PayPal

PayPal อนุญาตให้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร สินเชื่อผู้ซื้อ หรือยอดเงินคงเหลือในบัญชี PayPal คุณสามารถใช้ PayPal เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้าและการประมวลผลร้านค้า Shopify ของคุณได้

หมายเหตุ: สินเชื่อผู้ซื้อพร้อมให้งานสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้ PayPal ในสหรัฐอเมริกา หรือในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านสินเชื่อผู้ซื้อ

คุณอาจใช้ PayPal ชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

PayPal เป็นผู้ให้บริการด้านการชำระเงินเริ่มต้นของ Shopify หลังจากเปิดร้านค้า คุณจะได้รับบัญชีผู้ใช้ PayPal Express Checkout พร้อมด้วยอีเมลเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียนร้านค้า Shopify ของคุณ ก่อนที่คุณจะเก็บค่าใช้จ่ายจากแต่ละคำสั่งซื้อที่ผ่าน PayPal คุณจะต้อง ตั้งค่าบัญชี PayPal ของคุณ

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทุกครั้งที่ลูกค้าชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินนี้ เว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใช้งาน Shopify Payments เมื่อเปิดใช้งาน Shopify payments คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อสำหรับร้านค้าที่อยู่ในประเทศส่วนใหญ่

หมายเหตุ: คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทุกครั้งที่ลูกค้าทำการซื้อโดยใช้ PayPal เว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใช้งาน Shopify Payments ด้วย สำหรับร้านค้าในออสเตรีย เบลเยียม หรือสวีเดน ร้านค้าในประเทศเหล่านั้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดย Shopify Payments หรือโดยการผสานการทำงาน Klarna ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อที่ใช้ PayPal และผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นเท่านั้น สำหรับร้านค้าในออสเตรียหรือเบลเยียม ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะมีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกทุกราย ไม่ว่าจะเปิดใช้ Shopify Payments หรือไม่ก็ตาม

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี