Översikt över reserver i Shopify Payments

I Shopify Payments är reserver utformade för att skydda mot potentiella förluster relaterade till tvister och återbetalningar.

Så fungerar reserver i Shopify Payments

En reserv är en tillfällig reservation av en del av beloppet, och i vissa fall hela beloppet, för transaktioner som behandlas via Shopify Payments under en viss period. Reserver fungerar som en skyddsåtgärd mot potentiella förluster som kan uppstå vid behandling, till exempel via chargebacks och återbetalningsvolymer. Reserver hindrar dig i allmänhet inte från att acceptera betalningar via Shopify Payments, om ingenting annat uttryckligen meddelas. Villkoren för reserver meddelas via e-post.

Därför används reserver i Shopify Payments

I Shopify Payments krävs reserver för att säkerställa att medel finns tillgängliga för att hantera eventuella tvister och återbetalningar, till exempel fall där du tar emot betalningar från kunder men inte uppfyller deras förväntningar. Detta kan omfatta scenarier som restordrar, produkter som varit skadade när kunden tog emot dem eller underlåtenhet att behandla en återbetalningsbegäran.

Om en kund öppnar en tvist med sin bank dras betalningsbeloppet och relevanta kostnader för tvisten från ditt konto.

Om en återbetalning eller tvist överstiger försäljningsbeloppet används reserven omedelbart. I slutet av reservperioden görs en fullständig återbetalning av de återstående reservmedel som inte längre krävs för att hantera framtida återbetalningar eller tvister.

Därför tillämpas en reserv på ett konto

En reserv kan startas på ett konto efter en bedömning som identifierar en ökad risknivå kopplad till ditt företag. Bedömningen tar hänsyn till olika riskindikatorer, inklusive men inte begränsat till följande indikatorer:

  • Företag med långa faktureringsperioder: Den här typen av företag är särskilt känslig för tvister från kunder som vill avbryta tjänster eller ändra köpbeslut. Till exempel årsprenumerationer.
  • Förhöjd chargeback-aktivitet: Chargebacks kan förekomma av flera anledningar, till exempel transaktionstvister, okända transaktioner, försenad produktleverans eller missnöjd kund.
  • Ökad återbetalningsgrad: Indikerar utmaningar i samband med orderdistribution eller problem med produktkvaliteten, till exempel skadade varor eller storleksavvikelser.
  • Branscher med långa leveranstider: Högre risk på grund av potentiella förseningar eller avbrott i orderdistributionen. Till exempel evenemangsarrangörer, specialordrar och förbeställningar.
  • Avsevärda volymtoppar: Svårigheter att effektivt hantera kundernas efterfrågan, vilket kan indikera bedräglig aktivitet.

Olika reservtyper i Shopify Payments

Reserver som upprättats för ett konto kan klassificeras som antingen reserver med fast reducerat belopp eller procentbaserade reserver:

  • Reserv med fast reducerat belopp: Innebär att ett specifikt belopp avsätts för en viss period. Till exempel kan 1 000,00 USD reserveras i 120 dagar för att säkerställa att medel finns tillgängliga för att hantera potentiella chargebacks eller återbetalningar efter en period med ökad försäljningsvolym.
  • Procentbaserad reserv: En viss procentandel av transaktionerna kvarhålls under en viss period. Om du till exempel upprätthåller en reserv på 10 % i 120 dagar innebär det att 10 % av varje transaktion som behandlas via Shopify Payments kvarhålls som reserv under de kommande 120 dagarna från det att reserven upprättats, medan återstående 90 % betalas ut som en del av de regelbundna utbetalningarna under denna period.

Beräkna ett reservbelopp i Shopify Payments

Beräkningen av reservbeloppet baseras på den risknivå som är kopplad till ditt företag och fokuserar på potentiella förluster från tvister eller återbetalningsvolymer som överstiger det du kan hantera baserat på din försäljningsvolym.

Mer information om hur du kan förhindra olika typer av chargeback och förfrågningar.

Övervaka status för en reserv

Du kan spåra värdet av dina reserverade medel från sidan för Shopify Payments-utbetalningar. Saldot omfattar väntande utbetalningar och reserverade medel, vilket ger en uppskattning av de reserverade medlen vid en viss tidpunkt.

Avsnittet Saldo på sidan Utbetalningar beräknas som summan av Reserverade medel och Nästa utbetalning. Detta innebär att Saldo representerar det totala kontosaldot, inklusive reserverade medel.

Om ditt saldo till exempel visar 10 000 USD, med 8 000 USD i reserverade medel och 2 000 USD i nästa schemalagda utbetalning, består ditt saldo av 8 000 USD i reserv och 2 000 USD som kommer att betalas ut i framtiden.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Betalningar > Visa utbetalningar.
  2. Kontrollera ditt saldo i avsnittet Reserverade medel.

Förlänga, överklaga och ta bort reserver

Innan en reserv upphör granskas ditt konto för att avgöra om reserven ska behållas, reduceras eller höjas baserat på risker, som chargebacks och återbetalningar. Om du vill överklaga en reserv svarar du på e-postmeddelandet med uppgifter om reservvillkoren inom den angivna tidsramen.

Varje reserv har ett utgångsdatum, och en riskbedömning avgör om reserven ska tas bort, bibehållas, reduceras eller höjas. När du når utgångsdatumet för reserven, och om ingen förlängning krävs, läggs reservbeloppet till i kommande utbetalningar. Det kan ta flera arbetsdagar innan reserverade medel behandlas för utbetalning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis