Chính sách Bảo vệ người bán của PayPal

Nếu khách hàng sử dụng PayPal như một phương thức thanh toán, bạn có thể đủ điều kiện được hưởng Chính sách Bảo vệ người bán của PayPal. Chính sách bảo vệ người bán bảo vệ bạn khỏi bồi hoàn, tiền hoàn lại và yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền trên các thanh toán đủ điều kiện do giao dịch trái phép hoặc mặt hàng không nhận được. Các đơn hàng thực hiện qua PayPal sẽ được xếp vào một trong ba hạng của Chính sách bảo vệ người bán như sau:

  • Đủ điều kiện: đơn hàng được Chính sách bảo vệ người bán của PayPal bảo vệ trong trường hợp có thanh toán trái phép và không nhận được mặt hàng.
  • Đủ điều kiện một phần: đơn hàng được Chính sách bảo vệ người bán bảo vệ trong trường hợp không nhận được mặt hàng.
  • Không đủ điều kiện: đơn hàng không được Chính sách bảo vệ người bán bảo vệ.

Tiêu chí đủ điều kiện

Để đủ điều kiện cho Chính sách bảo vệ người bán, bạn cần đáp ứng tất cả các yêu cầu cơ bản và cả các yêu cầu bổ sung trong trường hợp không nhận được mặt hàng và giao dịch trái phép.

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng sau khi đơn hàng được xem là Đủ điều kiện tham gia Chính sách Bảo vệ người bán của PayPal, đơn hàng sẽ được đánh giá lại. Trong một số trường hợp, thay đổi bạn thực hiện có thể thay đổi xếp hạng của đơn hàng thành Đủ điều kiện một phần.

Yêu cầu cơ bản

  • Mặt hàng phải là hàng hóa hiện vật có thể vận chuyển.
  • Mặt hàng phải được vận chuyển đến cùng địa chỉ xuất hiện trên giao dịch và trang đơn hàng trong Shipping address (Địa chỉ gửi hàng).
  • Bạn phải nhanh chóng phản hồi lại yêu cầu tài liệu hoặc các thông tin khác của PayPal.
  • Cửa hàng của bạn phải đặt tại Hoa Kỳ.

Chú ý Những tiêu chí này dành riêng cho Hoa Kỳ. Kiểm tra Thỏa thuận người dùng của PayPal tại địa điểm của bạn để tìm hiểu tiêu chí đủ điều kiện bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Yêu cầu bổ sung trong trường hợp không nhận được mặt hàng

  • Thanh toán phải được xếp hạng Đủ điều kiện hoặc Đủ điều kiện một phần trên trang giao dịch cho bồi hoàn.
  • Bạn phải cung cấp bằng chứng giao hàng.

Yêu cầu bổ sung trong trường hợp giao dịch trái phép

Các mặt hàng không thuộc phạm vi Chính sách bảo vệ người bán của PayPal

PayPal cung cấp một danh sách chi tiết các mặt hàng và giao dịch không thuộc phạm vi Chính sách bảo vệ người bán đối với Hoa Kỳ. Nếu bạn ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, kiểm tra Thỏa thuận người dùng của PayPal tại địa điểm của bạn để xem danh sách mặt hàng không thuộc phạm vi Chính sách bảo vệ người bán.

Chú ý Nếu bạn gặp vấn đề giao dịch bằng PayPal, bạn nên liên hệ với PayPal. Shopify không thể quản lý hay truy cập tài khoản PayPal của bạn. Đảm bảo bạn đã tự làm quen với Thỏa thuận người dùng của PayPal tại địa điểm cụ thể trước khi liên hệ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí