Chính sách Bảo vệ người bán của PayPal

Nếu khách hàng sử dụng PayPal làm phương thức thanh toán thì bạn có thể đủ điều kiện được hưởng Chính sách Bảo vệ người bán của PayPal. Chính sách bảo vệ người bán bảo vệ bạn khỏi bồi hoàn, tiền hoàn lại và yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền trên các thanh toán đủ điều kiện do giao dịch trái phép hoặc không nhận được mặt hàng. Các đơn hàng mua qua PayPal sẽ có một trong các xếp hạng của Chính sách bảo vệ người bán như sau:

 • Đủ điều kiện: đơn hàng được Chính sách bảo vệ người bán của PayPal bảo vệ trong trường hợp có thanh toán trái phép và không nhận được mặt hàng.
 • Không đủ điều kiện: Đơn hàng không được bảo vệ theo chính sách Bảo vệ người bán.

Tiêu chí đủ điều kiện

Để đủ điều kiện tham gia chính sách Bảo vệ người bán, bạn cần đáp ứng các yêu cầu của danh mục điều kiện hợp lệ tương ứng.

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng sau khi đơn hàng được xem là Đủ điều kiện tham gia chính sách Bảo vệ người bán của PayPal, thì đơn hàng sẽ được đánh giá lại. Trong một số trường hợp, thay đổi bạn thực hiện có thể khiến tỷ lệ đủ điều kiện của đơn hàng thay đổi.

Danh mục Giao dịch trái phép

 • Mặt hàng phải là mặt hàng hiện vật có thể vận chuyển được, hoặc hàng hóa ảo đáp ứng các yêu cầu bổ sung về hàng hóa phi vật thể.
 • Mặt hàng phải được vận chuyển đến cùng địa chỉ có trong giao dịch và trên trang đơn hàng trong Địa chỉ gửi hàng.
 • Bạn phải nhanh chóng phản hồi lại yêu cầu tài liệu hoặc các thông tin khác của PayPal.
 • Khoản thanh toán phải được đánh giá là Đủ điều kiện trên trang giao dịch đối với tiền bồi hoàn.
 • Bạn phải cung cấp bằng chứng giao hàng.

Danh mục Không nhận được mặt hàng

 • Mặt hàng phải là mặt hàng hiện vật có thể vận chuyển được, hoặc hàng hóa ảo đáp ứng các yêu cầu bổ sung về hàng hóa phi vật thể.
 • Mặt hàng phải được vận chuyển đến cùng địa chỉ có trong giao dịch và trên trang đơn hàng trong Địa chỉ gửi hàng.
 • Bạn phải nhanh chóng phản hồi lại yêu cầu tài liệu hoặc các thông tin khác của PayPal.
 • Khoản thanh toán phải được đánh giá là Đủ điều kiện trên trang giao dịch đối với tiền bồi hoàn.
 • Bạn phải cung cấp bằng chứng giao hàng. Yêu cầu xác nhận bằng chữ ký đối với đơn hàng từ 750 USD trở lên.

Các mặt hàng không thuộc phạm vi Chính sách bảo vệ người bán của PayPal

Để tìm hiểu xem mặt hàng và giao dịch nào không được bảo vệ, tham khảo danh sách mặt hàng và giao dịch không được bảo vệ bằng chính sách Bảo vệ người bán của PayPal.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí