การคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

หากลูกค้าของคุณชำระเงินผ่าน PayPal คุณมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขายบน PayPal โดยนโยบายดังกล่าวคุ้มครองคุณจากกรณีการเรียกคืนยอดเงิน การปรับคืนเงิน และการคัดค้านการจ่ายเงินเต็มจำนวนจากการชำระเงินที่มีสิทธิ์ อันเนื่องมาจากธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อผ่าน PayPal จะมีเกณฑ์คะแนนความคุ้มครองผู้ขายอยู่สามระดับด้วยกันดังต่อไปนี้

 • มีสิทธิ์: คำสั่งซื้อได้รับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในกรณีที่มีการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับสินค้า
 • มีสิทธิ์บางส่วน: คำสั่งซื้อได้รับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขายในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้า
 • ไม่มีสิทธิ์: คำสั่งซื้อไม่ได้รับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขาย

หมายเหตุ: Shopify ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกรรมบน PayPal โปรดติดต่อ PayPal Shopify ไม่สามารถจัดการหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ PayPal ของคุณได้

เกณฑ์กำหนดสิทธิ์

คุณจะได้รับสิทธิ์สำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขาย ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าและธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณแก้ไขคำสั่งซื้อหลังจากที่ได้รับสิทธิ์สำหรับการคุ้มครองผู้ขายของ PayPalแล้วคำสั่งซื้อนั้นจะถูกประเมินอีกครั้ง ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำอาจทำให้การจัดอันดับของคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นมีสิทธิ์เพียงบางส่วน

ข้อกำหนดพื้นฐาน

 • เป็นสินค้าจริงที่สามารถจับต้องและขนส่งได้
 • เป็นสินค้าที่ส่งไปยังที่อยู่เดียวกับที่ปรากฏบนหน้าธุรกรรมและคำสั่งซื้อภายใต้ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 • คุณต้องส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ ทันทีที่ PayPal ร้องขอ
 • ร้านค้าของคุณต้องตั้งอยู่ในสหรัฐฯ

คำเตือน เกณฑ์เหล่านี้มีผลใช้กับสหรัฐฯ เท่านั้น โปรดดูข้อตกลงของผู้ใช้ PayPal ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สำหรับเกณฑ์กำหนดสิทธิ์ภายนอกสหรัฐฯ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้า

 • การชำระเงินจะต้องได้รับการประเมินว่ามีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์บางส่วนบนหน้าธุรกรรมสำหรับการเรียกคืนยอดเงิน
 • คุณต้องแสดงหลักฐานการจัดส่ง

หมายเหตุ: PayPal แนะนำให้จัดส่งสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงิน ในกรณีที่เป็นการชำระเงินเพื่อสั่งซื้อล่วงหน้า คุณจำเป็นต้องจัดส่งภายในกำหนดเวลาที่คุณระบุไว้ในรายการสินค้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่ธุรกรรมไม่ได้รับอนุญาต

 • การชำระเงินจะต้องได้รับคะแนนเป็นมีสิทธิ์บนหน้าธุรกรรม
 • คุณต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสำหรับสินค้า

สินค้าที่อยู่นอกเหนือนโยบายคุ้มครองผู้ขาย PayPal

PayPal แสดงรายการรายละเอียดสินค้าและธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือนโยบายคุ้มครองผู้ขายภายในสหรัฐฯ หากคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐฯ โปรดดูข้อตกลงของผู้ใช้ PayPal สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อตรวจดูรายการสินค้าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากนโยบายดังกล่าว

คำเตือน หากประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกรรมบน PayPal โปรดติดต่อ PayPal Shopify ไม่สามารถจัดการหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ PayPal ของคุณได้ โปรดอ่านข้อตกลงของผู้ใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งของคุณอย่างละเอียดก่อนจะติดต่อ PayPal

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี