phạt. Có thể thực hiện hành động để giảm số lượng gian lận trước khi bắt đầu áp dụng tiền phạt.
Tiêu chuẩn 75.000 USD 0,9% Không có tiền phạt, nhưng thương nhân sẽ mất quyền chuyển đổi trách nhiệm đối với giao dịch 3D Secure. Quyền chuyển đổi trách nhiệm sẽ không được khôi phục cho đến khi thương nhân thoát khỏi chương trình này bằng cách giảm mức độ gian lận và hoàn thành thời gian giám sát ba tháng.

Chương trình giám sát gian lận của Visa (Thương nhân kỹ thuật số)

Visa cũng có chương trình VFMP dành riêng cho thương nhân bán hàng hóa kỹ thuật số. Chương trình này đang trong giai đoạn tư vấn và sẽ hoạt động kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Chương trình này tác động đến thương nhân có mã danh mục thương nhân sau:

 • 5735 — Cửa hàng băng đĩa
 • 5815 — Phương tiện hàng hóa kỹ thuật số — Sách, Phim, Tác phẩm nghệ thuật/hình ảnh kỹ thuật số, Âm nhạc
 • 5816 — Hàng kỹ thuật số — Trò chơi
 • 5817 — Hàng kỹ thuật số — Ứng dụng (Không bao gồm trò chơi)
 • 5818 — Hàng kỹ thuật số — Thương nhân bán hàng kỹ thuật số lớn

Vào đầu mỗi tháng, Visa sẽ đánh giá hoạt động trong tháng trước của bạn để xác định xem bạn có vượt quá ngưỡng Visa đã đặt ra hay không.

Thương nhân sẽ được đưa vào VFMP hàng hóa kỹ thuật số nếu đạt đến hoặc vượt quá ngưỡng đối với tất cả các tiêu chí sau:

 • Khối lượng gian lận: Tổng số tiền giao dịch gian lận bằng USD.
 • Số lượng gian lận: Tổng số giao dịch gian lận.
 • Tỷ lệ gian lận: Tổng tỷ lệ phần trăm giao dịch gian lận so với tổng số giao dịch.
Mô tả mức độ giám sát trong VFMP hàng hóa kỹ thuật số.
Mức độ giám sát Khối lượng gian lận Số lượng gian lận Tỷ lệ gian lận Hình phạt
Cảnh báo sớm 15.000 USD 150 0,45% Không có tiền phạt. Có thể thực hiện hành động để giảm số lượng gian lận trước khi bắt đầu áp dụng tiền phạt.
Tiêu chuẩn 25.000 USD 300 0,9% Thương nhân sẽ mất quyền chuyển đổi trách nhiệm đối với giao dịch 3D Secure vào tháng thứ năm. Quyền chuyển đổi trách nhiệm sẽ không được khôi phục cho đến khi thương nhân thoát khỏi chương trình này bằng cách giảm mức độ gian lận và hoàn thành thời gian giám sát ba tháng.

 • 1-4 tháng: Không có tiền phạt.
 • 5-6 tháng: 25.000 USD.
 • 7-9 tháng: 50.000 USD.
 • 10-12 tháng: 75.000 USD.
 • 12 tháng trở lên: 75.000 USD.
Sau 12 tháng, thương nhân sẽ có thể bị Visa bãi bỏ tư cách hợp lệ. Nếu bị bãi bỏ tư cách hợp lệ, bạn sẽ không thể xử lý thanh toán bằng Visa nữa.

Chương trình giám sát của Mastercard

Mastercard có hai chương trình giám sát, Chương trình bồi hoàn quá mức (ECP) và chương trình tuân thủ Thương nhân gian lận quá mức (EFM). Mỗi tháng, Mastercard sẽ đánh giá các giao dịch nhằm xác định xem bạn đã vượt quá ngưỡng để đưa vào chương trình giám sát hay chưa.

ECP có hai mức độ: Thương nhân bồi hoàn quá mức (ECM) và Thương nhân bồi hoàn mức độ quá cao (HECM).

Mastercard sẽ xóa bạn khỏi ECM khi mức độ khiếu nại của bạn giảm xuống dưới ngưỡng ECM trong ba tháng liên tiếp. Để thoát khỏi EFM, bạn cần tránh tối thiểu một trong các điều kiện trong ba tháng liên tiếp.

Chương trình bồi hoàn quá mức của Mastercard

Thương nhân sẽ được đưa vào ECP nếu đạt đến hoặc vượt quá ngưỡng đối với cả hai tiêu chí sau:

 • Số lượng khiếu nại: Tổng số giao dịch bị khiếu nại.
 • Tỷ lệ khiếu nại: Tổng tỷ lệ phần trăm các giao dịch bị khiếu nại so với tổng số giao dịch.
Mô tả mức độ giám sát trong các chương trình giám sát bồi hoàn của Mastercard.
Mức độ giám sát Số lượng khiếu nại Tỷ lệ khiếu nại Hình phạt
ECM 100-299 1,5%-2,99%
 • 1 tháng: Không có tiền phạt.
 • 2 tháng: 1.000 USD.
 • 3 tháng: 2.000 USD.
 • 4-6 tháng: 5.000 USD, kèm đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành.
 • 7-11 tháng: 25.000 USD, kèm đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành.
 • 12-18 tháng: 50.000 USD, kèm đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành.
 • 19 tháng trở lên: 100.000 USD, kèm đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành.
Sau bốn tháng, thương nhân phải trải qua thủ tục đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành. Đánh giá này sẽ thêm 5 USD tiền phí cho mỗi khoản bồi hoàn sau lần bồi hoàn thứ 300 trong một tháng.
HECM 300 trở lên 3%
 • 1 tháng: Không có tiền phạt.
 • 2 tháng: 1.000 USD.
 • 3 tháng: 2.000 USD.
 • 4-6 tháng trở lên: 10.000 USD, kèm đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành.
 • 7-11 tháng: 50.000 USD, kèm đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành.
 • 12-18 tháng: 100.000 USD, kèm đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành.
 • 19 tháng trở lên: 200.000 USD, kèm đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành.
Sau bốn tháng, thương nhân phải trải qua thủ tục đánh giá khả năng khôi phục của tổ chức phát hành. Đánh giá này sẽ thêm 5 USD tiền phí cho mỗi khoản bồi hoàn sau lần bồi hoàn thứ 300 trong một tháng.

Chương trình tuân thủ Thương nhân gian lận quá mức của Mastercard

Quy trình xác định thương nhân được đưa vào EFM của Mastercard tương tự cách tính toán của họ đối với ECP không, ngoại trừ việc phí bồi hoàn do gian lận chỉ được tính bằng tiền bồi hoàn do gian lận.

Thương nhân sẽ được đưa vào chương trình EFM nếu đạt đến hoặc vượt quá ngưỡng đối với tất cả các tiêu chí sau:

 • Số lượng khoản thanh toán: Tổng số lượng giao dịch thanh toán Mastercard thương mại điện tử.
 • Khối lượng gian lận: Tổng số tiền bồi hoàn do gian lận bằng USD, được tính theo mã lý do khiếu nại (mã lý do 4837 và 4863).
 • Tỷ lệ gian lận: Tổng tỷ lệ phần trăm giao dịch gian lận so với tổng số giao dịch.
 • Tỷ lệ 3DS: Tổng tỷ lệ phần trăm các giao dịch thanh toán 3DS Mastercard so với tổng số giao dịch thanh toán.
Mô tả việc giám sát trong EFM.
Số lượng khoản thanh toán lớn hơn Khối lượng gian lận lớn hơn Tỷ lệ bồi hoàn do gian lận lớn hơn Tổng tỷ lệ 3DS nhỏ hơn Hình phạt
1.000 trở lên 50.000 trở lên 0,50% trở lên
 • 10% tổng số giao dịch Mastercard (quốc gia không quy định)
 • 50% tổng số giao dịch Mastercard (quốc gia quy định)
 • 1 tháng: Không có tiền phạt.
 • 2 tháng: 500 USD.
 • 3 tháng: 1.000 USD.
 • 4-6 tháng: 5.000 USD.
 • 7-11 tháng: 25.000 USD.
 • 12-18 tháng: 50.000 USD.
 • 19 tháng trở lên: 100.000 USD.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí