Przegląd rezerw w Shopify Payments

Celem rezerw w ramach usługi Shopify Payments jest ochrona przed potencjalnymi stratami wynikającymi ze sporów i zwrotów kosztów.

Opis rezerw w Shopify Payments

Rezerwa to tymczasowe wstrzymanie części, w niektórych przypadkach pełnej kwoty transakcji przetwarzanych w ramach usługi Shopify Payments przez wyznaczony okres. Rezerwy służą jako środki ochrony przed potencjalnymi stratami, które mogą wyniknąć z działań związanych z przetwarzaniem, takich jak obciążenia zwrotne i zwroty kosztów. Rezerwy zasadniczo nie uniemożliwiają akceptowania płatności za pośrednictwem usługi Shopify Payments, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Warunki rezerw są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Powody korzystania z rezerw w Shopify Payments

Shopify Payments wymaga rezerw w celu zapewnienia dostępności środków na obsługę sporów i zwrotów kosztów, które mogą wystąpić, na przykład w przypadkach akceptacji płatności od klientów przy niespełnieniu ich oczekiwań. Może to obejmować takie sytuacje, jak niezrealizowane zamówienia, otrzymanie przez klienta uszkodzonych produktów lub nieprzetworzenie żądania zwrotu kosztów.

W przypadku zainicjowania przez klienta sporu w jego banku kwota płatności i wszelkie stosowne opłaty związane ze sporem są potrącane z Twojego konta.

Jeśli kwota zwrotu lub sporu przekracza kwotę sprzedaży, natychmiast wykorzystywana jest rezerwa. Po upływie okresu utrzymywania rezerwy pozostałe środki rezerwowe, które nie są już wymagane do obsługi przyszłych zwrotów kosztów lub sporów, są zwracane w całości.

Czynniki prowadzące do utworzenia rezerwy na koncie

Rezerwa może zostać utworzona na koncie w wyniku przeprowadzenia oceny wskazującej na zwiększony poziom ryzyka związanego z firmą. W ramach oceny uwzględnia się różne wskaźniki ryzyka, w tym między innymi wymienione poniżej:

  • Firmy z wydłużonymi cyklami rozliczeniowymi: Tego typu firmy są szczególnie narażone na spory ze strony klientów rezygnujących z usług lub zmieniających decyzje zakupowe. Dotyczy to na przykład rocznych subskrypcji.
  • Zwiększona aktywność w zakresie obciążeń zwrotnych: Obciążenia zwrotne mogą wystąpić z wielu powodów, takich jak spory dotyczące transakcji, nieuznane transakcje, opóźniona dostawa produktu lub niezadowolenie klienta.
  • Wyższy wskaźnik zwrotów kosztów: Wskazuje na wyzwania w realizacji zamówień lub problemy z jakością produktów, takie jak uszkodzenia towarów lub rozbieżności w rozmiarach.
  • Branże z wydłużonymi terminami dostaw: Wyższe ryzyko z powodu potencjalnych opóźnień lub zakłóceń w realizacji zamówień. Dotyczy to na przykład organizatorów wydarzeń, niestandardowych zamówień i zamówień w przedsprzedaży.
  • Znaczne wzrosty wolumenu: Trudności w efektywnym zarządzaniu popytem klientów, potencjalnie wskazujące na oszukańcze działania.

Typy rezerw w Shopify Payments

Rezerwy utworzone na koncie można sklasyfikować jako rezerwy o stałej kwocie lub rezerwy procentowe:

  • Rezerwa o stałej kwocie: Powstaje w wyniku zablokowania określonej kwoty na wyznaczony czas. Na przykład kwota 1000,00 USD może zostać zarezerwowana na 120 dni, aby zapewnić dostępność środków na potencjalne obciążenia zwrotne lub zwroty kosztów po okresie zwiększonej sprzedaży.
  • Rezerwa procentowa: Powstaje poprzez wstrzymanie określonego procentu transakcji na określony czas. Przykładowo, utrzymywanie 10% rezerwy przez 120 dni oznacza, że 10% kwoty każdej transakcji przetwarzanej za pośrednictwem usługi Shopify Payments będzie rezerwowane przez kolejne 120 dni od utworzenia rezerwy, podczas gdy pozostałe 90% będzie wypłacane w ramach regularnych wypłat w tym okresie.

Obliczanie kwoty rezerwy w Shopify Payments

Obliczanie kwoty rezerwy opiera się na poziomie ryzyka powiązanym z firmą, koncentrując się na potencjalnych stratach wynikających ze sporów lub wolumenów zwrotów kosztów przekraczających kwoty, którymi możesz dysponować, uwzględniając wolumen sprzedaży.

Dowiedz się więcej o sposobach zapobiegania różnym rodzajom obciążeń zwrotnych i procedur wyjaśniających.

Monitoruj status rezerwy

Wartość zarezerwowanych środków możesz śledzić na stronie wypłat Shopify Payments. Saldo obejmuje oczekujące wypłaty i zarezerwowane środki, które umożliwiają oszacowanie zarezerwowanych środków w dowolnym momencie.

Kwota w sekcji Saldo na stronie Wypłaty jest obliczana poprzez zsumowanie Zarezerwowanych środków i Następnej wypłaty. Oznacza to, że Saldo stanowi ogólne saldo konta wraz z zarezerwowanymi środkami.

Na przykład, jeśli saldo wynosi 10 000 USD, przy czym zarezerwowane środki to 8000 USD, a wysokość następnej zaplanowanej wypłaty to 2000 USD, saldo składa się z rezerwy wynoszącej 8000 USD i kwoty 2000 USD przeznaczonej na przyszłe wypłaty.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności > Wyświetl wypłaty.
  2. Sprawdź saldo w sekcji Zarezerwowane środki.

Przedłużanie, kwestionowanie i usuwanie rezerw

Przed wygaśnięciem rezerwy konto jest sprawdzane w celu ustalenia, czy należy ją utrzymać, zmniejszyć lub zwiększyć na podstawie ryzyk, takich jak obciążenia zwrotne lub zwroty kosztów. Aby zakwestionować rezerwę, odpowiedz na wiadomość e-mail zawierającą warunki rezerwy w określonym terminie.

Każda rezerwa ma datę wygaśnięcia, a jej zniesienie, utrzymanie, zmniejszenie lub zwiększenie zależy od wyniku oceny ryzyka. Jeśli data wygaśnięcia rezerwy zostanie osiągnięta i nie będzie wymagane przedłużenie, kwota rezerwy zostanie uwzględniona w kolejnych wypłatach. Przetwarzanie zarezerwowanych środków na potrzeby wypłaty może potrwać kilka dni roboczych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo