ภาพรวมของเงินสำรองใน Shopify Payments

ใน Shopify Payments เงินสำรองได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อพิพาทและการคืนเงิน

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินสำรองใน Shopify Payments

เงินสำรองคือการกันเงินบางส่วนไว้ชั่วคราว ในบางกรณีเป็นจำนวนเงินเต็มจำนวน ของธุรกรรมที่ประมวลผลผ่าน Shopify Payments ในระยะเวลาที่กำหนด เงินสำรองทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการประมวลผล เช่น การเรียกคืนยอดเงินและจำนวนการคืนเงิน โดยทั่วไปแล้ว เงินสำรองจะไม่ขัดขวางให้คุณรับการชำระเงินผ่าน Shopify Payments เว้นแต่จะมีการสื่อสารไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน เราจะแจ้งเงื่อนไขการสำรองให้คุณทราบทางอีเมล

เหตุผลในการใช้เงินสำรองใน Shopify Payments

Shopify Payments กำหนดให้มีเงินสำรองเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับจัดการกับข้อโต้แย้งและการคืนเงินที่อาจเกิดขึ้น เช่น กรณีที่คุณรับการชำระเงินจากลูกค้าแต่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพวกเขา ซึ่งอาจรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ เช่น คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สินค้าที่ลูกค้าได้รับเสียหาย หรือความล้มเหลวในการดำเนินการตามคำขอคืนเงิน

ในกรณีที่ลูกค้าเปิดข้อโต้แย้งกับธนาคาร จำนวนเงินที่ชำระและค่าธรรมเนียมการโต้แย้งที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ

หากการคืนเงินหรือข้อโต้แย้งเกินยอดขาย เงินสำรองจะถูกนำมาใช้ทันที เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของเงินสำรอง เงินสำรองที่เหลือที่ไม่จำเป็นต้องจัดการกับการคืนเงินหรือข้อโต้แย้งในอนาคตจะถูกส่งคืนเต็มจำนวน

ปัจจัยที่นำไปสู่การใช้งานเงินสำรองในบัญชี

ระบบอาจเริ่มการใช้เงินสํารองในบัญชีหลังจากการประเมินที่ระบุระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ การประเมินนี้พิจารณาตัวบ่งชี้ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:

  • ธุรกิจที่มีรอบการเรียกเก็บเงินแบบขยายเวลา: ธุรกิจประเภทนี้มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อข้อโต้แย้งจากลูกค้าที่ยุติการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อ ตัวอย่างเช่น การสมัครใช้งานแบบรายปี
  • กิจกรรมการเรียกคืนยอดเงินที่เพิ่มขึ้น: การเรียกคืนยอดเงินอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ข้อโต้แย้งในการทำธุรกรรม ธุรกรรมที่ไม่รู้จัก การส่งมอบสินค้าล่าช้า หรือความไม่พอใจของลูกค้า
  • อัตราการคืนเงินที่เพิ่มขึ้น: บ่งบอกถึงความท้าทายในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า เช่น สินค้าเสียหายหรือความคลาดเคลื่อนของขนาด
  • อุตสาหกรรมที่มีไทม์ไลน์ในการจัดส่งแบบขยาย: ความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนื่องจากอาจเกิดความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการจัดการสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดกิจกรรม คำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง และการสั่งซื้อล่วงหน้า
  • ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ: ความยากลำบากในการจัดการความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงกิจกรรมการฉ้อโกง

ประเภทของเงินสํารองใน Shopify Payments

เงินสํารองที่จัดตั้งขึ้นสำหรับบัญชีสามารถจำแนกได้เป็นเงินสำรองจำนวนคงที่หรือเงินสำรองตามเปอร์เซ็นต์:

  • เงินสํารองจํานวนคงที่: เกี่ยวข้องกับการจัดสรรผลรวมเฉพาะตามระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น อาจสำรองเงิน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐไว้เป็นเวลา 120 วันเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับจัดการกับการเรียกคืนยอดเงินหรือการคืนเงินที่อาจเกิดขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
  • เงินสํารองตามเปอร์เซ็นต์: ระงับเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น การรักษาทุนสำรอง 10% ไว้เป็นเวลา 120 วัน หมายความว่า 10% ของแต่ละธุรกรรมที่ดำเนินการผ่าน Shopify Payments จะถูกสำรองไว้เป็นเวลา 120 วันนับจากวันตั้งค่าเงินสำรอง ในขณะที่ 90% ที่เหลือจะถูกจ่ายให้เป็นส่วนหนึ่งของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับตามปกติในช่วงเวลานี้

การคํานวณจํานวนเงินสํารองใน Shopify Payments

การคํานวณจํานวนเงินสํารองจะอิงตามระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ โดยเน้นไปที่การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากข้อโต้แย้งหรือปริมาณการคืนเงินที่เกินจากที่คุณสามารถจัดการได้ตามปริมาณการขายของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถป้องกันการเรียกคืนยอดเงินและการสอบถามประเภทต่างๆ

ตรวจสอบสถานะของเงินสำรอง

คุณสามารถติดตามมูลค่าของเงินทุนที่สำรองไว้ได้จากหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของ Shopify Payments ยอดคงเหลือดังกล่าวมีทั้งยอดเงินทีรอดำเนินการและเงินทุนที่สำรองไว้ โดยให้ค่าประมาณของเงินทุนสำรองในเวลาใดก็ตาม

ส่วน ยอดคงเหลือ ในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ จะคํานวณจาก ยอดรวมของเงินทุนที่สำรองไว้และยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในครั้งถัดไป ซึ่งหมายความว่ายอดคงเหลือแสดงถึงยอดคงเหลือในบัญชีโดยรวม รวมถึงเงินสำรองด้วย

ตัวอย่างเช่น หากยอดคงเหลือของคุณแสดงเป็น 10,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยมีเงินสำรอง 8,000 ดอลลาร์สหรัฐและ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับตามกำหนดครั้งถัดไป ยอดคงเหลือของคุณประกอบด้วยเงินสำรอง 8,000 ดอลลาร์สหรัฐและ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐที่จัดสรรไว้สำหรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในอนาคต

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน > ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
  2. ตรวจสอบยอดคงเหลือของคุณในส่วน เงินทุนที่สำรองไว้

การขยาย การอุทธรณ์ และการลบเงินสำรอง

ก่อนที่เงินสํารองจะหมดอายุ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเพื่อตัดสินใจว่าจะเก็บไว้ ลด หรือเพิ่มเงินสำรองตามความเสี่ยง เช่น การเรียกคืนยอดเงินหรือการคืนเงิน หากต้องการอุทธรณ์เงินสํารอง ให้ตอบกลับอีเมลที่มีรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสำรองภายในกรอบเวลาที่กำหนด

โดยเงินสํารองแต่ละรายการจะมีวันหมดอายุ และการประเมินความเสี่ยงจะตัดสินใจว่าจะยก คงไว้ ลด หรือเพิ่มทุนสำรอง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของเงินสำรอง และหากไม่จำเป็นต้องขยายเวลา จำนวนเงินสำรองจะรวมอยู่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่จะเกิดขึ้น อาจใช้เวลาหลายวันทำการในการประมวลผลเงินสำรองสำหรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี