Programy monitorowania oszustw i sporów

W ramach swoich obowiązków finansowych związanych z sieciami kart (np. Visa i Mastercard) musisz utrzymywać akceptowalny poziom spraw spornych (obciążeń zwrotnych) i oszustw w swoim sklepie. Jeśli liczba obciążeń zwrotnych lub oszustw przekroczy progi ustawione przez sieci kart, Twój sklep może zostać objęty programem monitorowania sporów i/lub oszustw. W ramach tych programów możesz ponieść miesięczne kary finansowe i dodatkowe opłaty.

Programy monitorowania firmy Visa

Visa ma dwa programy monitorowania: Visa Dispute Monitoring Program (VDMP) oraz Visa Fraud Monitoring Program (VFMP). Co miesiąc Visa sprawdza transakcje, aby ustalić, czy przekroczony został próg powodujący objęcie programem monitorowania.

Dla programów monitorowania Visa określone są trzy zestawy progów: Early Warning, Standard i Excessive. Gdy sprzedawca przekroczy próg, pozostanie na tym poziomie monitorowania, dopóki nie opuści programu. Przykład: obciążenia zwrotne w sklepie Svena stanowią ponad 0,9% sumy wszystkich zrealizowanych w nim transakcji i sklep zostaje objęty programem VDMP na poziomie Standard. W następnym miesiącu poziom obciążeń zwrotnych rośnie do 2,1%. Przekracza to próg dla poziomu Excessive wynoszący 1,8%. Sklep Svena pozostaje na poziomie monitorowania Excessive do momentu całkowitego opuszczenia programu, nawet jeśli sprawy sporne w tym sklepie spadną poniżej progu 1,8%.

Visa usuwa Cię z programu monitorowania, gdy poziom sporów lub oszustw jest niższy niż próg Standard przez trzy kolejne miesiące określane jako okres monitorowania. W przypadku przekroczenia progu w okresie monitorowania pierwotna oś czasu zostanie wznowiona, a nie rozpoczęta od nowa. Przykład: w sklepie Susan oszukańcze transakcje stanowią ponad 0,9% wszystkich zrealizowanych w nim transakcji i sklep zostaje objęty programem VFMP. Pozostaje na tym poziomie przez sześć miesięcy. W następnym miesiącu poziom ten spada do 0,6%, co powoduje wejście w okres monitorowania. Miesiąc później transakcje oszukańcze stanowią 1,2% wszystkich transakcji. VFMP jest wznawiany w siódmym miesiącu, zamiast zaczynać się od nowa od pierwszego miesiąca.

Visa Dispute Monitoring Program (Program monitorowania sporów firmy Visa)

VDMP dotyczy sprzedawców z wyjątkowo wysokim poziomem obciążeń zwrotnych na ich koncie. Na początku każdego miesiąca Visa sprawdza działania z poprzedniego miesiąca, aby ustalić, czy przekraczają ustalone progi.

Sprzedawcy są obejmowani programem VDMP po osiągnięciu lub przekroczeniu progów jednego lub obu poniższych kryteriów:

 • Liczba sporów: Łączna liczba transakcji, które zostały zakwestionowane.
 • Wskaźnik sporów: Całkowity odsetek spornych transakcji w stosunku do łącznej liczby transakcji.
Opisy poziomów monitorowania w programie VDMP.
Poziom monitorowania Liczba sporów Wskaźnik sporów Kary
Early warning 75 0,65% Bez kar. Można podjąć działania mające na celu zmniejszenie liczby sporów, zanim zastosowane zostaną kary finansowe.
Standard 100 0,9%
 • 1-4 miesiące: Bez kar.
 • 5-9 miesięcy: 50 USD za spór.
 • 10-11 miesięcy: 50 USD za spór. Sprzedawcy spoza Unii Europejskiej podlegają opłacie weryfikacyjnej w wysokości 25 000 USD. Sprzedawcy mogą podlegać audytowi.
 • 12+ miesięcy: 50 USD za spór. Sprzedawcy podlegają opłacie weryfikacyjnej w wysokości 25 000 USD. Sprzedawcy mogą podlegać audytowi.
Po 12 miesiącach sprzedawcy objęci tym programem mogą zostać wykluczeni przez firmę Visa. W przypadku wykluczenia nie można już przetwarzać płatności za pomocą kart Visa.
Excessive 1000 1,8%
 • 1-6 miesięcy: 50 USD za spór.
 • 7-11 miesięcy: 50 USD za spór. Sprzedawcy spoza Unii Europejskiej mogą podlegać opłacie weryfikacyjnej w wysokości 25 000 USD.
 • 10-11 miesięcy: 50 USD za spór. Sprzedawcy spoza Unii Europejskiej mogą podlegać opłacie weryfikacyjnej w wysokości 25 000 USD.
 • 12+ miesięcy: 50 USD za spór. Sprzedawcy mogą podlegać opłacie weryfikacyjnej w wysokości 25 000 USD.
Po 12 miesiącach sprzedawcy objęci mogą zostać wykluczeni przez firmę Visa. W przypadku wykluczenia nie można już przetwarzać płatności za pomocą kart Visa.

Visa Fraud Monitoring Program (Program monitorowania oszustw firmy Visa)

VFMP dotyczy sprzedawców, którzy mają na swoim koncie nadmierne liczby oszustw. Oszustwo jest definiowane jako transakcja, która nie jest autoryzowana przez posiadacza karty. Nie jest to to samo, co obciążenie zwrotne, aczkolwiek oszukańcze transakcje często prowadzą do zainicjowania obciążenia zwrotnego przez posiadacza karty. Na początku każdego miesiąca Visa sprawdza działania z poprzedniego miesiąca, aby ustalić, czy przekraczają ustalone progi.

Sprzedawcy są obejmowani programem VFMP po osiągnięciu lub przekroczeniu progów jednego lub obu poniższych kryteriów:

 • Wolumen oszustw: Łączna kwota oszukańczych transakcji w USD.
 • Wskaźnik oszustw: Całkowity odsetek oszukańczych transakcji w stosunku do łącznej liczby transakcji.

W poniższej tabeli wymieniono progi i kary dotyczące programu VFMP.

Opisy poziomów monitorowania w VFMP.
Poziom monitorowania Wolumen oszustw Wskaźnik oszustw Kary
Early warning 50 000 USD 0,65% Bez kar. Można podjąć działania mające na celu zmniejszenie liczby oszustw, zanim zastosowane zostaną kary finansowe.
Standard 75 000 USD 0,9% Sprzedawcy z USA natychmiast tracą ochronę polegającą na przeniesieniu odpowiedzialności w zakresie transakcji 3D Secure. Sprzedawcy w innych krajach i regionach tracą ochronę polegającą na przeniesieniu odpowiedzialności w piątym miesiącu. Przeniesienie odpowiedzialności jest przywracane dopiero po usunięciu sprzedawcy z programu na skutek obniżenia się poziomów oszustw i po upływie trzymiesięcznego okresu monitorowania.

 • 1-4 miesiące: Bez kar.
 • 5-6 miesięcy: 25 000 USD.
 • 7-9 miesięcy: 50 000 USD.
 • 10-12 miesięcy: 75 000 USD.
Po 12 miesiącach sprzedawcy objęci mogą zostać wykluczeni przez firmę Visa. W przypadku wykluczenia nie można już przetwarzać płatności za pomocą kart Visa.
Excessive 250 000 USD 1,8% Sprzedawcy spoza USA tracą natychmiast ochronę polegającą na przeniesieniu odpowiedzialności w zakresie transakcji 3D Secure. Przeniesienie odpowiedzialności jest przywracane dopiero po usunięciu sprzedawcy z programu na skutek obniżenia się poziomów oszustw i po upływie trzymiesięcznego okresu monitorowania.

 • 1-3 miesiące: 10 000 USD.
 • 4-6 miesięcy: 25 000 USD.
 • 7-9 miesięcy: 50 000 USD.
 • 10-12 miesięcy: 75 000 USD.
 • 12+ miesięcy: 75 000+ USD.
Po 12 miesiącach sprzedawcy objęci mogą zostać wykluczeni przez firmę Visa. W przypadku wykluczenia nie można już przetwarzać płatności za pomocą kart Visa.

Visa Fraud Monitoring Program (3DS tylko dla sprzedawców z USA)

Program VFMP firmy Visa jest przeznaczony specjalnie dla sprzedawców z USA, którzy mają na swoim koncie nadmierną liczbę krajowych oszustw 3D Secure. Na początku każdego miesiąca Visa sprawdza działania z poprzedniego miesiąca, aby ustalić, czy przekraczają ustalone progi.

Sprzedawcy z USA są obejmowani programem 3DS VFMP po osiągnięciu lub przekroczeniu progów wszystkich poniższych kryteriów:

 • Wolumen oszustw: Łączna kwota oszukańczych krajowych transakcji 3DS zrealizowanych przy użyciu kart Visa w USD.
 • Wskaźnik oszustw: Całkowity odsetek oszukańczych transakcji w stosunku do łącznej liczby krajowych transakcji 3DS.
Opisy poziomów monitorowania w programie VFMP dotyczącym transakcji 3DS realizowanych w USA.
Poziom monitorowania Wolumen oszustw Wskaźnik oszustw Kary
Early warning 50 000 USD 0,5% Bez kar. Można podjąć działania mające na celu zmniejszenie liczby oszustw, zanim zastosowane zostaną kary finansowe.
Standard 75 000 USD 0,9% Bez kar, ale sprzedawcy tracą ochronę polegającą na przeniesieniu odpowiedzialności w zakresie transakcji 3D Secure. Przeniesienie odpowiedzialności jest przywracane dopiero po usunięciu sprzedawcy z programu po obniżeniu się poziomów oszustw i upływie trzymiesięcznego okresu monitorowania.

Visa Fraud Monitoring Program (sprzedawcy cyfrowi)

Visa ma również program VFMP przeznaczony specjalnie dla sprzedawców, którzy prowadzą sprzedaż towarów cyfrowych. Program ten znajduje się w fazie konsultacji i będzie aktywny od 1 kwietnia 2024 roku. Dotyczy on sprzedawców z poniższymi kodami kategorii sprzedawców:

 • 5735 — Sklepy z nagraniami
 • 5815 — Media cyfrowe — Książki, filmy, cyfrowe dzieła sztuki/obrazy, muzyka
 • 5816 — Towary cyfrowe — Gry
 • 5817 — Towary cyfrowe — Aplikacje (nie dotyczy gier)
 • 5818 — Towary cyfrowe — Duży sprzedawca towarów cyfrowych

Na początku każdego miesiąca Visa sprawdza działania z poprzedniego miesiąca, aby ustalić, czy przekraczają ustalone progi.

Sprzedawcy są obejmowani programem VFMP dotyczącym produktów cyfrowych po osiągnięciu lub przekroczeniu progów wszystkich poniższych kryteriów:

 • Wolumen oszustw: Łączna kwota oszukańczych transakcji w USD.
 • Liczba oszustw: Łączna liczba oszukańczych transakcji.
 • Wskaźnik oszustw: Całkowity odsetek oszukańczych transakcji w stosunku do łącznej liczby transakcji.
Opisy poziomów monitorowania w programie VFMP dotyczącym towarów cyfrowych.
Poziom monitorowania Wolumen oszustw Liczba oszustw Wskaźnik oszustw Kary
Early warning 15 000 USD 150 0,45% Bez kar. Można podjąć działania mające na celu zmniejszenie liczby oszustw, zanim zastosowane zostaną kary finansowe.
Standard 25 000 USD 300 0,9% Sprzedawcy tracą w piątym miesiącu ochronę polegającą na przeniesieniu odpowiedzialności w zakresie transakcji 3D Secure. Przeniesienie odpowiedzialności jest przywracane dopiero po usunięciu sprzedawcy z programu na skutek obniżenia się poziomów oszustw i po upływie trzymiesięcznego okresu monitorowania.

 • 1-4 miesiące: Bez kar.
 • 5-6 miesięcy: 25 000 USD.
 • 7-9 miesięcy: 50 000 USD.
 • 10-12 miesięcy: 75 000 USD.
 • ponad 12 miesięcy: 75 000 USD.
Po 12 miesiącach sprzedawcy objęci mogą zostać wykluczeni przez firmę Visa. W przypadku wykluczenia nie można już przetwarzać płatności za pomocą kart Visa.

Programy monitorowania Mastercard

Mastercard ma dwa programy monitorowania: Excessive Chargeback Program (ECP) oraz program zgodności z przepisami Excessive Fraud Merchant (EFM). Co miesiąc Mastercard sprawdza transakcje, aby ustalić, czy przekroczony został próg powodujący objęcie programem monitorowania.

ECP ma dwa poziomy: Excessive Chargeback Merchant (ECM) oraz High Excessive Chargeback Merchant (HECM).

Mastercard usuwa Cię z ECM, gdy poziom sporów jest niższy niż progi ECM przez trzy kolejne miesiące. Aby zostać usuniętym z EFM, musisz unikać co najmniej jednego z warunków przez trzy kolejne miesiące.

Mastercard Excessive Chargeback Program

Sprzedawcy są obejmowani programem ECP po osiągnięciu lub przekroczeniu progów obu poniższych kryteriów:

 • Liczba sporów: Łączna liczba transakcji, które zostały zakwestionowane.
 • Wskaźnik sporów: Całkowity odsetek spornych transakcji w stosunku do łącznej liczby transakcji.
Opisy poziomów monitorowania w Mastercard w programach monitorowania obciążeń zwrotnych firmy Mastercard.
Poziom monitorowania Liczba sporów Wskaźnik sporów Kary
ECM 100-299 1,5%-2,99%
 • 1 miesiąc: Bez kar.
 • 2 miesiące: 1 000 USD.
 • 3 miesiące: 2000 USD.
 • 4-6 miesięcy: 5 000 USD plus opłata Issuer Recovery Assessment.
 • 7-11 miesięcy: 25 000 USD plus opłata Issuer Recovery Assessment.
 • 12-18 miesięcy: 50 000 USD plus opłata Issuer Recovery Assessment.
 • 19+ miesięcy: 100 000 USD plus opłata Issuer Recovery Assessment.
Po upływie czterech miesięcy sprzedawcy podlegają opłacie Issuer Recovery Assessment. Jest to dodatkowa opłata w wysokości 5 USD za każde obciążenie zwrotne po przekroczeniu liczby 300 obciążeń zwrotnych w danym miesiącu.
HECM 300+ 3%
 • 1 miesiąc: Bez kar.
 • 2 miesiące: 1 000 USD.
 • 3 miesiące: 2000 USD.
 • 4-6 miesięcy: 10 000 USD plus opłata Issuer Recovery Assessment.
 • 7-11 miesięcy: 50 000 USD plus opłata Issuer Recovery Assessment.
 • 12-18 miesięcy: 100 000 USD plus opłata Issuer Recovery Assessment.
 • ponad 19 miesięcy: 200 000 USD plus opłata Issuer Recovery Assessment.
Po upływie czterech miesięcy sprzedawcy podlegają opłacie Issuer Recovery Assessment. Jest to dodatkowa opłata w wysokości 5 USD za każde obciążenie zwrotne po przekroczeniu liczby 300 obciążeń zwrotnych w danym miesiącu.

Program zgodności z przepisami Mastercard Excessive Fraud Merchant

Proces ustalania przez Mastercard, czy sprzedawca jest objęty programem EFM, jest podobny do obliczeń dotyczących programu ECP, z tą różnicą, że wskaźnik obciążeń zwrotnych w przypadku oszustw jest obliczany wyłącznie na podstawie fałszywych obciążeń zwrotnych.

Sprzedawcy są obejmowani programem EFM po osiągnięciu lub przekroczeniu progów wszystkich poniższych kryteriów:

 • Liczba płatności: Łączna liczba płatności kartami Mastercard w ramach e-handlu.
 • Wolumen oszustw: Łączna kwota fałszywych obciążeń zwrotnych w USD, obliczona na podstawie kodów przyczyn sporu (kod przyczyny 4837 i 4863).
 • Wskaźnik oszustw: Całkowity odsetek oszukańczych transakcji w stosunku do łącznej liczby transakcji.
 • Wskaźnik 3DS: Całkowity odsetek płatności kartą Mastercard 3DS w stosunku do wszystkich płatności.
Opis monitorowania w EFM.
Liczba płatności większa niż Wolumen oszustw większy niż Wskaźnik obciążeń zwrotnych w przypadku oszustw większy niż Łączny wskaźnik 3DS mniejszy niż Kary
1000 lub więcej 50 000 lub więcej 0,50% lub więcej
 • 10% całkowitego wolumenu transakcji przy użyciu kart Mastercard (kraje niepodlegające regulacjom)
 • 50% całkowitego wolumenu transakcji przy użyciu kart Mastercard (kraje podlegające regulacjom)
 • 1 miesiąc: Bez kar.
 • 2 miesiące: 500 USD.
 • 3 miesiące: 1 000 USD.
 • 4-6 miesięcy: 5 000 USD.
 • 7-11 miesięcy: 25 000 USD.
 • 12-18 miesięcy: 50 000 USD.
 • 19+ miesięcy: 100 000 USD.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo