การจัดการคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียว

คุณยังสามารถใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อให้ส่งผลต่อการจัดการหลายคำสั่งซื้อในเวลาเดียวกันได้ การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวที่ส่งผลต่อการจัดการคำสั่งซื้อจะใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำให้เสร็จสิ้น เมื่อคุณใช้หนึ่งในการดำเนินการเหล่านี้ แผงตัวบ่งชี้ในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณจะแสดงความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าว หากต้องการย่อแผงลง ให้คลิกซ่อนแผง

หากดำเนินการคำสั่งซื้อที่เลือกทั้งหมดได้สำเร็จ แผงตัวบ่งชี้จะหายไปและมีข้อความแสดงว่าการดำเนินการสำเร็จปรากฏขึ้นแทนหากไม่สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อบางรายการได้สำเร็จ แผงความคืบหน้าจะแสดงจำนวนของคำสั่งซื้อที่ดำเนินการไม่สำเร็จคลิก "ดู" เพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ดำเนินการไม่สำเร็จ

หากคุณเลือกดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวกับคำสั่งซื้อมากกว่า 250 รายการ คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่คุณได้ทำ

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการ

การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการจะเปลี่ยนสถานะการจัดการของคำสั่งซื้อเป็นยังไม่จัดการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในหน้าคำสั่งซื้อ ให้เลือกคำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายเป็นยังไม่จัดการ

 3. คลิก ... จากนั้นเลือกทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการ

 4. เลือกคำสั่งซื้อเพื่อทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการ โดยอิงจากวิธีการจัดการคำสั่งซื้อ

 5. คลิกทำเครื่องหมายว่ายังไม่จัดการ

ตัวบ่งชี้ในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณจะแสดงความคืบหน้าในการทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่ายังไม่จัดการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการจัดการ

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อ จะเป็นการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อที่ลูกค้าทำรายการไว้ในร้านค้าของคุณ

เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณจะมีตัวเลือกในการส่งเงินคืนให้กับลูกค้า สามารถคืนเงินให้เฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับชําระเงินแล้วเท่านั้น หากการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อถูกยกเลิกแล้ว การชำระเงินได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่มีการจัดเก็บ หรืออยู่ในสถานะรอการชำระเงิน ระบบสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้แต่จะไม่มีการคืนเงินให้กับลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในหน้าคำสั่งซื้อ ให้เลือกคำสั่งซื้อที่จะยกเลิก

 3. คลิก ... จากนั้นเลือกยกเลิกคำสั่งซื้อ

 4. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้วในทันที ให้เลือกตอนนี้
  • หากต้องการคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนให้กับลูกค้าในภายหลัง ให้เลือกในภายหลัง
 5. ตัวเลือกเสริม: เลือกคืนสินค้ากลับสต็อก เพื่อส่งคืนสินค้าในคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกเข้าสินค้าคงคลัง

 6. ตัวเลือกเสริม: เลือกส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า เพื่อส่งการแจ้งเตือนว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าถูกยกเลิกแล้ว

 7. คลิก "ยกเลิกคำสั่งซื้อ"

ตัวบ่งชี้ในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณจะแสดงความคืบหน้าของการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ

การส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อแบบดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวจะส่งคำขอบริการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่เลือก

การจัดการคำสั่งซื้อหนึ่งๆ สามารถมีบริการจัดการคำสั่งซื้อแนบไปด้วยเพียงชนิดเดียว การยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อแบบดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวอาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่กำหนดไว้ว่าจะได้รับการจัดการโดยบริการจัดการคำสั่งซื้อหลายชนิด แต่การดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของบริการจัดการคำสั่งซื้อที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อเหล่านั้นได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในหน้าคำสั่งซื้อ ให้เลือกคำสั่งซื้อที่จะจัดการ

 3. คลิก ... จากนั้นเลือกส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ

 4. หากมีบริการจัดการคำสั่งซื้อหลายชนิด ให้เลือกบริการที่ต้องการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ บริการจัดการคำสั่งซื้อที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละการจัดการจะได้รับคำขอ

 5. ตัวเลือกเสริม: เลือกส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเมื่อจัดการแล้ว เพื่อส่งอีเมลไปยังลูกค้าหลังจากคำสั่งซื้อได้รับการจัดการแล้ว

 6. คลิกที่ “ขอให้จัดการสินค้า

ตัวบ่งชี้ในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณจะแสดงความคืบหน้าของคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำขอให้จัดการ

การยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อแบบดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว จะส่งอีเมลไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อยกเลิกคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อที่เลือกเป็นยังไม่จัดการ คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใบใหม่หรือจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้

การจัดการคำสั่งซื้อหนึ่งๆ สามารถมีบริการจัดการคำสั่งซื้อแนบไปด้วยเพียงชนิดเดียว การยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อแบบดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวอาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่กำหนดไว้ว่าจะได้รับการจัดการโดยบริการจัดการคำสั่งซื้อหลายชนิด แต่การดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของบริการจัดการคำสั่งซื้อที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อเหล่านั้นได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในหน้าคำสั่งซื้อ ให้เลือกคำสั่งซื้อที่จะยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อเหล่านี้ต้องมีสถานะการจัดการ เป็นกำลังดำเนินการ

 3. คลิก ... จากนั้นเลือกยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ

 4. หากมีบริการจัดการคำสั่งซื้อหลายชนิด ให้เลือกบริการที่ต้องการเพื่อส่งคำขอให้ยกเลิก บริการจัดการคำสั่งซื้อที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละการจัดการจะได้รับคำขอ

 5. คลิกยกเลิกคำขอ

ตัวบ่งชี้ในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณจะแสดงความคืบหน้าของคำขอการยกเลิก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี