PayPal หลายสกุลเงิน

หากคุณขายสินค้าในหลายสกุลเงินโดยใช้ Shopify Payments คุณสามารถรับการชำระเงินหลายสกุลเงินได้จากลูกค้าที่ใช้ PayPal เมื่อลูกค้าของคุณชำระเงินคำสั่งซื้อโดยใช้ PayPal การชำระเงินผ่าน PayPal และ Shopify จะแสดงสกุลเงินของลูกค้า นอกจากนี้การคืนเงินใดๆ ที่ออกให้แก่ลูกค้าจะได้รับการจัดการในสกุลเงินของลูกค้า

ต้องยอมรับคำสั่งซื้อหลายสกุลเงินที่ใช้ PayPal ก่อนที่จะทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วและพร้อมจัดส่งแล้ว ใบเสร็จการชำระเงินจาก PayPal จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราและค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลายสกุลเงินใน PayPal

ในการตั้งค่า PayPal ของคุณ คุณสามารถเลือกได้ตัวเลือกการสั่งซื้อหลายสกุลเงินได้ดังนี้:

  • ยอมรับคำสั่งซื้อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบและยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อแต่ละรายการด้วยตนเอง
  • ปฏิเสธคำสั่งซื้อหลายสกุลเงินทั้งหมด

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณต้องตรวจสอบและยอมรับการสั่งซื้อแบบหลายสกุลเงินแต่ละรายการใน PayPal ด้วยตนเอง หากคุณตัดสินใจที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินได้และพวกเขาจะได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณไม่ยอมรับสกุลเงินของพวกเขา ในการตั้งค่า PayPal ของคุณ ให้เลือก ยอมรับการสั่งซื้อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบคำสั่งซื้อทีละรายการด้วยตนเอง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณใน PayPal โปรดดูวิธียอมรับการชำระเงินต่างประเทศด้วยบัญชีผู้ใช้ธุรกิจ PayPal ของคุณ

สกุลเงินที่ PayPal ยอมรับ

สำหรับรายการสกุลเงินที่ PayPal ยอมรับโดย PayPal โปรดดูที่รายชื่อหลายสกุลเงินที่รองรับ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี