การใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อ ด้วยแอป

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Amazon เพื่อจัดการคำสั่งซื้อของคุณให้ดูที่การจัดส่งสินค้าโดย Amazon

บริการจัดการคำสั่งซื้อด้วยแอปนั้นถูกซิงค์เข้ากับ Shopify เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและรับการอัปเดตเกี่ยวกับการจัดส่งได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการทำงานแบบดั้งเดิมหรือขั้นตอนการทำงานใหม่ได้โดยขึ้นอยู่กับบริการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกที่คุณเลือกใช้ เมื่อคุณเปิดคำสั่งซื้อเพื่อเริ่มการจัดส่งสินค้าจะมีแบนเนอร์จะแจ้งให้คุณทราบหากคุณมีขั้นตอนการทำงานใหม่

ทำตามขั้นตอนสำหรับประเภทของขั้นตอนการทำงานที่บริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณใช้

ขั้นตอนการจัดการสินค้าแบบดั้งเดิม

คุณสามารถส่งคำขอการจัดการสินค้าผ่าน Shopify admin ได้ในขั้นตอนการทำงานแบบดั้งเดิม คุณจะได้รับการอัปเดตจากบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณเมื่อการจัดการคำสั่งซื้อกำลังดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้ว

ขอการจัดการสินค้า (ขั้นตอนการทำงานดั้งเดิม)

เมื่อคุณส่งคำขอการจัดส่งสินค้าระบบจะส่งข้อความไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณเพื่อเริ่มต้นการรับสินค้าบรรจุและจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ

หากคุณใช้การจัดส่งสินค้าแบบอัตโนมัติ ระบบจะขอรับการจัดการสินค้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงินคำสั่งซื้อและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณส่งคำขอการจัดส่งสินค้าคุณจะไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อหรือทำการคืนเงินได้อีก

ยกเลิกการจัดการโดยบริการจัดการคำสั่งซื้อ (ขั้นตอนการทำงานแบบดั้งเดิม)

หลังจากที่คุณส่งคำขอการจัดส่งสินค้า คุณจะไม่สามารถยกเลิกได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ หากต้องการยกเลิกการจัดส่งสินค้าที่กำลังดำเนินการอยู่คุณจำเป็นต้องติดต่อบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณโดยตรง

หากคุณยังไม่ได้ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าใหม่

ในขั้นตอนการทำงานแบบใหม่ระบบจะอัปเดตสถานะการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อการจัดส่งมีความคืบหน้า คุณสามารถรับข้อความจากบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ ฝากหมายเหตุไว้สำหรับบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณและยกเลิกการจัดการจาก Shopify admin

หลังจากที่คุณส่งคำขอการจัดส่งสินค้าสถานะการจัดส่งสินค้าของคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นกำลังดำเนินการ คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อของคุณเพื่อดูสถานะการจัดส่งสินค้าโดยละเอียดได้

ในส่วนนี้:

ค้นหาข้อมูลการจัดส่งสินค้า

หลังจากที่คุณเปิดคำสั่งซื้อคุณสามารถค้นหาข้อมูลการจัดส่งสินค้า ได้ในสองตำแหน่งที่ตั้ง:

 • ส่วนการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะแสดงสถานะของการจัดการคำสั่งซื้อและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากสถานะการจัดการของคำสั่งซื้อขึ้นว่า “อยู่ในระหว่างดำเนินการ” สถานะโดยละเอียดจะบอกให้คุณทราบว่ามีการจัดการดังกล่าวอยู่ในช่วง “ส่งคำขอแล้ว” หรือ “ยอมรับแล้ว

 • ระบบจะอัปเดตส่วนไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว คุณสามารถอ่านข้อความที่ส่งบริการจัดการคำสั่งซื้อส่งมาให้คุณได้โดยใช้ไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

ขั้นตอนการทำงานใหม่และการจัดส่งสินค้าบางส่วน

หากสินค้าในคำสั่งซื้อได้รับการจัดการโดยบริการอื่นหรือได้รับการจัดการในบรรจุภัณฑ์ที่แยกต่างหากอาจมีการส่งสินค้าบางรายการไปยังลูกค้าก่อนหน้าที่สินค้าบางชิ้นจะถูกจัดส่งออกไป

เมื่อมีรายการคำสั่งซื้อเพียงบางรายการได้รับการจัดส่ง กรณีนี้จะเรียกว่าการจัดส่งบางส่วน

คำสั่งซื้อจะไม่มีสถานะจัดการแล้วจนกว่าสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่ง

ขอการจัดการสินค้า (ขั้นตอนการทำงานใหม่)

เมื่อคุณส่งคำขอการจัดส่งสินค้าระบบจะส่งข้อความไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณเพื่อเริ่มต้นการรับสินค้าบรรจุและจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ

หากคุณใช้การจัดส่งสินค้าแบบอัตโนมัติ ระบบจะขอรับการจัดการสินค้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงินคำสั่งซื้อและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้

หลังจากที่คุณส่งคำขอการจัดส่งสินค้า จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดส่งสินค้าเป็นกำลังดำเนินการและคุณจะต้องรอการตอบกลับจากบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณโดยบริการจัดการคำสั่งซื้ออาจยอมรับหรือปฏิเสธการจัดการคำสั่งซื้อนั้นได้

หากบริการจัดการคำสั่งซื้อยอมรับคำขอดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

หากบริการจัดการคำสั่งซื้อปฏิเสธคำขอนั้นสถานะคำสั่งซื้อจะกลับไปยังไม่ได้จัดการ บริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณอาจมีหมายเหตุในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อเพื่ออธิบายสาเหตุที่ถูกปฏิเสธการจัดการ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณส่งคำขอการจัดส่งสินค้าคุณจะไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อหรือทำการคืนเงินได้อีก

ยกเลิกการจัดการโดยบริการจัดการคำสั่งซื้อ (ขั้นตอนการทำงานใหม่)

คุณอาจต้องยกเลิกคำขอให้จัดการหากลูกค้าต้องการยกเลิกหรือทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือหากคุณตัดสินใจที่จะจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ขั้นตอนการยกเลิกการจัดส่งสินค้า จะขึ้นอยู่กับสถานะการจัดส่งสินค้า โดยละเอียดของคำสั่งซื้อ

ยกเลิกการจัดการที่ร้องขอ

จากคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิกให้คลิกยกเลิกคำขอให้จัดการ การยกเลิกจะถูกบันทึกไว้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อและสถานะคำสั่งซื้อจะกลับไปยังไม่ได้จัดการ

ยกเลิกการจัดการสินค้าที่ยอมรับไปแล้ว

หากคุณต้องการยกเลิกการจัดส่งสินค้าหลังจากที่บริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้ยอมรับที่จะจัดส่งแล้ว คุณจำเป็นต้องส่งคำขอการยกเลิกไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณและรอการตอบกลับ บริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธคำขอยกเลิกของคุณ

แบนเนอร์บนคำสั่งซื้อจะปรากฏขึ้นเมื่อบริการคำขอยกเลิกนั้นได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธโดยบริการจัดการคำสั่งซื้อ

 • ยอมรับคำขอยกเลิกแล้ว: หากบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณยอมรับการยกเลิกจะมีการบันทึกไว้ในไทม์ไลน์และสถานะคำสั่งซื้อจะกลับไปเป็นยังไม่ได้จัดการ

 • คำขอยกเลิกถูกปฏิเสธ: หากบริการจัดการคำสั่งซื้อ ของคุณไม่ยอมรับการยกเลิก ระบบจะระบุไว้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อและบริการจัดการคำสั่งซื้อจะดำเนินการตามกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อปกติ บริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณอาจมีข้อความในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อเพื่ออธิบายสาเหตุที่ปฏิเสธคำขอให้ยกเลิก

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนการสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก ให้คลิกที่ปุ่ม ... จากนั้นคลิก “ยกเลิกคำขอ

 2. ตัวเลือก: ใต้หมายเหตุเขียนข้อความไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ข้อความนี้จะไม่ถูกส่งไปยังลูกค้าของคุณ

 3. คลิกยกเลิกคำขอ

คำขอยกเลิกจะถูกบันทึกไว้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อและสถานะในการจัดส่งอย่างละเอียดจะเปลี่ยนเป็นมีการร้องขอให้ยกเลิก

เปลี่ยนกลับไปยังไม่ได้จัดการ (ขั้นตอนการทำงานใหม่)

หลังจากที่คุณส่งคำขอยกเลิกการจัดส่งสินค้า แล้วคุณจำเป็นต้องรอการตอบกลับจากบริการจัดส่งสินค้าของคุณ หากบริการจัดการคำสั่งซื้อยกเลิกการจัดส่งสินค้าแต่ไม่สามารถอัปเดตสถานะการจัดการคำสั่งซื้อ ใน Shopify ได้คุณสามารถเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็นไม่ได้จัดการได้ คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการสินค้าถูกยกเลิกก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น

หลังจากเปลี่ยนคำสั่งซื้อหรือสินค้าเฉพาะรายการกลับไปเป็น ยังไม่ได้จัดการ ให้ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก ให้คลิกปุ่ม ...
 2. คลิกแปลงกลับไปยังไม่ได้จัดการ

การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อและสถานะการจัดส่งสินค้า จะเปลี่ยนเป็นไม่ได้จัดการ

ทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว (ขั้นตอนการทำงานใหม่)

คุณอาจต้องทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าได้จะดส่งเรียบร้อยแล้วหากบริการจัดการคำสั่งซื้อได้จัดส่งสินค้าของคุณแล้ว แต่พวกเขาไม่สามารถอัปเดตสถานะการจัดการสินค้าของคำสั่งซื้อได้ใน Shopify

เมื่อคุณทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วการจัดการสินค้า จะถูกบันทึกไว้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อและสถานะคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นจัดการแล้ว

หากการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างดำเนินการคุณจำเป็นต้องยกเลิกการจัดส่งสินค้าก่อนที่คุณจะสามารถทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้วได้

ขั้นตอน:

 1. จากคำสั่งซื้อให้คลิกทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว
 2. ตัวเลือกเสริม: ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุและเลือกผู้ให้บริการขนส่ง
 3. ตัวเลือกเสริม: ทำเครื่องหมายที่แจ้งเตือนลูกค้าเรื่องการจัดส่งเพื่อส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าของคุณเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการจัดการแล้ว
 4. คลิกที่ จัดการรายการสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี