Oversikt over reserver i Shopify Payments

Reserver i Shopify Payments er utformet for å beskytte mot potensielle tap knyttet til tvister og refusjoner.

Forstå reserver i Shopify Payments

En reserve er en midlertidig stans av en del av, og i noen tilfeller hele, beløpet i transaksjoner som er behandlet gjennom Shopify Payments, i en bestemt periode. Reserver fungerer som en beskyttelsesmekanisme mot potensielle tap som kan oppstå knyttet til behandlingsaktiviteter, som tilbakebetalinger og refusjonsvolumer. Reserver hindrer deg ikke vanligvis i å godta betalinger gjennom Shopify Payments, med mindre du ettertrykkelig får beskjed om noe annet. Vilkårene for reserver kommuniseres til deg på e-post.

Årsaker til bruk av reserver i Shopify Payments

Shopify Payments krever reserver for å sikre at det finnes tilgjengelige midler for å håndtere tvister og refusjoner som kan oppstå, for eksempel tilfeller der du godtar betaling fra kunder, men ikke oppfyller deres forventninger. Dette kan inkludere scenarier som ikke-behandlede bestillinger, skadede produkter som er mottatt av kunden eller mangel på behandling av en refusjonsforespørsel.

Dersom kunden åpner en tvist hos banken sin, blir betalingsbeløpet og eventuelle relevante tvistegebyrer trukket fra kontoen din.

Hvis en refusjon eller tvist overstiger salgsbeløpet, brukes reserven umiddelbart. Ved utgangen av reservasjonsperioden returneres de gjenstående reservemidlene som ikke lenger kreves for å adressere fremtidige refusjoner eller tvister i sin helhet.

Faktorer som fører til implementering av reserver for en konto

En reserve kan bli initiert for en konto etter en vurdering som identifiserer et økt risikonivå knyttet til virksomheten din. Denne vurderingen inneholder ulike risikoindikatorer, inkludert, men ikke begrenset til, følgende indikatorer:

  • Virksomheter med forlengede faktureringsperioder: Denne typen virksomheter er spesielt sårbare for tvister fra kunder som stanser tjenester eller endrer kjøpsbeslutninger. Årlige abonnementer, som et eksempel.
  • Økt tilbakebetalingsaktivitet: Tilbakebetalinger kan oppstå av flere ulike årsaker, for eksempel transaksjonstvister, ukjente transaksjoner, forsinkede produktleveranser eller misfornøyde kunder.
  • Økt refusjonsrate: Indikerer utfordringer knyttet til bestillingsoppfyllelse eller problemer med produktkvalitet, for eksempel skadede varer eller størrelsesavvik.
  • Bransjer med lange leveringstider: Høyere risiko på grunn av potensielle forsinkelser eller avvik i oppfyllelse av bestillinger. For eksempel arrangører, tilpassede bestillinger og forhåndsbestillinger.
  • Betydelige volumøkninger: Vanskeligheter knyttet til å håndtere kundeetterspørsel, som potensielt sett kan indikere svindelaktiviteter.

Ulike typer reserver i Shopify Payments

Reserver som er etablert for en konto kan være klassifisert som enten reservering av et fast beløp, eller prosentbaserte reserver:

  • Fast beløpsreserve: Involverer at det settes en bestemt sum til side i en bestemt tidsperiode. 1000 USD kan for eksempel være reservert i 120 dager for å sikre at det finnes tilgjengelige midler for å adressere potensielle tilbakebetalinger eller refusjoner etter en periode med økt salgsvolum.
  • Prosentbasert reserve: Holder tilbake en viss prosentandel av transaksjonene i en bestemt periode. Hvis du for eksempel har en reserve på 10 % i 120 dager, betyr det at 10 % av hver transaksjon som behandles gjennom Shopify Payments holdes i reserve i de påfølgende 120 dagene etter at reserven ble etablert, mens de gjenstående 90 % utbetales gjennom de vanlige utbetalingene i denne perioden.

Beregning av reservebeløp i Shopify Payments

Beregningen av reservebeløp er basert på risikonivået som er knyttet til virksomheten din, med et fokus på potensielle tap fra tvister og refusjonsvolumer som overstiger det du kan håndtere basert på salgsvolumet.

Finn ut mer om hvordan du kan forhindre ulike typer tilbakebetalinger og forespørsler.

Overvåk statusen for en reserve

Du kan spore verdien av reserverte midler fra utbetalingssiden for Shopify Payments. Saldoen inkluderer ventende utbetalinger og reserverte midler, og gir en omtrentlig oversikt over reserverte midler på det aktuelle tidspunktet.

Seksjonen Saldo på siden Utbetalinger er beregnet som totalsummen av Reserverte midler og Neste utbetaling. Det betyr at Saldo representerer den totale kontosaldoen, inkludert reserverte midler.

Hvis saldoen for eksempel er 10 000 USD, med 8000 USD i reserverte midler og 2000 USD i neste planlagte utbetaling, består saldoen av en reserve på 8000 USD og 2000 USD allokert til fremtidige utbetalinger.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Betalinger > Vis utbetalinger.
  2. Sjekk saldoen i seksjonen Reserverte midler.

Forlenge, anke og fjerne reserver

Før en reserve utløper, gjennomgås kontoen din for å avgjøre om reserven skal beholdes, reduseres eller heves, basert på risikoer, som tilbakebetalinger eller refusjoner. For å anke en reserve, kan du svare på e-postmeldingen med reservevilkårene innenfor den angitte tidsrammen.

Hver reserve har en utløpsdato, og en risikovurdering avgjør om reserven skal løftes, opprettholdes, reduseres eller økes. Når du når utløpsdatoen for reserven, og dersom det ikke kreves en forlengelse, vil reservebeløpet være inkludert i kommende utbetalinger. Det kan ta flere virkedager før de reserverte midlene er behandlet for utbetaling.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis