Program för bedrägeri- och tvistövervakning

Som en del av dina finansiella skyldigheter gentemot kortnätverk (till exempel Visa och Mastercard) måste du se till att tvister (chargebacks) och bedrägeri i din butik hålls på acceptabla nivåer. Om antalet chargbacks eller bedrägerier överskrider de tröskelvärden som anges av kortnätverken kan du placeras i ett tvist- och/eller bedrägeriövervakningsprogram. Som en del av dessa program kan du få månatliga böter och extra avgifter.

Visas övervakningsprogram

Visa har två övervakningsprogram, Visa Dispute Monitoring Program (VDMP) och VISA Fraud Monitoring Program (VFMP). Varje månad granskar Visa dina transaktioner för att avgöra om du har överskridit tröskelvärdet för att placeras i ett övervakningsprogram.

Det finns tre uppsättningar tröskelvärden för Visas övervakningsprogram: Tidig varning, Standard och Excessiv. När en handlare går över ett tröskelvärde förblir handlaren på den övervakningsnivån tills programmet lämnas.Till exempel får Svens butik chargebacks som står för mer än 0,9 % av de totala transaktionerna och placeras i VDMP på standardnivå. Nästa månad ökar denna chargeback-nivå till 2,1 %. Detta går över tröskelvärdet för övervakningsnivån Excessiv på 1,8 %. Svens butik ligger kvar på övervakningsnivån Excessiv tills programmet lämnas helt och hållet, även om tvistnivån faller under tröskelvärdet på 1,8 %.

Visa tar bort dig från ett övervakningsprogram när din nivå av tvister eller bedrägerier minskas till under standardtröskeln under tre på varandra följande månader, den så kallade spårningsperioden. Om tröskelvärdet överskrids under spårningsperioden återupptas den ursprungliga tidslinjen istället för att börja om. Till exempel har Susans butik bedrägliga transaktioner som står för mer än 0,9 % av de totala transaktionerna och placeras i VFMP. Butiken förblir på denna nivå i sex månader. Följande månad minskar nivån till 0,6 % och spårningsperioden påbörjas. Månaden efter det står de bedrägliga transaktionerna för 1,2 % av de totala transaktionerna. VFMP återupptas vid sju månader, istället för att börja om vid en månad.

Visas tvistövervakningsprogram

VDMP tillämpas för handlare med ovanligt höga nivåer av chargebacks på sina konton. I början av varje månad granskar Visa din tidigare månads aktivitet för att avgöra om den överskrider deras fastställda tröskelvärden.

Handlare placeras i VDMP om de uppfyller eller överstiger tröskelvärdena för ett eller för båda följande kriterier:

 • Tvistantal: Det totala antalet transaktioner som har omtvistats.
 • Tvistfrekvens: Den totala andelen omtvistade transaktioner jämfört med det totala antalet transaktioner.
Beskrivningar av övervakningsnivåer i VDMP.
Övervakningsnivå Tvistantal Tvistfrekvens Påföljder
Tidig varning 75 0,65 % Inga böter. Åtgärder kan vidtas för att minska antalet tvister innan böter börjar tillämpas.
Standard 100 0,9 %
 • 1–4 månader: Inga böter.
 • 5–9 månader: 50 USD per tvist.
 • 10–11 månader: 50 USD per tvist. Handlare utanför Europeiska unionen omfattas av en granskningsavgift på 25 000 USD. Handlare kan bli föremål för en revision.
 • Över 12 månader: 50 USD per tvist. Handlare omfattas av en granskningsavgift på 25 000 USD. Handlare kan bli föremål för en revision.
Efter 12 månader är handlare i detta program berättigade till diskvalificering av Visa. Om du diskvalificeras kan du inte längre behandla Visa-betalningar.
Excessiv 1 000 1,8 %
 • 1–6 månader: 50 USD per tvist.
 • 7–11 månader: 50 USD per tvist. Handlare utanför EU kan omfattas av en granskningsavgift på 25 000 USD.
 • 10–11 månader: 50 USD per tvist. Handlare utanför EU kan omfattas av en granskningsavgift på 25 000 USD.
 • Över 12 månader: 50 USD per tvist. Handlare kan omfattas av en granskningsavgift på 25 000 USD.
Efter 12 månader berättigar handlare till diskvalificering av Visa. Om du diskvalificeras kan du inte längre behandla Visa-betalningar.

Visas bedrägeriövervakningsprogram

VFMP gäller handlare som har excessivt antal bedrägerier på sitt konto. Bedrägeri definieras som en transaktion som inte är auktoriserad av kortinnehavaren. Detta är inte detsamma som en chargeback, även om bedrägliga transaktioner ofta leder till en chargeback som utfärdas av kortinnehavaren. I början av varje månad granskar Visa din tidigare månads aktivitet för att avgöra om den överskrider deras fastställda tröskelvärden.

Handlare placeras i VFMP (Visa Fraud Monitoring Program) om de uppfyller eller överstiger tröskelvärdena för ett eller för båda följande kriterier:

 • Bedrägerivolym: Det totala antalet bedrägliga transaktioner i USD.
 • Bedrägerifrekvens: Den totala andelen bedrägliga transaktioner jämfört med det totala antalet transaktioner.

Följande tabell listar tröskelvärdena och påföljderna för VFMP.

Beskrivningar av övervakningsnivåerna i VFMP.
Övervakningsnivå Bedrägerivolym Bedrägerifrekvens Påföljder
Tidig varning 50 000 USD 0,65 % Inga böter. Innan böter börjar tillämpas kan det vidtas åtgärder för att minska antalet bedrägerier.
Standard 75 000 USD 0,9 % Amerikanska handlare förlorar omedelbart ansvarsförskjutning för 3D Secure-transaktioner. Handlare i andra länder och regioner förlorar ansvarsförskjutning vid den femte månaden. Ansvarsförskjutningen återställs inte förrän programmet avslutas genom att bedrägerinivåerna minskats och spårningsperioden på tre månader avslutats.

 • 1–4 månader: Inga böter.
 • 5–6 månader: 25 000 USD.
 • 7–9 månader: 50 000 USD.
 • 10–12 månader: 75 000 USD.
Efter 12 månader berättigar handlare till diskvalificering av Visa. Om du diskvalificeras kan du inte längre behandla Visa-betalningar.
Excessiv 250 000 USD 1,8 % Handlare utanför USA förlorar omedelbart ansvarsförskjutning för 3D Secure-transaktioner. Ansvarsförskjutningen återställs inte förrän programmet avslutas genom att bedrägerinivåerna minskats och spårningsperioden på tre månader avslutats.

 • 1–3 månader: 10 000 USD.
 • 4–6 månader: 25 000 USD.
 • 7–9 månader: 50 000 USD.
 • 10–12 månader: 75 000 USD.
 • Över 12 månader: 75 000 USD.
Efter 12 månader berättigar handlare till diskvalificering av Visa. Om du diskvalificeras kan du inte längre behandla Visa-betalningar.

Visas bedrägeriövervakningsprogram (3DS endast för amerikanska handlare)

Visa har ett VFMP-program särskilt för amerikanska handlare som har excessiva mängder inhemska 3D Secure-bedrägerier på sitt konto. I början av varje månad granskar Visa din tidigare månads aktivitet för att avgöra om den överskrider deras fastställda tröskelvärden.

Om handlare i USA uppnår eller överstiger tröskelvärdena för alla följande kriterier placeras de i 3DS VFMP:

 • Bedrägerivolym: Det totala antalet inhemska Visa 3DS bedrägliga transaktioner i USD.
 • Bedrägerifrekvens: Procentandelen bedrägliga transaktioner jämfört med antalet inhemska 3DS-transaktioner.
Beskrivningar av övervakningsnivåerna i 3DS VFMP exklusivt för USA.
Övervakningsnivå Bedrägerivolym Bedrägerifrekvens Påföljder
Tidig varning 50 000 USD 0,5 % Inga böter. Innan böter börjar tillämpas kan det vidtas åtgärder för att minska antalet bedrägerier.
Standard 75 000 USD 0,9 % Inga böter, men handlare förlorar ansvarsförskjutning för 3D Secure-transaktioner. Ansvarsförskjutningen återställs inte förrän programmet avslutas genom att bedrägerinivåerna minskats och spårningsperioden på tre månader avslutats.

Visas bedrägeriövervakningsprogram (digitala handlare)

Visa har också ett VFMP-program särskilt för handlare som säljer digitala varor. Programmet är för närvarande i en prövoperiod och kommer att bli aktivt från och med den 1 april 2024. Programmet påverkar handlare med följande kategorikoder för handlare:

 • 5735 — Skivbutiker
 • 5815 — Digitala media — Böcker, filmer, digitala konstverk/bilder, musik
 • 5816 — Digitala varor — Spel
 • 5817 — Digitala varor — Applikationer (exklusive spel)
 • 5818 — Digitala varor — Stora digitala handlare

I början av varje månad granskar Visa din tidigare månads aktivitet för att avgöra om den överskrider deras fastställda tröskelvärden.

Handlare placeras i VFMP för digitala varor om de uppfyller eller överskrider tröskelvärdena för alla följande kriterier:

 • Bedrägerivolym: Det totala antalet bedrägliga transaktioner i USD.
 • Bedrägeriantal: Det totala antalet bedrägliga transaktioner.
 • Bedrägerifrekvens: Den totala andelen bedrägliga transaktioner jämfört med det totala antalet transaktioner.
Beskrivningar av övervakningsnivåer i VFMP för digitala varor.
Övervakningsnivå Bedrägerivolym Bedrägeriantal Bedrägerifrekvens Påföljder
Tidig varning 15 000 USD 150 0,45 % Inga böter. Innan böter börjar tillämpas kan det vidtas åtgärder för att minska antalet bedrägerier.
Standard 25 000 USD 300 0,9 % Handlare går miste om ansvarsförskjutning för 3D Secure-transaktioner under den femte månaden. Ansvarsförskjutningen återställs inte förrän programmet avslutas genom att bedrägerinivåerna minskats och spårningsperioden på tre månader avslutats.

 • 1–4 månader: Inga böter.
 • 5–6 månader: 25 000 USD.
 • 7–9 månader: 50 000 USD.
 • 10–12 månader: 75 000 USD.
 • Över 12 månader: 75 000 USD.
Efter 12 månader berättigar handlare till diskvalificering av Visa. Om du diskvalificeras kan du inte längre behandla Visa-betalningar.

Mastercards övervakningsprogram

Mastercard har två övervakningsprogram, Excessive Chargeback Program (ECP) och överensstämmelseprogrammet Excessive Fraud Merchant (EFM). Varje månad granskar Mastercard dina transaktioner för att avgöra om du har överskridit tröskelvärdet för att placeras i ett övervakningsprogram.

ECP har två nivåer: Excessive Chargeback Merchant (ECM) and High Excessive Chargeback Merchant (HECM).

Mastercard avlägsnar dig från ECM när din tvistnivå minskas till under tröskelvärdena för ECM under tre på varandra följande månader. För att tas bort från EFM måste du undvika minst ett av villkoren under tre på varandra följande månader.

Mastercards Excessive Chargeback Program

Om handlare uppnår eller överstiger tröskelvärdena på båda följande kriterier så placeras de i ECP (Mastercard Excessive Chargeback Program):

 • Tvistantal: Det totala antalet transaktioner som har omtvistats.
 • Tvistfrekvens: Den totala andelen omtvistade transaktioner jämfört med det totala antalet transaktioner.
Beskrivningar av övervakningsnivåerna i Mastercards chargeback-övervakningsprogram.
Övervakningsnivå Tvistantal Tvistfrekvens Påföljder
ECM 100–299 1,5 %–2,99 %
 • 1 månad: Inga böter.
 • 2 månader: 1 000 USD.
 • 3 månader: 2 000 USD.
 • 4–6 månader: 5 000 USD, plus utgivarens bedömning av återställning.
 • 7–11 månader: 25 000 USD, plus utgivarens bedömning av återställning.
 • 12–18 månader: 50 000 USD, plus utgivarens bedömning av återställning.
 • Över 19 månader: 100 000 USD, plus utgivarens bedömning av återställning.
Efter fyra månader kommer handlare att bli föremål för en återställningsbedömning av utgivaren. Denna bedömning lägger till en extra avgift på 5 USD för varje chargeback efter din 300:e chargeback under en månad.
HECM 300+ 3 %
 • 1 månad: Inga böter.
 • 2 månader: 1 000 USD.
 • 3 månader: 2 000 USD.
 • 4–6 månader: 10 000 USD, plus utgivarens bedömning av återställning.
 • 7–11 månader: 50 000 USD, plus utgivarens bedömning av återställning.
 • 12–18 månader: 100 000 USD, plus utgivarens bedömning av återställning.
 • Över 19 månader: 200 000 USD, plus utgivarens bedömning av återställning.
Efter fyra månader kommer handlare att bli föremål för en återställningsbedömning av utgivaren. Denna bedömning lägger till en extra avgift på 5 USD för varje chargeback efter din 300:e chargeback under en månad.

Mastercards efterlevnadsprogram Excessive Fraud Merchant

Mastercards process för att avgöra om en handlare placeras i EFM liknar deras beräkningar för ECP, förutom att bedrägerichargebackfrekvensen beräknas med hjälp av endast bedrägliga chargebacks.

Om handlare uppnår eller överstiger tröskelvärdena för alla följande kriterier så placeras de i EFM (Mastercard Excessive Fraud Merchant):

 • Betalningsantal: Det totala antalet Mastercard-e-handelsbetalningar.
 • Bedrägerivolym: Det totala antalet bedrägliga chargebacks i USD, beräknade med hjälp av tvistorsakskoder (orsakskod 4837 och 4863).
 • Bedrägerifrekvens: Den totala andelen bedrägliga transaktioner jämfört med det totala antalet transaktioner.
 • 3DS-frekvens: Den totala procentandelen av 3DS Mastercard-betalningar jämfört med det totala antalet betalningar.
Beskrivning av övervakning i EFM.
Betalningsantal större än Bedrägerivolym större än Bedrägerichargebackfrekvens större än Total 3DS-frekvens mindre än Påföljder
1 000 eller mer 50 000 eller mer 0,50 % eller mer
 • 10 % av total Mastercard-antal (icke-reglerade länder)
 • 50 % av antalet Mastercard (reglerade länder)
 • 1 månad: Inga böter.
 • 2 månader: 500 USD.
 • 3 månader: 1 000 USD.
 • 4–6 månader: 5 000 USD.
 • 7–11 månader: 25 000 USD.
 • 12–18 månader: 50 000 USD.
 • Över 19 månader: 100 000 USD.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis